کد خبر: 1569

تاریخ بروزرسانی : 1396/01/20

سرفصل درس زبان انگلیسی عمومی آزمون دکتری

Rating: 4.3. From 4 votes.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : زبان انگلیسی عمومی

——————————————————————————————————-

فهرست:

بخش اول: دستور زبان

ضمایر

ساختمان جملات انگلیسی

فاعل

افعال کمکی

قیود تکرار

فعل اصلی

فعل گذشته

مفعول شخص

مفعول غیر شخص

قید حالت

قید مکان

قید زمان

زمان ها

حال ساده

زمان حال استمراری

حال کامل

حال کامل استمراری

گذشته ساده

گذشته استمراری

گذشته کامل

گذشته کامل استمراری

آینده ساده

آینده استمراری

آینده کامل

آینده کامل استمراری

معلوم / مجهول

مصدر

اسم مصدر

صفات

حروف اضافه

صفات فاعلي و مفعولي

ترتيب صفات

کلمات پرسشی

قیدهای تأکید

وجه سببی

گذشته غیر واقعی

جملات شرطی

جملات آرزویی

وجوه وصفی ساده یا کامل

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

نقل قول امری

نقل قول خبری مستقیم

نقل قول پرسشی

آزمون خود سنجی

بخش دوم: درک مطلب

درک مطلب اول

لغات

درک مطلب دوم

لغات

درک مطلب سوم

لغات

درک مطلب چهارم

لغات

درک مطلب پنجم

لغات

درک مطلب ششم

لغات

درک مطلب هفتم

لغات

درک مطلب هشتم

لغات

درک مطلب نهم

لغات

درک مطلب دهم

لغات

بخش سوم : مترادف ، متضاد ، پسوند و پیشوندها

بخش چهارم : واژگان پیشرفته کاپلان

 

                                                                                                                                             

بخش هایی از بسته درسی زبان انگلیسی عمومی

بخش اول: دستور زبان (Grammar)

ضمایر

تعریف: ضمایر کلماتی هستند که جایگزین اسم می‌شوند و از تکرار آنها در جمله جلوگیری می‌کنند.

       
   
1-      فاعلی

2-      مفعولی

3-      ملکی

4-      انعکاسی/تاکیدی

5-      موصولی

 

 
انواع ضمایر
 

 

1- ضمایر فاعلی SUBJECT PRONOUNS

کاربرد ضمایر فاعلی:

 

 

  جمع مفرد
ما We I
شما You you
آنها They He/she/it

 

 

الف. هنگامی که به‌عنوان فاعل یک جمله قبل از فعل بکار روند.

He invited everyone except John. (He = ضمیر فاعلی ،invited = فعل)

ب. بعد از عبارت It + be که توسط یک عبارت وصفی توصیف شود:

بقیه جمله  + who/whom  + ضمیر فاعلی + be + It

مثال:

It was Reza/he who entered the class first

نمونه تست:

It was……whom everyone wanted to win.

1) Her           2) she      3) hers          4) him

جواب: گزینه 2. با توجه به ساختار معرفی‌شده در بالا گزینه she صحیح است.

ج. بعد از کلمات as و  thanدر صفات و قیود تفضیلی و صفات برابری.

مثال:

She is not as tired as he (is).

You are taller than I (am).

2- ضمایر مفعولی

 

 

 

ما را us me مرا
شما را you you تو را
آنها را them him/her/it او را

 

کاربرد ضمیر مفعولی:

الف. بعد از فعل در جمله.

نمونه تست:

Let you and ……………..promise not to quarrel a about such unimportant matters any more.

1) I           2) me                   3) he          4) She

جواب : گزینه b. چون فعل اول (Let) است و جای خالی بعد از فعل واقع شده، از ضمیر مفعولی استفاده می‌کنیم.

ب. بعد از حروف اضافه‌ای مانند before, after, without, with, under, from, about, of, in, at, on و غیره.

مثال:

I would be glad to take a message for her.

نمونه تست:

It is raining. Take the umbrella with ………………..

1) you          2) your            3) yours         4) yourself

جواب: گزینه 1. بعد از حروف اضافه ضمیر مفعولی می‌آید.

نکته: هرگاه حرف اضافه مستقل باشد، یعنی متصل به فعل جمله نباشد، مانند جمله فوق، همیشه بعد از آن از ضمیر مفعولی استفاده می‌شود.

نکته: هرگاه حرف اضافه وابسته باشد، یعنی متصل به فعل باشد، بعد از آن ضمیر انعکاسی استفاده می‌شود. به شرط اینکه ضمیر انعکاسی مربوطه هم‌جنس فاعل باشد (you-yourself) در غیر این صورت مجدداً از ضمیر مفعولی استفاده می شود، مانند :

Are you pleased with him?

نکته : هرگاه حرف اضافه of در یکی از الگوهای زیر به کار رود. بعد از آن از ضمیر ملکی استفاده می‌شود.

 

       
   
 
     

 

 

نمونه تست:

Reza is a relative of ………..

1) I             2) me        3) mine            4) myself

جواب: گزینه 3.

3- ضمایر ملکی و صفات ملکی

ضمایر ملکی

مال ما Ours Mine مال من
مال شما Yours Yours مال تو
مال آنها Theirs His/hers/its مال او

 

 

 

صفات ملکی

مان Our My م
تان Your Your ت
شان Their His/her/its ش

 

ضمایر ملکی : کلماتی هستند که برای زیبائی کلام جایگزین (اسم + صفت ملکی) در جمله می‌شوند و از تکرار آن جلوگیری می‌کنند.

توجه : صفات ملکی به تنهائی معنا ندارند، بلکه هنگامی دارای معنا می‌شوند که با یک اسم همراه شوند.

نمونه تست:

He has a good dictionary; I wonder why he never uses ……

1) he             2) his           3) him                 4) himself

جواب: گزینه 2.

نکته: می‌دانیم که بعد از فعل هم می‌توان از ضمیر مفعولی، هم از ضمیر ملکی و هم از ضمیر انعکاسی استفاده کرد. با توجه به معنی در جمله فوق از ضمیر ملکی استفاده می‌شود.

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 4.3. From 4 votes.
Please wait...
ارسال دیدگاه