کد خبر: 3756

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/16

سرفصل های درس اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی

——————————————————————————————————

فهرست:

مدل سیستم اجتماعی

نظریه پیوستگی

نیازها

سبکهای مدیریت

نهضت مدیریت علمی

اثربخشی

سبکهای اساسی رفتار رهبر             

سیکل تغییر

ویژگیهای سازمان

مهارتهای ویژه مدیران

انواع برنامه ها

بروکراسی اداری

نظریه های کلاسیک مدیریت

اصول مدیریت علمی

سازماندهی

هماهنگی

روشهای تجزیه و تحلیل شغل

نظریه انتظار

دو بعد اصلی رهبری

روشهای کنترل

صلاحیتهای مدیریت

نظریه های سازمانی- نظریه های رفتاری نوکلاسیک و نوعدوستی صنعتی

سیستم مدیریت

مراحل لازم برای تعیین خط مشی

اقسام رهبری

شکلهای خط مشی ترویج

فرایند برنامه ریزی مدیریتی

سازمان

مهمترین وظایف مدیریت در برنامه ریزی

گزاره های نظریه دو عامل

انواع شوراء

ارزیابی عملکرد

انواع سازمانهای کشاورزی

مراحل طراحی MIS در نظام ترویج کشاورزی

منابع برای مطالعه بیشتر

 بخش هایی از بسته درسی اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی

 – بزرگترین درماندگی انسانها ناتوانی در دستیابی به همکاری و تفاهم با دیگران است.

– التون مایو: نتایج ناشی از عدم تعادل میان مهارتهای فنی و اجتماعی برای جامعه فاجعه آمیز بوده است.

مایو : علوم موفق را شیمی – فیزیک – فیزیولوژی                       

علوم ناموفق را روان شناسی – جامعه شناسی – علوم سیاسی می نامید.

آسان ترین تغییر ، تغییر در دانش و معرفت است.

دشوارترین و زمان گیرترین تغییر تغییر گروهی یا سازمانی است.

وجه مشترک تعاریف مدیریت : تحقق بخشیدن به معرفها است.

مدیریت : کار کردن با افراد و بوسیله افراد و گروهها برای تحقق هدفهای سازمان

فرق رهبری و مدیریت در کلمه سازمان است.

فرق رهبری و مدیریت در کلمه سازمان است.

کارکردهای مهم در بحث مدیریت : برنامه ریزی – سازماندهی(ترکیب و یگانه سازی منابع) – انگیزش – (کارکرد بی نهایت مهم) – کنترل

شاخص مشترک در همه سطوح مدیریت مهارت انسانی است.

مهمترین مهارت یک مدیر توانایی در سازگاری و رفتار با مردم است.

فروید اهمیت انگیزش خودآگاه

رفتار اساساً هدف مدار است. از اولین کسانی که اهمیت  انگیزش ناخودآگاه را تشخیص داد فروید داد.

بخش سهمی از انگیزش انسان زیر سطح آگاهی رخ می دهد.

نیاز – درون فرد                 هدف – بیرون فرد

لئون فستینگر : تئوری ناهماهنگی شناختی را عنوان می کند هنگامی که ادراکات فرد با یکدیگر هیچ رابطه ای ندارند نسبت به هم نامربوط تلقی می شوند.

اگر یکی دیگری را تاکید کند گفته می شود آنها با هم رابطه هماهنگ دارند. ناهماهنگی هنگامی رخ می دهد که ادراکات با هم در ستیز و تعارض باشند.

ناکامی: به موجب و صحبت فردی تعریف می شود. فروید جزء اولین کسانی بود که این را نشان داد.

از نظر ملک لکه لند نیاز به دستیابی موفقیت آموختنی است.

وجه تمایز فعالیت معطوف به هدف و فعالیت هدف در نحوه تاثیر بر روی نیروی نیاز است.

نیروی نیاز شخصی در درگیری با فعالیت معطوف به هدف رو به افزایش ولی نیروی نیاز شخصی در درگیری با فعالیت هدف رو به کاهش است.

دو عامل مهمی که نیروی نیاز را تحت تاثیر قرار می دهند: انتظار (که برانگیزه ها و نیازها) و امکان(بر تلقی یا ادراک هدفها) تاثیر می گذارند.

انتظار Expectancy : ادراک و تلقی فرد از احتمال ارضای یک نیاز خاص خود بر اساس تجارب گذشته

امکان Availibility: ادراک محدودیتهای محیط را منعکس می کند ادراک فرد از میزان قابل وصول بودن هدفهایی که نیاز معینی را ارضا می کنند.

نیاز به منزلت کم وبیش محدودکننده است.

در سن 8-7 سالگی تغییرات شخصیتی خیلی کم می شود.

مزلو: انسان هرچه می تواند باید بشود.

سلسله مراتب نیازها لزوماً از الگوی وصف شده مزلو تبعیت نمی کند. این سلسله مراتب به گفته مزلو الگوی نوعی tipical pattern است.

در کشورهای پیشرفته نیاز اجتماعی قوی تر است.

در کشورهای در حال توسعه نیاز لانسمی  و فیزیولوژیکی قوی تر است .

هرچه مردم با بیشتر با نیازهای احترام و خودیابی درگیر شوند رضایت خود را مستقیماً کسب خواهند کرد.

در زمینه سطح نیاز ایمنی گلربین انگیزه ها را به خودآگاهانه – ناخودآگاهانه تقسیم می کند.

جهت گیری این در کودکی ایجاد می شود.

پیتر دراکر : توصیه می شود نگرش شخص نسبت به مساله ایمنی (تامین) مساله مهمی است که در امر انتخاب شغل باید مورد توجه قرار گیرد.

برای اغلب مردم انگیزه تامین حامل یک معنی منفی است.

نیاز به تعلق (اجتماعی) یک نیاز عمومی است.

استون مایو به پیدایی گروههای غیر رسمی در کارخانه هایی بود

نیاز به منزلت کم و بیش محدودکننده است.

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه