کد خبر: 3069

تاریخ بروزرسانی : 1395/12/14

سرفصل های درس اصول و فنون و نظریه های مشاوره و روان درمانی

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته : اصول و فنون و روش هاي مشاوره و روان درماني

——————————————————————————————

فهرست 

فصل اول – نظريه هاي مشاوره و روان درماني

معنای نظریه

نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

انواع اضطراب

انواع مکانیسم های دفاعي

فنون درمان در روان کاوی

رویکردهای نوفرویدی

اختلالات روان شناختي

ساختار شخصيت

روان درماني با محدوديت زماني مان

مضامین وجودی اصلی از مدل یالوم

تحليل و درمان يونگي

روياها و تحليل

اختلال وسواس عملي

انزوا و عشق

مراحل آگاهی وجودی از دیدگاه می

خودشکوفایی

تفاوت شرطی کردن فعال با شرطی کردن کلاسیک

درمان شناختی- رفتاری

شناخت درمانی آرون بک

واقعیت درمانی گلاسر

تفاوت واقعیت درمانی با روان‌کاوی فروید(کلاسیک)

درمان یونگی

مفاهیم بنیادی نظریه‌ی برن

فصل دوم – فنون و نظريه هاي گروه درماني و نظريه هاي خانواده درماني

راهنمایی گروهی

مشاوره‌ی گروهی

گروه درمانی از دیدگاه آدلر

فرایند مشاوره‌ی گروهی

   روش گروهی گشتالت درمانی

    هدف گروه روان تحلیلی

    يکپارچگي و الگوهاي شخصيت انسان

ترتيب تولد و روابط خواهر- برادرها

    درمان آدلري از ديدگاه چندفرهنگي

روان کاوی و پویه‌های خانواده(آکرمن)

 بروز مشکلات خانواده

روابط فردی و خانواده‌های مبدأ(فریمو)

رویکرد تحلیل گروهی نظام‌های باز

    خانواده درمانی مبتنی بر روابط فردی(شارف وشارف)

خلاصه‌ی دیدگاه روان‌پویشی

نظریه و روال کار در رویکردهای تجربه نگر- انسان گرا

گشتالت درمانی

الگوی انسان گرا

ارائه‌ی دو جهان بینی متضاد در دیدگاه ستیر

نظریه و روال کار در بوئن

نظریه و روال کار در رویکرد ساخت‌نگر(مینوچین)

بدکاری خانواده

خانواده درمانی ساخت نگر

خانواده درمانی تعامل نگر MRI(جی هی لی)

نظریه و روال کار در رویکردهای سیستمی میلان

رویکردهای رفتاری – شناختی

    مهارت‌های 5 گانه‌ی ابراز وجود

طراحی رقص خانوادگی

فصل سوم – رويکردهاي پست مدرن و درمان سيستم هاي خانواده

درآمدي بر سازه نگري اجتماعي

    تفاوت مدرنيست ها با پست مدرنيست ها

    رويکرد سيستم زبان مشترک

    درمان کوتاه مدت راه حل مدارر

    مفاهيم اصلي

    وظيفه و نقش درمانگر

قصه درماني

رويکردهاي پست مدرن از ديدگاه چندفرهنگي

درمان سيستم هاي خانواده

خانواده درماني تجربي

فصل چهارم– درمان و مشاوره آدلري

عوامل موثر بر روان شانسي و درمان آدلري

    نظريه آدلر در مورد شخصيت

    علاقه اجتماعي

    حقارت و برتري

بينش و تفسير

    جهت گيري دوباره

اختلالات رواني

    اضطراب فراگير

    اختلالات خوردن

فصل پنجم – درمان وجودي و درمان شخص محور

مقدمه

شخصيت هاي اصلي در روان درماني وجودي امروزي

    فلاسفه وجودي

    بنيان گذاري روان درماني وجودي

    نظريه شخصيتي وجودي

    آفريدن معني تازه

    سه شيوه بودن

    آزادي، مسئوليت پذيري و انتخاب

انزوا و عشق

روان درماني و مشاوره وجودي

    استفاده از آزمون هاي عيني و فرافکن

    درمان شخص محور

نظريه شخصيتي شخص محور

    رشد و شرطي شدن

شخص خودشکوفا

اختلال مرزي

اسکيزوفرني

روندهاي فعلي و نوآوري ها

    رويکرد تمرکزي گندلين

    تجربه درمانجو در درمان

    رابطه بين درمانگر و درمانجو

مراحل مشاوره وجودي

درمان وجودي از ديدگاه چندفرهنگي

فصل ششم گشتالت درماني

مقدمه

    نظريه گشتالتي شخصيت

    روانشناسي گشتالت و گشتالت درماني

    مرزهاي تماس

نظريه هاي روان درماني گشتالتي

    تغيير درمان بخش

فصل هفتم رفتار درماني

چهار زمينه پيشرفت رفتار درماني

شرطي سازي کلاسيک

    شرطي سازي عامل

شرطی سازی کلاسیک: پاولوف

    نظريه يادگيري اجتماعي

    نظريه هاي شخصيت

يادگيري مشاهده اي

نظريه هاي رفتاردرماني

    حساسيت زدايي منظم

    غرقه سازي هاي تجسمي

    درمان هاي واقعي

    فنون الگوبرداري

آموزش تعليم به خود: رويکرد شناختي- رفتاري

    مايه کوبي عليه استرس: رويکرد شناختي- رفتاري

    افسردگي

برداشت از ماهيت انسان

    وظيفه و نقش درمانگر

    آرميدگي عضلاني تدريجي

    مواجه سازي واقعي و غرقه سازي

حساسيت زدايي با حرکت چشم و پردازش مجدد

    آموزش هاي مهارت هاي اجتماعي

    برنامه هاي مديريت خود و رفتار خودگردان

درمان چند وجهي: رفتار درماني باليني

    درمان شناختي- رفتاري مبتني بر آگاهي کامل و پذيرش

کاربرد در زمينه مشاوره گروهي

رفتار درماني از ديدگاه چند فرهنگي

فصل هشتم – رفتار درماني عقلاني هيجاني و واقعيت درماني

رفتار درماني عقلاني هيجاني

    ديدگاه هاي فلسفي

    عوامل بنيادي در نظريه رفتار عقلاني هيجاني

نظريه هايA-B-C رفتار عقلاني هيجاني در باب شخصيت

نظريه روان درماني رفتار عقلاني هيجاني

طرحواره هاي شناختي

    تحريف هاي شناختي

    نظريه شناخت درماني

فنون درمان

    شناخت درماني اختلالات رواني

واقعيت درماني

    مفاهيم اصلي

    توجيه رفتار توسط نظريه انتخاب

    ويژگي هاي واقعيت درماني

    فرايند درماني

کاربرد: فنون و روش هاي درماني

    سيستم «WDEP»

    خواست ها (بررسي کردن خواست ها، نيازها، و ادراک ها)

واقعيت درماني از ديدگاه چندفرهنگي

فصل نهم – درمان فمينيستي

مقدمه

تفاوت ها و شباهت هاي جنسيتي در طول عمر

نظریه طرحواره سنتی

نظریه های درمان فمنیستی

اصول درمان فمنیستی

کاربرد: فنون و روش هاي درماني

نقش مردان در درمان فمينيستي

درمان فمينيستي از ديدگاه چندفرهنگي و عدالت اجتماعي

فصل دهم– درمان نظام هاي خانوادگي

مقدمه

    تاثير روانکاوي و عوامل مربوط به آن بر خانواده درماني

    مطالعه الگوهاي ارتباطي در خانواده هاي اسکيزوفرنيايي

    نظريه نظام هاي کلي

رويکرد بين نسلي باون

   نظريه  نظام هاي خانواده

    هدف هاي درمان

    خانواده درماني ساختاري

مفاهيم خانواده درماني ساختاري

    اهداف خانواده درماني ساختاري

    فنون خانواده درماني ساختاري

    خانواده درماني هاي تجربه اي و انسانگرا

روان درماني هاي ديگر

نظريه شخصيت و بدن

    هيپنوتيزم درماني

    نمايش رواني

 نظريه شخصيت

نظريه روان درماني

درمان با هنرهاي آفرينشي

فصل یازدهم – انسان و متخصص باليني و مسايل اخلاقي در كاربست مشاوره

مقدمه و مرور کلي

    موضع من چيست؟

مشاور به عنوان درمانگر

     ويژگي هاي شخصي مشاوران کارآمد

     درمان شخصي براي مشاور

    ارزش هاي مشاور و فرايند درماني

    نقش ارزش ها در تعيين کردن هدف هاي درماني

    وارد کردن فرهنگ در کاربست مشاوره

تصميم گيري اخلاقي

    ديدگاه هايي درباره روابط چندگانه

    روشهايي براي به حداقل رساندن مخاطرات

فصل دوازدهم –  درمان روانكاوي

برداشت از ماهيت انسان

    ساختار شخصيت

    هشياري و ناهشيار

    اضطراب

انواع مکانيزم هاي دفاعي خود

    هدف هاي درماني

    کاربرد: فنون و روش هاي درماني

    تداعي آزاد

    تعبير

    تحليل روياها

   تحليل و تعبير مقاومت

ديدگاه يونگ در مورد رشد شخصيت

    خلاصه مراحل رشد

    رويکرد تمام درمان هاي روان پويشي کوتاه مدت

درمان روانکاوي از ديدگاه چندفرهنگي

فصل سیزدهم – درمان آدلري

مقدمه

يکپارچگي و الگوهاي شخصيت انسان

    ترتيب تولد و روابط خواهر- برادرها

    فرايند درماني

زمينه هاي کاربرد شيوه ي درماني آدلر

    تعریف اصطلاحات بنیادی نظریه‌ی آدلر

درمان آدلري از ديدگاه چندفرهنگي

فصل چهاردهم درمان فرد مدار

مقدمه

چهار دوره شکل گيري اين رويکرد

    وجودنگري و انسان گرايي

    خدمات ابراهام مزلو به روانشناسي انسان گرا

برداشت از ماهيت انسان

    هدف فرايند درماني

    هم خواني يا اصالت

    توجه مثبت و پذيرش نامشروط

    درک دقيق توام با همدلي

کاربرد: فنون و روش هاي درماني

    خلاقيت و ارايه تجربيات تحريک کننده

مصاحبه انگيزشي

    اصول مصاحبه انگيزشي

درمان فردمدار از ديدگاه چندفرهنگي

فصل پانزدهم – درمان شناختي – رفتاري

مقدمه

رفتار درماني عقلاني- هيجاني آلبرت اليس

مفاهيم اصلي

    فرايند درماني

کاربرد: فنون و روش هاي درماني

    کاربردهاي رفتاردرماني عقلاني- هيجاني درموقعيت هاي مختلف

    درمان شناختي ارون بک

    اصول اساسي درمان شناختي

تغيير شناختي- رفتاري دونالد مايکنبام

    آموزش ايمن سازي در مقابل استرس

رويکرد سازه نگر به درمان شناختي- رفتاري

درمان شناختي- رفتاري از ديدگاه چندفرهنگي

فصل شانزدهم – مفاهيم بنيادي و مباحث تخصصي در مشاوره

چرا مي خواهيد مشاور شويد؟

رابطه مشاوره اي

    مروري بر آموزش مهارتها

    شيوه هاي ديداري، شنيداري و احساسي

    رودررويي (مواجهه)

    مبارزه با عقايد و باورهاي خود- تخريب

    اقدام تسهيلي

پايان دادن به جلسه مشاوره

    وابستگي مشاور و مراجع

    اختتام زنجيره اي از جلسات مشاوره

فرآيند يک جلسه مشاوره

برخي از حوزه هاي تخصصي در مشاوره

    مراجع خودکشي گرا

موضوعات عملي در مشاوره

    رازداري و اصول اخلاقي حرفه مشاوره

فصل هفدهم – فنون و  روش هاي مشاوره

لزوم مشاوره

شناخت خود و ارزش هاي وابسته به آن

مشاوره

نکات مهم در گوش دادن

انواع سازمان دادن

روش هاي رهبري

فصل هجدهم فنون مشاوره و روان درماني

مقدمات و فنون مشاوره

    اهداف مشاوره و روان درمانی

    بالا بردن هنر گوش دادن

    انواع پیام‌ها در مشاوره

    شیوه‌های سازمان دهی به جلسه‌ی مشاوره

دو نوع تلخیص

    سه عملکرد خلاصه کردن

قابل اعتماد بودن مشاور

    طرح سؤال از مراجع

    مشاوره در شرایط بحرانی

    غصه و فقدان

ارجاع مراجع

فصل نوزدهم – خدمات راهنمایی در زمینه ی انتخاب شغل

مقدمه

    نقش مشاور در مدارس

   تعریف مشاوره شغلی

    مشاوره شغلی و اهداف کاربردی آن

    عوامل مؤثر در طرح ریزی شغلی و حرفه‌ای و انتخاب

    عوامل اشتغال موفقیت آمیز

نظریه سوپر

نظریه‌ی رو

جان هالند

نظریه ی اریکسون

عوامل مؤثر در راهنمایی شغلی – حرفه‌ای

    فرضیه‌های سیر تکاملی و انتخاب شغل

آزمون خودسنجي

منابع و مآخذ

بخش هایی از بسته درسی فنون و نظریه های مشاوره و روان درمانی
معنای نظریه

نظريه عبارت است از «مجموعه اي از قوانين يا روابط سازمان يافته منطقي که امکان تبيين در يک رشته را فراهم مي آورند.»

نظريه نظام سازمان‌یافته‌ای از عقاید است که حداکثر پدیده‌های مورد نظر ما را تبیین می‌کند.

 • به شیوه‌ای است که نتیجه‌اش راهنمای هماهنگ و وحدت‌یافته‌ای است برای تفکر، تحقیق و عمل مشاور(کالیس).
 • شکل واحد و سازمان‌یافته‌ای از یک سلسله قضایا و موضوعات که برای پیشگویی و تبیین پدیده‌های قابل مشاهده به کار گرفته می‌شود(اسنل بکر).
 • یک بیان تعمیم یافته که ایجاد تصوری وسیع از وقایع طبیعی را ممکن می کند(آزیپو)
 • فرضیه‌ای تحقق نیافته و اندیشه ای درباره‌ی واقعیت که هنوز قطعا معلوم نیست که چنان باشد یا نباشد و زمانی صورت حقیقت به خود می‌گیرد که تأیید شود(هال و لیندزی)
 • بیان اصول کلی که به وسیله‌ی داده‌هایی که مبین یک پدیده هستند تأیید شده باشد(شرتزر و استون).
 • بیان روابطی که میان یک سلسله از حقایق وجود دارد.
 • مجموعه‌ای از سازه‌ها، تعاریف و فرضیات مرتبط به هم که با مشخص کردن روابط میان متغیرها، دید یا نظری منظم و منسجم از پدیده‌های مورد بحث به دست می‌دهد و هدفش تبیین و پیش‌بینی آن پدیده‌هاست(کرلینگر)
 • مجموعه‌ای از گفته‌ها که برای توضیح داده‌ها در زمینه‌ای معین به کار می‌روند.
 • دیدگاه هماهنگو باثبات در مورد رفتار انسان، آسیب‌شناسی روانی و سازوکارهای تغییر
 • درمانی(نورکراس)
 • مجموعه‌ای از قوانین یا روابط سازمان یافته منطقی که امکان تبیین در یک رشته را فراهم می‌کنند(هاینن)

ملاک هاي ارزيابي نظريه هاي روان درماني را بطور مختصر به صورت زير شرح خواهم داد:

دقت و صراحت

نظريه ها بايد بر قواعد واضح و صريحي استوار باشند. اصطلاحات مورد استفاده براي تشريح اين قواعد نيز بايد مشخص باشند. براي مثال، اصطلاح روان کاوانه ايگو بايد به نحوي تعريف شود که روان شناسان باليني و محققان روي آن اجماع داشته باشند. در صورت امکان، نظريهها بايد از تعاريف عملياتي استفاده کنند که عمليات ها يا روشهاي مورد استفاده براي اندازه گيرييک متغير در آنها مشخص باشند.

جامع بودن

نظريه ها از لحاظ رويدادهاي مورد پيش بيني، با يکديگر فرق دارند. بطور کلي هر چه نظريه
جامع تر باشد، کاربرد بيشتري خواهد داشت و در عين حال خطاپذيري آن بيشتر مي شود.

آزمون پذيري

نظريه وقتي قابل استفاده است که آزمون پذير و ابطال پذير باشد. در نظريه هاي روان درماني علاوه بر اين که تجربه بايد بر اعتبار يا موثر بودن نظريه حکم بدهد، تحقيقات نيز بايد نشان بدهند نظريه مورد نظر، رفتار افراد را تغيير مي دهد.

مفيد بودن

نظريه خوب نه تنها بايد فرضيه هاي جديد آزمون پذير ارايه دهد بلکه بايد به متخصصان باليني در کارهايشان کمک کند. در روان درماني و مشاوره، يک نظريه خوب، راههاي شناخت مراجعان و فنون لازم براي کارکرد بهتر آنان را ارايه مي دهد. متخصص باليني بدون نظريه مجبور است به فنون غيرنظام مند روي آورد يا «دايم در حال اختراع باشد» يعني آنقدر فنون جديد را روي بيمارانش بيازمايد تا بالاخره يکي موثر بيفتد. ولي به کمک نظريه ها مي توانيم از مفاهيم و فنون اثبات شده در جهت بهبود زندگي افراد استفاده کنيم. البته هيچکدام از نظريه هاي شخصيت و روان درماني و مشاوره نمي توانند تمام اين ملاک ها را داشته باشند.

خصوصیات نظریه

1- هیچ‌گاه درست یا غلط نیستند(هال و لیندزی)

2- قراردادی است

3- حتمی الوقوع نیست.

4- نمی توان حکم به اثبات یا نفی آن کرد.

5- مشاور را در پیش‌بینی، ارزشیابی و بهبود یاری می‌رساند.

6- پایه و اساس کاربرد علمی روان درمانی و مشاوره است.

مهمترین فواید نظریه

 • منظم کردن یافته‌ها: نظریه یک قسمت از اطلاعات را خلاصه کرده، آن‌ها را تعمیم می‌دهد.
 • ایجاد فرضیه: منبعی با ارزش برای ایجاد فرضیات است. هسته‌ی اساسی هر علمی است. همچنین سودمندی یک نظریه به درجه‌ی قابلیت تأیید پذیری آن و نیز به میزان جامعیت آن بستگی دارد.
 • توان پیش‌بینی در کار با مراجعین.
 • توان تبیین: جواب‌گویی به «چرا»ها

پنج نشانه‌ی اساسی نظریه ی خوب(استفلر و متنی)

1- روشن و قابل فهم بودن

2- جامع بودن

3- دقت و صراحت

4- صرفه جویی

5- منجر شدن به تحقیقات مفید

6- آزمون پذیری

7- مفید بودن

نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

روان‌کاوی فروید

ویژگی‌های برجسته‌ی نظریه‌ی فروید:

 • در این نظریه بیشترین تأکید بر نقش مهم اوایل کودکی است.
 • اهمیت دادن به سائق های فطری خصوصاً میل جنسی

جدول شماره 1

مراحل رشد دوران کودکی (فروید) زمان ویژگی ها
دهانی Oral از زمان تولد تا 18 ماهگی خوردن، مکیدن، گاز زدن.  وابستگی به مادر برای رفع حوائج. تثبیت در این مرحله: وابستگی در آینده. بی توجهی: احساس نا امنی خوردن و گرفتن:جذب دهانی. گاز گرفتن: زخم زبان. بدبینی
مقعدی Anal 18 تا 3 سالگی آموختن کنترل مدفوع. کنترل روی دیگران. برخورد خشن والدین: تضعیف عزت نفس. تعارضات کودک با والدین: شخصیت مقعدی احتباسی(نظافت افراطی در بزرگسالی) شخصیت مقعدی دفعی(بی نظمی)
آلتی Phallic 3 تا 5-6 سالگی آلت تناسلی منبع اصلی کامروایی جنسی. بروز اشکال در این مرحله زمینه ساز مشکلات آلتی کودک در زمینه ی هویت جنسی و روابط با هم‌جنس و غیرهم‌جنس.
نهفتگی Latency 6 تا 12 سالگی مرحله ی روانی – جنسی نیست. لیبیدو واپس رانده می‌شود. غریزه‌ی جنسی نهفته است اما خاطرات سرکوب شده‌ی مراحل قبل وجود دارند.
تناسلی Genital 12 سالگی تا آخر عمر برعکس مراحل قبل که لیبیدو بر روی خود منعطف بود؛ بر روی دیگران متمرکز است.

 سطوح هشیاری از دیدگاه فروید:

هشیار(خودآگاه)Counscious: احساسات و تجربه‌هایی که شخص در هر لحظه می‌تواند بر آن ها آگاه باشد.

نیمه هشیار(نیمه آگاه)preconscious: خاطرات و تجربه‌هایی که با اندکی تلاش به یاد می‌آیند.س

ناهشیار(ناخودآگاه)Unconscious: خاطرات و تجاربی که ذهن هشیار را تهدید می‌کنند و باید کنار گذاشته شوند. اما در افکار و رفتار انسان تجلی می‌یابند.

توصیف ساختار شخصیت از دیدگاه فروید:

اید(نهاد)Id: معرف نیروهای عنان گسیخته‌ی زیست شناختی. تابع اصل لذت. تخیلات آرزومندانه. رؤیاها و موارد ناهشیار.(فرایند تفکر اولیه=خیال‌پردازی)

سوپرایگو(فراخود) Super ego: ندای وجدان اجتماعی. معرف ارزش‌های والدین. معرف معیارهای جامعه. غیر خردگرا، کمال‌طلب، آرمان‌گرا.

 • خود آرمانی: الگوهای آرمانی رفتار را بر اساس خواست‌های اجتماع تبیین می‌کند.
 • وجدان اخلاقی: در قبال انجام افکار و اعمالی که اجتماع جایز نمی‌داند، با احساس گناه فرد را تنبیه می‌کند.(ادراک کودک از چیزهایی که والدینش از نظر اخلاقی بد می‌دانند)

ایگو(خود) Ego: معرف تفکر خردمندانه ای که واسطه‌ی دو نظام دیگر و رابط آن‌ها با واقعیت است. پیرو اصل واقعیت.(فرایند تفکر ثانویه=تفکر واقع‌بینانه). واقعیت‌آزمایی، برنامه‌ریزی، تفکر منطقی، برنامه‌ریزی جهت رفع نیازها

اضطراب: تعارض اید، ایگو و سوپر ایگو

انواع اضطراب

1- روان‌رنجورانه(روان‌نژندی)Neurotic anxiety: ادراک خطری که از غرائز بر می‌خیزد. تعارض میان اید و ایگو. می‌ترسد کاری کند که با تنبیه والدین یا دیگران مواجه شود.

2- اخلاقیMoralanxiety: منشأ تهدید سوپرایگو است. تعارض بین اید و سوپر ایگو

3- واقعی(عینی)Objective anxiety: واقعیت دنیای خارج. منشأ خطر در دنیای خارج قرار دارد. مثل ترس از جنگ.

وسیله‌ی کاهش اضطراب:

مکانیسم های دفاعی= واقعیت را در سطح ناهشیار انکار یا تحریف می‌کنند. حفظ فرد در مقابل افکار نامطلوب یا نامعقول که به اضطراب می‌انجامد.

انواع مکانیسم های دفاعی

1- واپس رانی(سرکوب)Repression: باعث می‌شود ایگو افکار یا احساسات دردناک را به طور کامل از محدوده‌ی هشیاری براند.

2- انکار  Denial: تحریف کردن یا تصدیق نکردن افکار، احساسات یا مشاهدات. متوقف کردن پاره‌ای از تأثرات حسی دنیای خارج و دنیای درون.

3- واکنش وارونه(واکنش سازی)Reaction formation: عملی خلاف احساس انجام دادن برای کاهش اضطراب

4- فرافکنیProjection: نسبت دادن احساسات یا افکار نامقبول خود به دیگری

5- جابه جاییDisplacement: معطوف کردن احساسات از شخص خطرناک به شخصی که خطری ندارد. اساسی ترین مکانیسم در تشکیل حالات فوبیک

6- والایش(تصعید) Sublimation: تبدیل سائق(جنسی یا پرخاشگرانه) خود به یک رفتار اجتماعی مقبول

7- دلیل تراشیRationalization: بهانه تراشی برای عملکرد ضعیف.

8- واپس روی(بازگشت)Regression: بازگشت به مرحله‌ی قبلی رشد(تخیل یاگریه) هرگونه گریز از تفکر واقع‌بینانه. عقب‌نشینی از واقعیت و گرایش به سوی تخیلات.

9- همانند سازیIdentification: اخذ خصوصیات دیگران برای کاهش اضطراب یا رشد شخصیت.

10توجیه عقلیIntellectualization: به جای مواجهه مستقیم با هیجانات به طور غیر مستقیم از راه تفکر انتزاعی با هیجانات خویش مواجه می‌شود.

11باطل سازی(عمل زدایی) Undoing: بروز نوعی رفتار جبرانی برای آلودگی زدایی.(شستن دست برای پاک شدن از گناه)

12-درون فکنیIntrojection: فرودادن و بلعیدن ارزش‌ها و معیارهای دیگران.

13-جبرانCompensation: مخفی کردن ضعف‌های درک شده یا پرورش‌دادن صفات مثبت برای جبران ضعف‌ها.

14-جداسازیIsolation: تجربه نکردن احساس‌هایی که همراه افکار هستند.

هدف از درمان:

 • کسب بینش در مورد انگیزه‌های ناهشیار= برای از بین بردن نشانه‌های بیماری باید از مقاومتی که برای رها کردن نشانه‌ها به خرج می‌دهیم، آگاه باشیم= سلامت روانی (سازگاری با محیط درونی و بیرونی)
 • تقویت خود، کاهش یا حذف فراخود، گسترش بینش و آگاهی نهاد.

تداعی آزادfreeassociation جهت هشیاری افزایی: بیان هر فکری که به ذهن می‌رسد بدون توجه به اینکه چه‌قدر بی‌اهمیت است= قاعده‌ی اساسیfundamentalrule

وظیفه‌ی درمانگر: خنثی بودن و همدلی

انتقالtransference: محور رویکرد روان‌کاوی است. درمانجو به صورت ناهشیار، احساسات و خیالبافی هایی را که واکنش‌هایی به افراد مهم در گذشته‌ی وی بوده اند به روان‌کاو جا به جا می‌کند.

انتقال مثبت: عاشق شدن   

 انتقال منفی: احساس‌های خشم آلود

کسب بینشWorking-through: کاوش مواد و دفاع‌های ناهشیار که اغلب آن‌ها از اوایل کودکی سرچشمه می‌گیرند. فرایند تدریجی کارکردن روی بینش‌هایی که از تعبیرهای مقاومت و انتقال به دست می‌آیند.

انتقال متقابلCountertransference: زمانی که رابطه‌ی درمانی عمیق، برخی از تعارض‌های ناهشیار درمانگر را برانگیخته کند.

مقاومتResistance: عدم همکاری در درمان به صورت ناهشیارانه. اکراه درمانجو از به سطح آگاهی درآوردن مواد ناهشیار سرکوب شده.

فنون درمان در روان کاوی

تداعی آزاد: بیان بلافاصله‌ی احساس‌ها یا افکار بدون سانسور کردن آن‌ها

تعبیرInterpretation: روان‌کاو معانی رفتار درمانجو را به او متذکر می‌شود یا به او می‌آموزد. تعبیر خود را قادر می‌سازند تا مواد تازه را جذب کند و به فرایند برملا کردن مواد ناهشیار شتاب بیشتری بخشد. همچنین تعبیر به صورت یک پدیده‌ی ناهشیار را هشیار کردن نیز تعریف می گردد.

تحلیل رؤیاDreamanalysis: رؤیا = شاهراهی به سمت ناهشیار. رؤیاها گذرگاهی به سمت مواد سرکوب شده‌اند و اطلاعاتی را نیز درباره‌ی عملکرد فعلی درمانجو در اختیار می‌گذارند.

تحلیل مقاومت: درمانگران مقاومت را تحلیل می‌کنند تا درمانجو به صورت واقع‌بینانه بتواند آن‌ها را حل و فصل کند. تحلیل جهت آگاهی درمانجو از دلایل مقاومت جهت برخورد با آن‌ها. مقاومت‌ها بیانگر روش‌های دفاعی معمول در زندگی هستند.

تحلیل انتقال: این روش به درمانجو امکان می‌دهد از تأثیر گذشته بر عملکرد موجود خود آگاه شود. بینش نسبت به تعارض‌های کهنه‌ای که آن‌ها را تثبیت شده نگه داشته اند و رشد هیجانی آن‌ها را به تعویق انداخته‌اند. تأثیرات روابط اولیه با کسب بینش از تعارض هیجانی مشابه در رابطه‌ی درمانی بی اثر می شوند. مؤثرترین تحلیل است.

رویکردهای نوفرویدی

روابط شیءObjectrelations: روابط کودک با دیگران یا اشیاء محبوب زندگی‌اش به ویژه مادر- نگرش هشیار یا ناهشیار کودک در مورد رابطه یا درونی سازی.

روان‌شناسی خودEgopsychology: استفاده از روابط میان‌فردی برای پرورش دادن درک خویش(خودپنداره).

مهمترین تفاوت میان روان‌کاوی امروزی و کلاسیک: بازنگری در ماهیت رابطه‌ی تحلیلی

تأکید رویکردهای جدید به روان‌کاوی: کاویدن پویش‌های پیچیده هشیار و ناهشیار که در مورد درمانگر و درمانجو نقشی بر عهده دارند.

روان‌کاوی ارتباطی(میان‌فردی): درمان فرایندی تعاملی بین درمانجو و درمانگر است. انتقال متقابل منبع اطلاعاتی پرمایه‌ای درباره‌ی شخصیت و پویش‌های درمانجو در اختیار می‌گذارد.

درمان وجودی

تعریف: نوعی نگرش نسبت به برخی مضامین مثل: مرگ و زندگی، آزادی، مسئولیت پذیری در قبال خود و دیگران، معنایابی و کنار آمدن با بی معنایی

 • وجودگرایی ارتباط افراد را با دنیای عینی، بادیگران و خودشان بررسی می‌کند.
 • بر اهمیت زمان در فهم خویش و دنیای خویش تأکید دارد.

پیش فرض: ما آزادیم تا آنچه می‌خواهیم از شرایط خود بسازیم از این رو مسئول انتخاب‌ها و اعمال خود هستیم.

وظیفه‌ی اصلی درمانگر: درمانجویان را ترغیب کند تا گزینه‌های خود را برای آفریدن وجود با معنی بررسی کنند.

اضطراب وجودی(آگاهی از آزادی) جزء ضروری زندگی.

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه