کد خبر: 1958

تاریخ بروزرسانی : 1395/12/15

سرفصل های درس اقتصاد خرد و کلان

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : اقتصاد خرد و کلان

———————————————————————————–

فهرست:

فصل اول

مقدمه

مصرف کننده

منحنی انبساط درآمد

منحنی تقاضا

تابع مطلوبیت غیر مستقیم

تابع مخارج

نظریه رجحال های اظهار شده

نکات مهم  و کلیدی

تستهای پایانی این فصل

فصل دوم

مقدمه

تئوری بنگاه و تولید

برنامه تولیدی یک بنگاه

تابع تولید

تابع هزینه بنگاه

معادله تقاضای مشروط

تابع سود

تابع تقاضای نهاده

ضریب کشش تقاضا

نکات مهم  و کلیدی

تستهای پایانی این فصل

فصل سوم

مقدمه

انواع بازار

بازار رقابت کامل

بازار انحصاری

شرایط رقابتی تک خریداری

انحصار دو جانبه

اقتصاد کلان

نکات مهم  و کلیدی

تستهای پایانی این فصل

فصل چهارم

مقدمه

دستگاه IS-LM

معادله منحنی IS

میزان انتقال افقی و عمودی IS

همسازی پول

ضریب فزاینده بودجه متوازن

حالت حدی کینزی-اقتصاد در دام نقدینگی و LM افقی

دیدگاه مالی

نکات مهم  و کلیدی

تستهای پایانی این فصل

فصل پنجم

مقدمه

تحلیل اقتصاد کلان باز در دستگاه IS-LM

کسری حساب جاری

سیاست مالی و پولی در نظام نرخ ارز ثابت بدون احتساب حساب سرمایه

سیاست پولی و مالی در نظام نرخ ارز شناور بدون احتساب حساب سرمایه

سیاست پولی و مالی در اقتصاد باز با احتساب حساب سرمایه

سیاست پولی و مالی در نظام نرخ ارز ثابت و تحرک کامل سرمایه

سیاست پولی و مالی در نظام نرخ ارز ثابت و تحرک ناقص سرمایه

اعمال سیاست پولی در نظام نرخ ارز شناورو تحرک کامل حساب سرمایه

سیاست پولی و مالی در نظام نرخ ارز شناور و تحرک ناقص سرمایه

سیاست پولی در نظام نرخ ارز شناور و تحرک ناقص سرمایه

اقتصاد کلان باز در الگوی عرضه و تقاضا

نرخ ارز موثر اسمی

تعدیل الگوی کلان در نظام نرخ ارز ثابت

اثر بلند مدت افزایش نرخ ارز

اثر گذاری سیاست پولی در نظام نرخ ارز شناور

دیدگاه پولی نسبت به تراز پرداخت ها

نکات مهم  و کلیدی

تستهای پایانی این فصل

فصل ششم

بازار کار

تقاضای بازار کار

عرضه نیروی کار

طبق عقیده کینزی ها

وضع کف دستمزدها

منحنی دستمزد کارایی

بازگشت کارگران خارجی

منحنی فیلیپس

تحلیل لیپسی از منحنی فیلیپس

منحنی فیلیپس اصلاح شده

شکل دیگر منحنی فیلیپس

عوامل انتقال دهنده منحنی فیلیپس

سیاست پولی و مالی در چارچوب منحنی اولیه فیلیپس

منحنی فیلیپس همراه با انتظارات فرید من و فیلیپس

انتظارات عقلایی و منحنی فیلیپس (کلاسیک های جدید)

نکات مهم  و کلیدی

تستهای پایانی این فصل

فصل هفتم

مقدمه

تورم

هزینه های تورم

تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا

تورم مبتنی بر فشار هزینه

دیدگاه ساختار گرایان در مورد تورم

نکات مهم  و کلیدی

تستهای پایانی این فصل

فصل هشتم

مقدمه

پول عرضه و تقاضای پول

پول چیست

اجزای کلیت های پولی

کارکردهای پول

انگیزه های نگهداری پول

دیدگاه نظریه پردازان و مکاتب مختلف در مورد پول

یکه بودن پول

گردش پول سرعت گردش پول

تقاضای پول

دیدگاه اقتصاد دانان برجسته در مورد منابع تقاضاهای پول

نظریه فرید من در مورد تقاضای پول

عرضه پول

تغییرات اجزای مصارف پایه پولی

موارد تاثیرات تغییرات نرخ بهره وری عرضه پول

پول برونزا یا درونزا

نظر اقتصاد دانان در مورد پول

ساختار زمانی نرخ های بهره

نکات مهم  و کلیدی

تستهای پایانی این فصل

فصل نهم

مقدمه

انتظارات

انتظارات تطبیقی

انتظارات عقلایی

انتظارات عقلایی و بی تاثیری سیاست های طرف تقاضا

دو ویژگی مهم روش انتظارات عقلایی

نکات مهم  و کلیدی

تستهای پایانی این فصل

فصل دهم

مقدمه

عرضه تقاضای کل اقتصاد

تقاضای کل اقتصاد

معادله تقاضای کل

اثر بر قدر مطلق شیب تقاضا

انتقال منحنی تقاضای کل

اثر پیگو و شیب منحنی تقاضای کل

عرضه کل

منحنی عرضه کل کینزی

 منحنی عرضه کل کلاسیکی

اثر وضع کف دستمزد بر شیب منحنی عرضه کل

معادله منحنی عرضه کل اقتصاد

منحنی عرضه کل مبتنی بر عدم تشخیص کارگران

منحنی عرضه کل مبتنی بر اطلاعات ناقص

الگوی عرضه و تقاضای کل

سیاست مالی در الگوی عرضه و تقاضا

سیاست پولی در الگوی عرضه و تقاضا

شیب IS و  اثر گذاری سیاست پولی

شیب LM و اثرگذاری سیاست پولی

اثر شوک های طرف عرضه

سیاست های درآمدی

نکات مهم  و کلیدی

تستهای پایانی این فصل

فصل یازدهم

مقدمه

الگوهای نظری سرمایه گذاری

نظریه کینز

ایده اساسی و زیربنایی اصل شتاب

Q توبین ویلیام برانسون

انگیزه معاملاتی موجودی انبار

نکات مهم  و کلیدی

تستهای پایانی این فصل

فصل دوازدهم

مقدمه

نظریه های رشد

نظریه های رشد کلاسیک

ادام اسمیت و تقسیم کار

مالتوس و رشد جمعیت

ریکاردو

الگوی رشد هارود-دومار

مدل رشد سولو

مدل های رشد درون زا

مدل رشد درونزای دبلا

مدل رشد درون زای روی

نکات مهم  و کلیدی

تستهای پایانی این فصل

بخش هایی از بسته درسی اقتصاد خرد و کلان :

فصل اول

 مصرف کننده:

مصرف كننده: يك فرد، خانوار يا واحد اجتماعي است كه تصميم هاي مشخص را با توجه به ارجحيت ها و در چارچوب محدوديت هاي بودجه خود در مورد انتخاب كالاها و خدمات اتخاذ مي كند.

مجموعه مصرف: مجموعه اي از كالاها و سبدهاي كالا كه از طرف مصرف كننده مي تواند انتخاب شود را اصطلاحاَ مجموعه مصرف گويند.

نكته: مجموعه مصرف يك مجموعه بسته و محدب است.

كردار مصرف كننده در زمينه انتخاب سبدهاي كالا تحت تاثير دو عامل است.

1- توجيحات مصرف كننده

2- بودجه مصرف كننده

فروض مربوط به ارجحيت هاي مصرف كننده

1- فرض تكميل بودن ارجحيت ها:

مصرف كننده قادر است سبدهاي كالاي موجود در مجموعه مصرف را به اين ترتيب كه آيا يك سبد را نسبت به سبد ديگر ترجيح مي دهد با هر دو سبد براي وي يكسان است رديف و تعيين كند.

2- فرض انعكاسي بودن ارجحيت ها:

هر سبد كالا كه در مجموعه مصرف قرار دارد نسبت به خودش يا ترجيح داده مي شود و يا بي تفاوت است.

3- فرض انتقالي بودن ارجحيت ها

اگر مصرف كننده اي سبد كالاي x را به سبد كالاي ديگر مانند y ترجيح دهد و سبد كالاي y را نيز به سبد كالاي z ترجيح دهد بنابراين سبد كالاي x نسبت به سبد كالاي z ترجيح داده مي شود.

4-فرض متصل بودن ارجحيت ها

اگر يك سبد كالا مانند y را در نظر بگيريم مجموعه تمام سبدهاي كالا كه نسبت به سبد y بي تفاوت بوده و يا نسبت به آن ترجيح داده مي شوند يك مجموعه بسته است.

5- فرض يكنواختي ارجحيت ها

اگر دو سبد كالاي y,x را در نظر بگيريم كه كالاهاي داخل سبد x بعضاَ و يا تماما از كالاهاي سبد y بيشتر باشد در نتيجه سبد x به سبد y ترجيح داده مي شود.

اكيدا مرجع                                              

6- فرض تحدب اكيد ارجحيت هاي مصرف كننده:

اگر دو سبد متفاوت كالاي x وy نسبت به كالاي z ترجيح داده شوند هر تركيب خطي از كالاهاي دو سبد به سبد كالاي z ترجيح داده مي شود.

منحني بي تفاوتي: اگر تمام سبدهاي كالايي كه مصرف كننده نسبت به آنها بي تفاوت است را ترسيم كنيم منحني بي تفاوت بدست مي آيد.

با توجه به فرض تحدب اكيد منحني هاي بي تفاوتي منحني هاي هستند كه نسبت به مبداء مختصات محدب هستند.

با توجه به فرض اتصال ارجحيت ها منحني هاي بي تفاوتي در تمام نقاط مجموعه مصرف قابل تعريف است.

با توجه به فرض اشباع ناپذيري موضعي و فرض انتقالي بودن سبدهايي كه بر روي يك منحني بي تفاوتي قرار مي گيرند نسبت به سبدهايي كه بر منحني پايين تر واضح مي شوند ارجحيت دارند.

تابع مطلوبيت ترجيحات مصرف كننده را از نظر رديف كردن سبدهاي كالا ارائه مي كند. u=u(x)

محدوديت بودجه: قدرت و امكان انتخاب مصرف كننده محدود به بودجه اي است كه براي كالاهاي مختلف در اختيار دارد.

E f مقدار هزينه مصرف كننده

xi و pi مقدار  و قيمت كالاي i ام كه توسط مصرف كننده انتخاب مي شود.

شرط انتخاب بهينه مصرف كننده اين است كه بايد درآمد خود را به خريد كالاهاي مختلف به ترتيبي اختصاص دهد كه نرخ جايگزيني حاشيه كالاها برابر با نسبت قيمت آن كالاها شود.

منحني انبساط درآمد

اگر سطح قيمت ها ثابت فرض شود اما درآمد مصرف كننده افزايش يا كاهش يابد خط بودجه به موازات حالت اوليه به سمت راست و چپ تغيير مكان مي يابد در چنين حالتي مكان هندسي نقاط هندسي نقاط تماس خط بودجه با منحني هاي مماي بي تفاوتي را منحني انبساط درآمد مي گويند.

نكته: منحني انبساط درآمد در ارائه وضعيت ارجحيت هاي مصرف كننده داراي اهميت است.

اگر با افزايش درآمد ميزان مصرف هر دو كالا افزايش يابد اما مصرف يكي از كالاها خيلي بيشتر افزايش يابد كالا از نظر مصرف كننده يك كالاي لوكس است. اگر با افزايش درآمد منحني انبساط درآمد به يك طرف خم شود بدان معناست كه با افزايش درآمد مصرف كننده، مصرف يكي از كالاها كاهش مي يابد در اين صورت كالاي مزبور را كالاي پست مي گويند.

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه