کد خبر: 4085

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/15

سرفصل های درس اکولوژی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : اکولوژی

———————————————-

فهرست:

فصل اول : تعاریف اکولوژی

تقسیمات اکولوژی

تعریف اکوسیستم

تقسیمات اکوسیستم 

طبقه بندی اکوسیستم

مکانیسم تولید

مکانیسم تجزیه

سطوح  غذایی

شبکه غذایی

انرژی

انواع انرژی در اکوسیستم

نحوه حرکت انرژی

انواع اتلاف انرژی در اکوسیستم

هرم های اکولوژیکی و انواع آن

فصل دوم : تولید در اکوسیستم

– تولید اولیه

– تولید ثانویه

فصل سوم : راندمان اکولوژیکی

چرخش مواد در اکوسیستم

– سیکل آب

– سیکل کربن

– چرخه نیتروژن

– چرخه فسفر

– چرخه گوگرد

آلودگی

توالی اکولوژیکی

انواع توالی

فصل چهارم : اکوسیستم مهم دنیا

اکوسیستم خشکی

– بیوم توندرا

– بیوم تایگا

– بیوم جنگل برگ پهن مناطق معتدل

– بیوم جنگل های مناطق گرمسیری

– مرتع

– بیابان

اکوسیستم  آبی

انواع اکوسیستم آبی

– دریا

– سواحل دریاها و مصب

– جزرومد

– رودخانه ها

– دریاچه

فصل پنجم : میدان اکولوژیک

عوامل موثر در انتشار موجود زنده

– عوامل حیاتی

– عوامل جغرافیایی

– عوامل آب و هوایی

– عوامل خاکی و سوانح

تنازع بقاء

اکولوژی جمعیت

شکل رشد جمعیت

پراکندگی جمعیت

انواع پراکندگی در جمعیت

تراکم

روش محاسبه تراکم

آزمون خودسنجی با پاسخ

 بخش هایی از بسته درسی اکولوژی

 فصل اول : تعاریف اکولوژی

اکولوژی از دو بخش اکو به معنی خانه و مسکن و لوژیا به معنای شناخت یا مطالعه تشکیل شده است .بنابراین از لحاظ لغوی اکولوژی بررسی محل زندگی موجودات زنده می باشد که برای اولین بار در سال 1869میلادی توسط زیست شناس آلمانی یه کار برده شدو بصورت زیر تعریف گردید.

اکولوژی یعنی مطالعه روابط متقابل موجود زنده و محیط زندگی آنها که به صورت ساده با طرحی به شکل زیر می توان آن را نشان داد .در سال 1859 جانور شناس فرانسوی ،اصطلاح اتولوژی را برای مطالعه روابط محیط و موجود زنده معرفی کرد.سالها پس از بحث و جدل های فراوان بروی بکار بردن واژه اتولوژی و اکولوژی وجد داشت گه در نهایت در سال 1901 یا 1902 میلادی مقرر گردید اکولوژی برای مطالعه روابط متقابل موجود زنده و محیط قرار گیرد .

اکولوژی را می توان به صورت های مختلف تعریف کرد مثلا مطالعه ساختمان و کیفیت وقوع پدیده های زیستی در طبیعت که آن را علم بین نظامی یعنی علمی که علوم زیستی ،محیطی ،اجتماعی را به هم مرتبط می کند قرار داد.

در واقع هدف اصلی اکولوژی این است که حفظ و نگهداری منابع طبیعی و محیط زیست انجام شود

تقسیمات اکولوژی از لحاظ موجود زنده:

 • Plant ecology
 • Animal ecology
 • Human ecology
 • Microbial ecology

ممکن است هر یک از موارد فوق محدود تر شده ،بطور مثال از اکولوژی گیاهان می توان به اکولوژی درختان میوه ،اکولوژی درختان میوه سردسیری اشاره نمودو یا از اکولوژی حیوانات به اکولوژی پرندگان و یا خزندگان اشاره نمود و گاهی حتی کوچکتر شده و به منظور خاصی مرتبط می گردد.

مثلا اکولوژی گیاهان مرداب بندر انزلی

انواع اکولوژی از لحاظ محیطی:

 • اکولوژی دریایی
 • اکولوژی آبهای شیرین
 • اکولوژی خشکی

انواع اکولوژی از لحاظ مطالعه:

 • Syn ecology
 • Aut ecology

در مکتب فرانسوی ها مطالعه یک موجود زنده به تنهایی در ارتباط با محیط بدون در نظر گرفتن رابطه آن با سایر موجودات aut ecology و همچنین از نظر همین مکتب مطالعه موجودات زنده در کنار موجودات زنده دیگر خواه متعلق به گونه های دیگر باشد را syn ecology ‌ می نامند.

اما در مکتب امریکایی ها اگر موجود زنده ای به صورت منفرد و یا افراد متعلق به یک گونه در رابطه با محیط بررسی شوند aut ecology  و همچنین از لحاظ مکتب امریکایی ها چنانچه موجودات زنده در جمع سایر موجودات بررسی شوند syn ecology    گویند.

جامعه شناسی گیاهی :یکی از شاخه های اکولوژی است که از تغییرات چهره و سیما ی اجتماعات گیاهی در اثر عوامل مختلف داخلی و خارجی بحث و گفتگو می شود.

اکوسیستم:

در سال 1935 پیشنهاد شد که شکل خلاصه شده ای از Ecological system ترسیم شده که به طور خلاصه اکوسیستم مجموعه ای از موجودات زنده و محیط زندگی آنهاست . چون موجودات زنده بخش جدا ناپذیری از محیط غیر زنده است ،لذا در بررسی محیط الزاما موجودات زنده نیز بررسی می شوند .اکوسیستم واحد فعال علم اکولوژی است .یک دریاچه ، رودخانه، برکه و حتی یک محیط کشت آزمایشگاهی جزء اکوسیستم محسوب می شود در همین مثال ها موجودات زنده و غیر زنده سیکل ماده و انرژی و انتقال انرژی را سپری کرده اند.

بزرگترین اکوسیستم که تا کنون شناخته شده است زیست کره یا Biosphere  می باشد . اکوسیستم ها باز می شوند یعنی با محیط خارجی خود در ارتباط هستند ،انرژی و مواد را از محیط خارجی خود می گیرند و انرژی و مواد به محیط خارج می فرستند

هر اکوسیستم از دو بخش تقسیم می شود  :

 • Abiotic غیر زنده
 • Biotic زنده

 آزمون خود سنجی

1- واحد مطالعه در علم اکولوژی چیست ؟

الف ) گونه                      

ب ) منطقه                      

ج ) اکوسیستم                   

د ) جمعیّت

2 –  به طور معمول در یک اکوسیستم ، فیتوپلانکتون ها جزء کدام گروهند ؟

الف ) فاگوتروف               

ب ) اتوتروف                  

ج ) هتروتروف                  

د ) ساپروتروف

3 –  امواج فرابنفش طیف آفتاب دارای کدام ویژگی هستند ؟

الف ) بسامد زیاد و طول موج کم                                                

ب ) بسامد کم و طول موج زیاد

ج ) بسامد و طول موج کم                                                          

د ) بسامد و طول موج زیاد

پاسخنامه :

1-گزینه ج صحیح است .

2- گزینه ب صحیح است.

3- گزینه الف صحیح است

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه