کد خبر: 3761

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/04

سرفصل های درس جامعه شناسی روستایی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : جامعه شناسی روستایی

———————————————————————-

فهرست:

مفاهیم اساسی مشارکت مردم در برنامه های توسعه

ترویج مشارکتی 

ارزشیابی مشارکتی 

مهارت های تسهیل گری

ارزیابی مشارکتی فقر

ارزیابی بهره وران

ارزیابی سریع نظام دانش کشاورزی

تحلیل جنسیتی

ساز و کارهای کارکردی ترویج

جامعه شناسی توسعه

مفاهیم توسعه سیاسی 

فقر ، نابرابری و سیاست توسعه

راهبردهای توسعه و مسئله نابرابری

دیدگاه نوسازی

دیدگاه وابستگی

دیدگاه نظام جهانی

جهان شدن توسعه

نظام اقتصادی نوین بین المللی

دیدگاههای نظری درباره توسعه و توسعه یافتگی

دیدگاه نوسازی

موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه روستایی

توسعه نیافتگی و نظریه وابستگی

الگوهای توسعه روستایی

انقلاب سبز

اصلاحات ارضی در ایران

ویژگی های محیط روستایی

 ویژگی های خانواده روستایی

اصلاحات ارضی و تغییر در جامعه روستایی 

نقشهای نظام مدرسه در روستاها

ترویج و توسعه روستایی

توسعه روستایی در ایران

اهداف وزارت جهاد سازندگی

واحدهای بهره برداری خانوادگی

مشاع ها

توسعه و تحول در جامعه روستایی

تحولات جمعیتی در جامعه روستایی

قشربندی اجتماعی در جامعه روستایی و تحولات آن

ساختار سیاسی و توسعه جامعه روستایی

دولت و مشارکت اجتماعی روستائیان

نظام های بهره برداری و توسعه کشاورزی

سازمانهای حمایتی و ساختارهای زیر بنایی

 بخش هایی از بسته درسی جامعه شناسی روستایی

مفاهیم اساسی مشارکت مردم در برنامه های توسعه

در گذشته برنامه ریزی، کفایت منابع؛ اثر بخشی فن آوری ؛ مدیریت اجزای اصلی پروژه های توسعه بودند ولی امروزه مشارکت یک جزء اصلی در برنامه ها و پروژه های توسعه است .

مشارکت FAO1989 : عبارت است از دخالت مردم در توسعه و تکامل خود ، زندگیشان ، محیط زیست خودشان است . در توسعه پایدار مشارکت هدف و وسیله توسعه به شمار می رود .

آپهرف اعتقاد دارد موضوعات کلیدی در ارتباط با مشارکت که در طراحی پروژه ها لازم است :

وضوح ، اهداف واقع گرایانه ، معرفی ؛ سرمایه گذاری ، انتظارات ، پذیرش ، وابستگی و تجدید جهت دیوان سالاری طبق تغییر اولکی و مارسون 1984 دو نوع مشارکت را می توان تشخیص داد .

1-مشارکت ابزاری ) مشارکت انفعالی است این رهیافت مشارکت برای پیشرو اهداف از پیش تعیین شده است . یک راه کنترل منابع اقتصادی و فیزیکی است .

2-مشارکت تحولی و هدف : توانایی مردم تقویت شده. این مشارکت هدف توسعه و توانا سازی فردی و گروهی اطلاق می شود .

3 تعبیر  از مشارکت :

  • همکاری (در کشور های جهان سوم)
  • سازمان : جزء اساسی فرایند تواناسازی و پیش شرط اساسی برای افزایش همکاری مردم محلی است .
  • توانمند سازی

1972← توجه به انتقال قدرت و واژه توانا سازی وارد توسعه شد .

کنفرانس جهانی اصطلاحات اراضی و توسعه روستایی (WCARRD) در سال 1972 ← به انتقال قدرت توجه شد و واژه تواناسازی وارد ادبیات توسعه شد .

ویژگیهای مشارکت :

 1- فرایند میسر ولی در هر شرایطی مناسب نیست . 2- باید گزیده داری مردم سالارانه بوده و تحمیلی نباشد . 3- به دیدگاههای مشارکت کنندگان نزدیک باشد 4- براساس منافع واقعی مشارکت کنندگان باشد . 5- به زمان نیاز دارد . (okilra)

مزایای مشارکت : موانع ساختاری – کارایی – خودکفایی – پایداری – پوشش( 5مورد )

موانع مشارکت : موانع ساختاری – موانع اداری – موانع اجتماعی

فویر و چمبرز آن سبک ترویج که مردم را به عنوان انشاییس در پروژه های توسعه تلقی می کند انتقاد می کند .

کومار ابزار مورد نیاز برای برقراری ارتباط با روستائیان را در قالب 2 مفوم یادگیری و واقعیت عنوان می کند .

به اعتقاد ایلیچ توسعه نیافتگی قبل از آنکه حاصل کارکرد فقر باشد یک نوع حالت یا هوشیاری ذهنی است .

جوهره مشارکت کسب منافع اقتصادی است .

به اعتقاد شوماخر برنامه توسعه اگر به سه عامل آموزش ، مشارکت مردم و سازمان و نظم توجه نکند قادر نخواهد بود از سایر منابع بهره مناسب را ببرد .

موانع مشارکت : ←ساختاری ←اداری ←اجتماعی

پایداری رهیافت مشارکت نیازمند نهادینه سازی پویا، ظرفیت سازی ، توانمندی سازی تسهیم عادلانه منابع و هزینه ها است.

PE← ترویج مشارکتی

ایجاد اعتماد در کشاورزان برای مشاهده انتقاد و تحلیل و شکل گیری فعالیت است .

به نقل روینیگ و پرستی چالش اصلی توسعه پایدار ← ایجاد رهیافتهایی که در آن مشارکت ، مذاکره ، میانجگری نقطه ثقل باشد

براساس تجربیات جهانی باید هر روز زمینه  توسعه مردم – محور و توسعه ( ثروت – محور ) توجه کرد زیرا برای توسعه روستایی و ریشه کشی فقر هر دو لازم است .

رهیافت مشارکتی به دنبال قرار دادن قشر اکثریت در جریان توسعه است . ( فقرای روستایی ، کشاورزان خرده پا ، گروههای استثنایی روستایی )

پایداری مشارکت نیازمند نهادینه سازی پویا ، ظرفیت سازی ، توانمند سازی ،  تقسیم عادلانه منافع و هزینه های مربوطه است

ترویج مشارکتی

سه بعد مختلف کشاورزی به عنوان توسعه روستایی به نقل از کشاورز بعد فیزیکی یا بیولوژیکی ، بعد منافع انسانی ، بعد نهادی .

به نقل ار رولینگ دیروستی چالش اصلی کشاورزی پایدار ابداع توسعه رهیافت هایی است که در آن مشارکت مذاکره و میانجیگری نقطه ثقل تدوین سیاست ها باشد .

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه