کد خبر: 3187

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/30

سرفصل های درس فیزیولوژی گیاهی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : فیزیولوژی گیاهی

————————————————————————————————————–

فهرست:

فصل اول  : سازمان گياهان و سلول گياهي

فصل دوم : خواص آب و روابط آبي گياه

فصل سوم : نور و رنگدانه‌ها (مقدمه‌اي بر زيست شناسي نور) و فتوسنتز

فصل چهارم : انتقال مواد محلول از عرض غشاء

فصل پنجم : تنفس سلولي ، بازيابي انرژي موجود در مواد فتوسنتزي

آزمون خودسنجی با پاسخ

منابع این بسته درسی

 بخش هایی از بسته درسی فیزیولوژی گیاهی

 فصل اول

سازمان گياهان و سلول گياهي

فيزيولوژي گياهي چيست؟ فيزيولوژي از لغات يوناني physis به معناي طبيعت و logesبه معني بحث کردن تشکيل شده است. پس فيزيولوژي گياهي بحثي است درباره طبيعت. وظيفه يک متخصص فيزيولوژي گياهي اين است که اعمال حياتي گياه را از ديدگاه قوانين شناخته شده شيميايي و فيزيکي شرح دهد.

سلول گياهي :

واحد بنيادي عمل کننده در گياهان و تمام موجودات زنده سلول است. ساختار يک گياه منعکس کننده تعداد، مورفولوژي و ترتيب قرار گرفتن هر يک از سلولهاي آن است.

سلول، محلولي آبگونه از مواد شيميايي است که پروتوپلاسم ناميده مي‌شود و پروتوپلاسم توسط يک غشاي پلاسمايي احاطه شده است.

غشاي پلاسمايي + پروتوپلاسم   ß  پروتوپلاست

اهميت غشاي پلاسمايي اين است که اين غشا، مرز بين زنده وغير زنده را مشخص مي‌کند. غشاي پلاسمايي داراي خاصيت نفوذ انتخابي است و نه تنها به لحاظ فيزيکي سلول را محدود مي‌کند بلکه تبادل مواد را نيز کنترل مي‌نمايد.

وقتي ما برش عرضي سلول را در يک ميکروگراف الکتروني بررسي کنيم اندامکهاي مختلفي مي‌بينيم. يکي از اين اندامها هسته است که حاوي اطلاعات ژنتيکي و مرز کنترل سلول است. باقي مانده پروتوپلاسم به استثناي هسته (شامل ساير اندامها) سيتوپلاسم ناميده مي‌شود.

غشاهاي بيولوژيکي ß عمدتاً از چربي‌ها و پروتئين‌ها با مقادير کمتر کربوهيدرات تشکيل شده ا‌ند.

غشاهاي دو لايه ß فراوان ترين چربي‌هاي موجود در غشاهاي سلول فسفوليپيدها هستند.

فسفو ليپيدها ß مولکولهاي آمفي پاتيک هستند، داراي دو دنباله هيدروکربني غير هيدروفوبيک (آبگريز) و سر قطبي هيدروفيليک (آب دوست) هستند.

اين ساختمان دو لايه‌اي دو خاصيت دارد:

  • سياليت بالا
  • نفوذ ناپذيري به اغلب مولکولهاي قطبي

اين غشاهاي دو لايه‌اي فسفوليپيدي داراي نسبت بالايي از اسيدهاي چرب غير اشباع هستند. انتشار فسفوليپيد از يک طرف غشاي دو لايه به طرف ديگر فليپ ـ فلاپ (flip – flop) ناميده مي‌شود که حادثه بسيار نادري است. چون سر آبدوست هيچ گاه در قسمت مرکزي آبگريز حل نمي‌شود از اين رو از فليپ ـ فلاپ جلوگيري مي‌شود. برخي چربي‌ها و ساير مولکول‌هاي آب گريز خيلي سريع از سطح غشا عبور مي‌کنند اين حرکت، انتشار جانبي (Lateral oliffusion) ناميده مي‌شود.

q نکته : غشاي دو لايه به اکثر محلول‌هاي قطبي يا داراي بار الکتريکي که تقريباً تمام يونها و مولکول‌هايي که به طور طبيعي با سلول در ارتباطند را در بر مي‌گيرند غير قابل نفوذ است. سه استثناي مهم براي اين قانون آب، دي اکسيد کربن و اکسيژن است. چون به راحتي از غشاء رد مي‌شود.

پروتئين‌هاي غشا :

50% وزن اغلب غشاها را تشکيل مي‌دهند و در برخي غشاهاي داخلي نظير ميتوکندري‌ها بيشتر است.

پروتئين :

  • درون غشايي (Integral pro) یا درونی ß از يک pro منفرد يا مجموعه‌اي بزرگ از چندين pro با ترکيبات غير پروتئيني اضافي تشکيل شده. برخي فقط به يک طرف غشا و بقيه ترانس ممبران هستند که در عرض غشا امتداد مي‌يابند. داراي بخش آب گريز وسيعند. فقط در اثر استفاده از پاک کننده‌ها از غشاها جدا مي گردند. داراي بخش‌هاي آب دوست هم هستند.
  • محيطي ß (peripheral pro) اغلب آبدوستند و با سرهاي قطبي فسفوليپيد پيوند ضعيفي دارند. با استفاده از محلولهاي نمک يا بافرها از غشاها جدا مي‌شوند.

اندامهاي درون سلولي :

قسمت دروني سيتوپلاسم يک سلول به تعدادي قسمت مجزا از هم سازماندهي ‌شده که اين حجره‌های محدود شده توسط غشا، اندامک ناميده مي‌شود. قسمت مايع که اندامک در نظر گرفته نمي‌شود سايتوسول ناميده مي‌شود.

سايتوسول ß مقادير زيادي pro و ساير مواد حل شده و خصوصيات فيزيکي يک ژل را دارد.

1ـ واکوئل ß ويژگي سلول بالغ گياهان عالي وجود واکوئل بزرگ مرکزي است (80 تا 90% حجم سلول). غشاي واکوئل تونوپلاست ناميده مي‌شود. واکوئل حاوي يونهاي مصرفي مختلف به اسيدهاي آلي، قندها،آنزيم‌ها و محصولات متابوليکي ثانويه شامل رنگيزه‌ها هستند. مواد محلول موجود در واکوئل ابزاري براي جذب آن هستند. سلولهاي جوان در حال تقسيم تعداد زيادي واکوئل کوچک دارند.

2ـ هسته ß مرکز اطلاعات سلول است که حاوي DNA مي‌باشد. DNA شامل ژنهايي است که اطلاعات را براي سنتز RNA فراهم مي‌کند. RNA به سيتوپلاسم فرستاده مي‌شود و در آنجا سنتز پروتئين صورت مي‌گيرد.

DNA و pro مربوط به آن در سلولي که در حال تقسيم نيست  کروماتين نامیده می شود در اين سلولها اجسام لکه مانند متراکم که هستک (Nueleoli) مي‌باشد وجود دارد.

هستک ß محل ساخته شدن ريبوزوم است.

هسته توسط پوشش دو لايه احاطه مي‌گردد. از حفرات هسته براي صدور RNA به سيتوپلاسم استفاده مي‌شود.

3ـ شبکه آندوپلاسمي ß (ER) = (Endoplasnic Reticulum) غشاي تک لايه و پيچ خورده‌اي که به غشاي خارجي پوشش هسته متصل است به قسمت اعظم سطح سايتوسولي ERها ريبوزوم متصل است که به آنها شبکه آندوپلاسمي خشن (Rough ER) مي‌گويند پروتئين‌هاي سنتز شده روي آن قرار دارد. از آن جا pro به داخل شبکه آندوپلاسمي صاف (Smooth ER) حرکت مي‌کند که فاقد ريبوزوم است. در ER ، پروتئين تغيير مي‌يابد و قندها به آن اضافه مي‌شوند تا گليکوپروتئين تشکيل شود.

ER صاف محل اصلي بيوسنتز ليپيد وتشکيل غشا است.

4ـ دستگاه گلژي ß متشکل از توده‌اي از کيسه‌هاي غشايي پهن است به نام سيسترنه. وظيفه گلژي ادغام زنجيره‌هاي کربوهيدرات و فرآوري گليکوپروتئين‌هايي است که از ER منتقل مي‌شوند. گليکوپروتئين‌هاي تعديل شده، گلژي را به صورت کيسه‌هاي ترشحي ترک مي‌کنند. محتواي اين کيسه‌ها به اندامهاي پروتئيني تحويل داده مي‌شوند.

وظيفه ديگر گلژي در سلول گياهي سنتز پلي ساکاريدهايي است که ماده زمينه ديواره سلولي را تشکيل مي‌دهند.

آزمون خودسنجی:

فصل اول

  1. جنس ديواره نخستين، تيغه مياني و ديواره دوم به ترتيب کدام است؟

1)پکتات کلسيم ـ پکتو سلولزي ـ فيبريل

2) پکتات ـ ليگنين

3) پکتو سلولزي ـ پکتات کلسيم ـ سلولز

4) پکتاز ـ پکتات کلسيم ـ سلولز

  1. بزرگترين و واضح‌ترين جسمي که به وسيله ميکروسکوپ در سلول ديده مي‌شود؟

1)واکوئل                       2) ميتوکندري               3) کلروپلاست               4) هسته

  1. سلول بالغ آوند آبکش فاقد کدام عضو است؟

1)واکوئل                       2) هسته                      3) سيتوپلاسم                4) ديواره غربالي

پاسخنامه :

  1. گزينه «3» صحيح است. جنس ديواره نخستين پکتوسلولزي، تيغه مياني از جنس پکتات کلسيم و ديواره دوم سلولزي است.
  2. گزينه «4» صحيح است.
  3. گزينه «2» صحيح است.

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه