کد خبر: 2895

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/29

سرفصل های درس مبانی سازمان و مدیریت

Rating: 3.7. From 3 votes.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : مبانی سازمان و مدیریت

——————————————————————————

فهرست:

تعریف مدیریت

سطوح مدیریت

وظایف مدیریت

نقش های مدیر

تعریف سازمان

ویژگی سازمان کمال یافته

ساختارسازمانی

مهم ترین فنون رسمی سازمان

فلش کارت

انواع ساختارهای سازمانی

شاخص های ساختار سازمانی

اثر بخشی سازمانی

معیار اندازه گیری اثر بخشی

مدیریت تعارض سازمانی

فرهنگ سازمانی

فرهنگ و اثر بخشی سازمانی

اندازه سازمان

تکنولوژی سازمان

محیط سازمان

فلش کارت

آزمون خودسنجی1

فصل دوم: نظریه های سازمان و مدیریت

مقدمه

رهيافتهای سنتی

مديريت علمی

اصول علم اداره (نظريه فرآگرد مديريت )

فلش کارت

وظایف مدیریتی از دیدگاه فایول

نظريه بروکراسی

دیدگاه وبر در قدرت و اختیار

ویژگی های بوروکراسی ایده آل وبر

انتقادات وارده به بوروکراسی وبر

رهيافتهای منابع انسانی

مطالعات هاثورن

نظریه نیازهای انسانی

درخت اخذ تصميم

فلش کارت

تئوری XوY(تئوری انسان دوساختی)

فلش کارت

نظریه شخصیت وسازمان

رهيافتهای کمی ( علم مديريت )

رهيافتهای سيستمی و اقتضايي

فلش کارت

مکاتب نوظهور

سازمان های یادگیرنده :پیترسنگه

نظریه آشوب(لورنز)

فلش کارت

کلید واژه های مهم تئوری مدیریت

آزمون خودسنجی 2

فصل سوم: خلاقیت و نوآوری

خلاقیت و نوآوری

اهمیت خلاقیت

موانع خلاقیت

نوآوری

موانع نو آوری در سازمان

مراحل و فرآیند خلاقیت

ویژگی سازمان های نوآور

ویژگیهای افراد خلاق

نقشهای نوآور در سازمان

شیوه های تفکر

فراگرد خلاقیت

فلش کارت

آزمون خودسنجی3

آزمون خودسنجی4

فصل چهارم:تصمیم گیری وحل مسئله

تصمیم گیری

روش های سریع و میانبر حل مساله

روش های سریع و میانبر حل مساله

معیارهای ارزیابی کارایی بالقوه تصمیم

مدل های تصمیم گیری

الگوهای تصمیم گیری

موانع تصمیم گیری مدیران در سازمانها

هفت عامل متعادل موثر در پیچیدگی تصمیم

اجتناب از دامهای ادراکی ورفتاری در تصمیم گیری

فصل پنجم: مبانی برنامه ریزی

برنامه ریزی

اهمیت و ضرورت

هدف از برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی

رویکرد های برنامه ریزی

گام های برنامه ریزی

محاسن برنامه ریزی

محدودیتهای برنامه ریزی

دامهای مهم در مسیر برنامه ریزی موفق

سلسله مراتب برنامه ریزی

فلش کارت

آزمون خودسنجی 5

فصل ششم: سازماندهی و هماهنگی

سازماندهی

مراحل فرایند سازماندهی

ساخت سازمانی                                                           

ابزار رسمی کردن سازمان

نمودار سازمانی

راهنمای سازمان

انواع واحدهای ستادی

انواع سازماندهی

الگوي پنج بخشي

تعیین استاندارد

تعیین ارتفاع ساخت سازمانی

روندهای جدید در سازماندهی

اندازه سازمان

مراحل چهارگانه سازماندهی ازدید گاه کلاسیک

تقسیم کل سازمان در قالب چند بخش عمده (تقسیم بندی افقی)

ایجاد ارتباط میان سطوح سازمانی با توجه به اختیارات آنها(تقسیم بندی  عمودی)

نظریه یادگیری رفتاری

نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه شناختی ( گشتالت)

وظایف واحد آموزش اداره امور کارکنان                                                                                                                

تعیین نیازهای آموزشی بوسیله ارزیابی عملکرد

مراحل مختلف فرآیند آموزش

آموزش سیستمی

ارزیابی عملکرد

کاربرد های ارزیابی عملکرد

مراحل مختلف ارزیابی

عوامل مؤثر در تعیین نوع ارزیابی

انواع ارزیابی

روشهای ارزیابی

مشکلات ارزیابی

ارزشیابی مشاغل

فواید ارزشیابی مشاغل

نحوه انجام ارزشیابی مشاغل

روشهای ارزشیابی مشاغل

مديريت بازار

مديريت مالي

وظايف مديران مالي

مديريت پشتيباني

فلش کارت

آزمون خودسنجی7

نگرشهای طراحی واحد های سازمانی

تحول در روش های سازماندهی و تنظیم ساختار

هماهنگی

اصول ایجاد هماهنگی

عوامل تعیین کننده حیطه نظارت

هماهنگی و فن آوری

هدف از ایجاد هماهنگی

سازوکارهای ایجاد هماهنگی

فلش کارت

آزمون خودسنجی6

فصل هفتم: مدیریت منابع انسانی

اهداف مدیریت منابع انسانی

مراحل عمده فرآیند مدیریت منابع انسانی

سیاست ها و خط مشی های مدیریت منابع انسانی

تجزیه و تحلیل شغل

مراحل تجزیه و تحلیل شغل

نظریه ویژگی های شغل

فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

مراحل 5 گانه طراحی سیستم اطلاعاتی منابع انسانی

روشهای برآورد نیروی انسانی مورد نیاز

برآورد عرضه نیروی انسانی

میزان کارمندیابی

عوامل مؤثر در کارمند یابی

مراحل کارمند یابی

منابع کارمندیابی

انواع مؤسسات کار یابی

مراحل مختلف فرآیند انتخاب

روش مصاحبه

طریقه دیگر انتخاب : ارزیابی جامع

نتیجه عملکرد مدیریت منابع انسانی

اهمیت جایگاه ” مدیریت نیروی انسانی ” در سازمانها

مهارتهای مورد نیاز مدیران

ویژگی های  رفتاری منابع انسانی

آموزش کارکنان

نظریه های یادگیری

 

فصل هشتم: مبانی رهبری

رویکردهای رهبری

مطالعات انجام شده در رویکرد رفتار رهبری

رویکرد اقتضایی

رهبر عملگرا و رهبر تحول گرا

تفاوت مدیر و رهبر

انواع قدرت

شیوه های اعمال نفوذ

رفتار سیاسی

سطوح رفتارهای سیاسی

فلش کارت

آزمون خودسنجی8

فصل نهم: هدايت از طريق انگيزش

نظريه پردازي در مورد انگيزش

نظريه هاي تبيين كننده عوامل انگيزش

نظريه سلسله مراتب نيازها

نظريه عوامل بهداشت رواني و انگيزاننده ها

نظريه x , y

نظريه هاي تبيين كننده فراگرد انگيزش

نظريه تقويت و اصلاح رفتار

نظريه انتظار

نظريه دو عاملي انگيزش 

نظريه برابري

نظريه هدفگذاري

نظريه اِسناد

الگوي اقتضايي انگيزش

نظریه ارزشیابی شناخت

طراحی شغل

الگوی اقتضایی انگیزش

فلش کارت

آزمون خودسنجی9

فصل دهم: ارتباطات

اجزای فرایند ارتباطات

موانع ارتباطات میان افراد

تقسیم بندی ارتباطات

نقش های ارتباطات

روشهای بهبود ارسال پیام وغلبه بر موانع ارتباطی

فلش کارت

آزمون خودسنجی10

فصل یازدهم: کنترل

کلیات و تعریف

فراگرد كنترل

تعیین استاندارد های عملکرد

تدابیر نظارت وکنترل

انواع کنترل

سیستم کنترل-مدیریت بحران

انواع سیستمهای کنترل

كاربرد مدل امتيازات متوازن(BSC) در كنترل

فلش کارت

آزمون خودسنجی11

 

فصل دوازدهم:رفتارسازمانی

شخصیت

عوامل تعیین کننده شخصیت

ویژگیهای شخصیتی

ویژگیهای عمده شخصیتی که بر رفتار سازمانی اثر می گذارند:

شخصیت و فرهنگ ملی

تناسب شغل با شخصیت

یادگیری

نظریه های یادگیری

شرطی سازی کلاسیک

شرطی شدن عامل

یادگیری اجتماعی

شکل دادن به رفتار : یک ابزار مدیریت

ادراک

تفاوت احساس و ادراک

سازمان ادراکی

عوامل مؤثربرادراک

ویژگی های ادراک کننده

ویژگی های ادراک شوندهویژگی های موقعیت

خطاهای ادراکی

نظریه های ضمنی شخصیت

تعامل پیوسته : کاربرد اسنادها

خطاها (گرایش های اسنادی)

آزمون خودسنجی12

منابع این بسته درسی

بخش هایی از بسته درسی تئوری های مدیریت

فصل اول: کلیات

مدیریت:

تعاریف

تعریف مدیر از دیدگاه ماری پارکر فالت:مدیریت عبارت است از انجام کار از طریق دیگران و به وسیله دیگران ،برای رسیدن به هدف مورد نظر ،یعنی شما به عنوان مدیر ،کاری را خودتان انجام نمی دهید.

تعریف مدیریت از دیدگاه هربرت سایمون:مدیریت عبارت است از فرایند تصمیم گیری .

تعریف مدیریت از دیدگاه کونتز:مدیریت عبارت است از فرایند طراحی و نگه داری محیطی که در آن افراد ،به صورت گروهی ،برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود ،فعالیت می کنند؛

 

تعریف کلی مدیریت :

مدیریت عبارت است از استفاده از منابع مادی و انسانی ،به منظور دست یافتن به اهداف سازمان از طریق انجام عملیات مربوط به برنامه ریزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،رهبری و کنترل با توجه به عوامل محیطی آن سازمان.که بیشتر به تعاریف هانری فایول ،تمرکز می شود.

تعریف دیگر از مدیریت :مدیریت ،علم و هنر است ،که به معنای دانستن و توانستن است ؛

  • سطوح مدیریت:

1- سطح عملياتی:ارتباط مستقيم با کارهای عملياتی

2-سطح ميانی:واسطه مديران عملیاتی و عالي،تنظيم برنامه های ميان مدت،تهيه برنامه های بلند مدت برای اظهار نظر مديران عالی

 

 

 

3-سطح عالی:در سطح گسترده ای با برنامه های جامع در گير می شوند

.

1- پرتحرک هستند؛

2- بیشتر وقتشان را صرف مذاکره با افراد خارج از سازمان ،می کنند؛

3- وظیفه اصلی آنها ،تعیین اهداف ،استراتژی ها و طرح سازمان ،است؛

4- به برنامه ریزی های کلان ،جامع ،بلند مدت می پردازند؛

 

 

 

 

1- کم تحرک هستند؛

2- بیشتر وقتشان را صرف جلسات و تهیه گزارشات می کنند؛

3- به حل وفصل مسائل آنی می پردازند؛

 

 

 
 
1- پر تحرک هستند؛

2- بیشتر وقتشان را صرف ارتباط با زیر دستان و فعالیت های داخل ساختمان می پردازند؛

3- بیشتر از برنامه ریزی ،به هدایت ،گفتگو ،صحبت با زیر دستان ،می پردازند؛

 

 

 

وظایف مدیریت:

1-از دیدگاه هانری فایول (POCCC)                     

برنامه ریزی(PLANING)

سازماندهی(ORGANIZING)

هماهنگی(COORDINATING)

رهبری(COMMANDING)

کنترل(CONTROLING)

2-وظایف مدیر از دیدگاه هارولد کونتز  POSCC))

برنامه ریزی(PLANING)

سازماندهی (ORGANIZING)

ستادگزینی(STAFFING)

رهبری(COMMANDING)

کنترل(CONTROLING)

3-وظایف مدیر ازدیدگاه بارتول:(POCC)

برنامه ریزی(PLANING)

سازماندهی(ORGANIZING)

رهبری(COMMANDING)

کنترل(CONTROLING)

 

نقشهای مدیر :مینتزبرگ 10 نقش برای مدیران در نظر میگیرد که به 3 دسته کلی تقسیم میشوند:

  • ارتباطی شامل رئیس تشریفات ، رهبر ، رابط
  • اطلاعاتی :رئیس اطلاعات سازمان ، اطلاع رسان ، نماینده یا سخنگوی سازمان
  • تصمیم گیری:خلاق و نو آور ، مسئول رفع بحران ، تخصیص دهنده منابع ، مذاکره کننده

آزمون خودسنجی1:

1)……………. الگویی ست که بیان می کند کارها تا چه حد بصورت رسمی تقسیم،گروه بندی و هماهنگ شوند.

الف)رسمیت سازمانی                       ب)فرهنگ سازمانی                   ج)ساختارسازمانی                د) تخصیص کارها

2)یکی از ویژگی های سازمان متعالی آن است که:

الف)به عمل تعصب نشان نمی دهند.                                   ب)بطور شفاف و ارزشی برخوردنمی کند.

ج)با استفاده از افراد بهره وری را افزایش می دهد.                    د)میان انعطاف و عدم انعطاف تعادل برقرار نمیکند

 

 

سرفصل های آزمون دکتری گروه علوم انسانی

 

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 3.7. From 3 votes.
Please wait...

دیدگاه بسته شده است.