کد خبر: 2230

تاریخ بروزرسانی : 1396/01/26

سرفصل های درس مبانی نظری حفاظت و مرمت ابنیه و بافت های واجد ارزش

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : مبانی نظری حفاظت و مرمت ابنیه و بافت های واجد ارزش

———————————————————————————————————

فهرست:

تعاريف و واژگان                                                                                                                                   

فرسايش و فرسودگي                                                                                                                         

مرمت و مرمت شهري                                                                                                                          

باززنده سازی معماری                                                                                                                            

نظریه ها و شخصیت ها در سیر تکامل تفکر مرمت                                                                                       

نکات کلیدی                                                                                                                                       

شناخت و تدوین طرح مرمتی                                                                                                                  

مرمت حفاظتی                                                                                                                              

آناستیلوزی                                                                                                                                    

مرمت سبکی                                                                                                                                 

مرمت تکمیلی                                                                                                                                

مرمت تاریخی                                                                                                                                

مرمت استحکامی                                                                                                                            

نکات کلیدی                                                                                                                                      

معماری و ساختمان                                                                                                                            

شکل گیری طرح مرمتی                                                                                                                        

مسیرها و مکان ها در فضای معماری ایران                                                                                                 

استخوان بندی بناهای قدیمی                                                                                                                

شناخت تحلیلی مشخصات ساختمانی بنا                                                                                                   

مصالح ساختمانی                                                                                                                            

عناصر ساختمانی                                                                                                                             

استخوانبندی بنا                                                                                                                             

بازشناسی پیوندهای محیطی                                                                                                                   

محیط و فضای زندگی                                                                                                                          

محیط و گستره های تحدید شده                                                                                                             

از مرمت معماری تا مرمت شهری                                                                                                            

مراحل رشد و توسعه شهرها                                                                                                                    

مداخله در وضع شهر                                                                                                                           

مراحل رشد و توسعة شهر و عناصر مشخص آن ها                                                                                    

مرکز مسکونی اولیه با اقتصاد کشاورزی و گله داری                                                                                   

مرکز مسکونی اولیه با اقتصاد کشاورزی – بازرگانی                                                                                   

مرکز مسکونی بازرگان و تولید کنندة محصولات صنعتی کوچک                                                                   

شهرتولید کننده وبازرگان با اقتصاد صنعتی توسعه یافته                                                                             

شهر بزرگ صنعتی ویا پی رو اقتصاد صنعتی مدرن                                                                                   

عوامل فرسودگی و تخریب شهرهای تاریخی                                                                                               

سکونت و دگرگونی های شهر                                                                                                                 

فضاهای مسکونی قدیمی و دگرگونی های شهری                                                                                         

عوامل تغییر دهندة شهر                                                                                                                       

از معماری کلاسیک تا معماری بومی                                                                                                        

بافت شهری قدیمی ایران                                                                                                                       

شهرهای ارگانیک ایران                                                                                                                         

عناصر اصلی یا تعیین کنندة شالوده شهر                                                                                                   

انواع طرح های بازنده سازی شهری                                                                                                          

سابقه‌یی از قرون وسطای اروپا                                                                                                                

رنسانس اروپا و انعکاس های آن در معماری و شهرسازی                                                                                

«بارون هوسمن»و پاریس قرن نوزدهم                                                                                                      

انواع طرح های مرمت شهری                                                                                                                   

طرح های مرمتی صیانتی-بهداشتی و فنی برای شهرها                                                                              

طرح های تزیینی شهری                                                                                                                    

طرح های بازسازی شهری                                                                                                                 

طرح های مرمتی معماری-شهری برای فضاهای محدود                                                                               

طرح های جامع مرمت شهری                                                                                                            

مرحلة اول- شناسایی های کمی و کیفی اولیة مرکز مسکونی تاریخی                                                          

مرحلة دوم – بررسی و تثبیت اولویت ها یا اصول مرمت شهری                                                                

مرحلة سوم-پژوهش و انجام مطالعات منظم پدیده های مربوط به مرکز مسکونی تاریخی                                 

مرحلة چهارم-بنای آلترناتیوها و انتخاب یکی از آن ها                                                                           

مرحلة پنجم-تدوین و اجرای طرح مرمتی برای محوطه یا شهرتاریخی                                                        

نگاهی تحلیلی بر مفاهیم مرمت معماری                                                                                                    

گستره های پژوهشی و بررسی برای باززنده سازی معماری                                                                              

پدیده های باززنده سازی شهری                                                                                                              

عامل ها ، مبناها و گستره های مرمت شهری                                                                                               

جایگاه تکنولوژی در مرمت                                                                                                                    

شاخه های آمیختگی معماری                                                                                                                  

دامنه‌های تکنولوژی مرمت                                                                                                                    

تجارب جهاني مرمت شهري                                                                                                                    

 1. انگلستان
 2. فرانسه
 3. ايتاليا
 4. آلمان
 5. اتريش
 6. سوئد
 7. هلند
 8. امريكا
 9. ژاپن
 10. تركيه

اصول ، سياست ها و دستورالعمل هاي پيشنهادي مرمت شهري                                                                        

اهداف ،نظریه ها با توجه به روش مداخله در نظریه های جهانی مرمت                                                                

سیاستها ،راهبردها با توجه به روش مداخله در تجربه های جهانی مرمت                                                             

منشورها ، قطعنامه ها و مصوبات جهاني مرمت شهري                                                                                    

منابع و مآخذ                                                                                                                                 

 بخش هایی از بسته درسی مبانی نظری حفاظت و مرمت ابنیه

 تعاريف و واژگان

فرسايش و فرسودگي

1-فـرسـودگي يكي از مهمترين مسائل مربوط به فضاي شهري است كه باعث بي سازماني ، عدم تعادل ، عدم تناسب و بي قوارگي آن مي شود . فرسودگي عاملي است كه به زدودن خاطرات جمعي ، افول حيات شهري واقعه اي و شكل گرفتن حيات شهري روزمره اي كمك مي كند. اين عامل با كاهش عمر اثر و با شتابي كم و بيش تند ، باعث حركت به سوي نقطة پاياني اثر مي گردد. فرسودگي به دو دسته تقسيم مي شود : فرسودگي نسبي و كامل

2-معادلاتي كه بيانگر انواع فرسودگي ها هستند :

معادلة اوّل : شكل ( كالبد سالم ) + فعاليت ( فرسودگي نسبي ) = فرسودگي نسبي فضا

معادلة دوم : شكل ( كالبد نسبتاً فرسوده ) + فعاليت ( سالم ) = فرسودگي نسبي فضا

معادلة سوم : شكل ( كالبد فرسوده ) + فعاليت ( فرسوده) = فرسودگي كامل فضا

جدول 1. ميزان فرسودگي فضاي شهري بر اساس نوع معادله ، ميزان و نوع فرسودگي ، نوع مرمت ، نوع اقدام ، مدت زمان اقدام ، نوع طرح ، نحوه استفاده از زمين و بنا و مقياس .

معادله ميزان فرسودگي فضاي شهري نوع فرسودگي فضاي شهري نوع مرمت نوع اقدام مدت زمان اقدام نوع طرح نحوه استفاده از زمين و بنا مقياس
اوّل فرسودگي نسبي فضاي شهري فعاليت (عملكرد) بهسازي ابقا كوتاه مدت (5-0 سال) اجرايي تغيير ، تدقيق كاربري، تأكيد بر شكل (بنا) در حد زير محله و كوي
دوم فرسودگي نسبي فضاي شهري كالبدي (شكل) نوسازي احيا ميان مدت (15-0 سال) طراحي تأكيد بر كاربري تغيير بر شكل (بنا) در حد محله و برزن
سوم فرسودگي كامل فضاي شهري فعاليت + كالبد بازسازي تخريب و ساخت مجدد بلندمدت

(25-0 سال)

برنامه ريزي تنظيم كاربري ، تعريف شكل (بنا) در مقياس شهر يا بخشي از شهر

 

مرمت و مرمت شهري

3-مرمت كاري آئيني و مستمر است كه نمي توان آن را در يك زمان مشخص به صورت مقطعي آن هم به شكل مسكّن اعمال كرد. مرمت به دو صورت امكان پذير است ، تعمير و نگهداري . تعمير در برگيرندة مجموعه دخالت هايي است كه جملگي آنها سعي در بهبود وضعيت كالبدي فضاي شهري دارند. تعمير ، گاهي به صورت مقطعي و زماني به شكل مداوم در اثر انجام مي پذيرد. امّا نگهداري ، نگرشي فراتر از تعمير به اثر دارد. نگهداري ، به روز بودن اثر را در نظر قرار مي دهد و در برگيرندة مجموعه دخالت هايي است كه سعي در بهبود وضعيت فضاي شهري ( فعاليت + كالبد ) و معاصرسازي آن دارند. با اين تعاريف ، مرمت شهري يعني : دخالت آگاهانه در فضاي شهري براي جلوگيري از فرسايش و معاصرسازي آن.

4-مرمت شهري را مي توان به سه طريق عمده به انجام رساند كه هر يك از آنها دربرگيرنده مجموعه اقداماتي مي باشند كه به تفصيل توضيح داده شده است :

 1. بهسازي : « بهسازي شامل سلسله اقداماتي است كه به منظور بهبود كالبد ، كه در نتيجة فرسايش فعاليت تحقق يافته است ، در كوتاه مدت صورت مي پذيرد . در واقع بهسازي زماني صورت مي گيرد كه فرسودگي نسبي فضا از لحاظ عملكردي حادث شده باشد . بهسازي مي تواند اقدامات زير را در بر مي گيرد »

الف ) بازيافت – ب ) مراقبت ، جلوگيري و ضمانت – ج) حمايت – د) استحكام بخشي هـ ) توانبخشي و ) بهبود ، سازماندهي و باز آباداني

 1. نوسازي : نوسازي زماني انجام مي شود كه فضاي شهري ، مجموعه و يا بنا از كاركردي مناسب و معاصر برخوردار بوده ولي فرسودگي نسبي كالبدي فضايي سبب كاهش بازدهي و كارايي آن شده است . نوسازي مجموعه اقداماتي را شامل مي شود كه در عين حفاظت بنا ، مجموعه و يا فضاي شهري كهن ، سازمان فضايي مربوط را معاصرسازي نموده و امكان بازدهي بهينه آن را فراهم آورد. نوسازي هفت دسته از اقدامات را شامل مي شود

الف) تجديد حيات – ب ) انطباق ، به روز كردن – ج) تبديل دگرگوني د ) حفاظت – هـ ) نو شدن و) احيا ز) تعمير

 1. بازسازي : بازسازي به معناي از نوساختن است . بازسازي زماني صورت مي گيرد كه در بنا ، مجموعه و يا فضاي شهري ، فرسودگي به صورت كامل ايجاد شده باشد . فرسودگي كامل معمولاً بر اثر فرسودگي ( نسبي يا كامل ) فعاليت و كالبد توأمان صورت مي پذيرد. اين امر معمولاً براي ايجاد حيات جديد در سازمان فضايي فرسوده ( بنا ، مجموعه ، بافت ) به كار مي رود. امروزه آنچه از بازسازي مراد مي شود ايجاد فضاي شهري معاصر يا سازمان فضايي جديد و موزوني است كه بتواند گفت و گوي خلاق بين گذشته و آينده را نشان دهد . فرايند بازسازي معمولاً با اقدامات زير تعريف مي شود: الف) تخريب ب ) پاكسازي ، آمار برداري ج) دوباره سازي

5-در فرآيند مرمت و نوسازي شهري چهار اقدام بايد به صورت همزمان و يا متوالي انجام شود :

1 – الگويابي مجدد

2 – يكپارچه سازي و وحدت مجدد

3 – بيان متفاوت و موقعيت دوباره يافتن

4 – تجديد نسل و از نو سر برآوردن

باززنده سازی معماری

6-یک بنای تاریخی قبل از انکه معرف صورت مسأله فنی- ساختمانی باشد دربرگیرندة یک سلسله روش های تفکر و رفتارهای محیطی است که راه و رسم زندگی مردمان عصر خود را بازگو می کنند.

7-صرف نظر از این که ما امروزه آن راه و رسم ها و آن تفکرها را نسبت به معانی و مفاهیم فضای معماری (تناسبات ، رنگ ها و آهنگ حرکت در محورهای بنا …) و روش کاربردی مصالح ، عناصر ساختمانی و شالودة کالبدی مجموعه های ساخته شده را با سلیقه های فردی و جهان بینی خود منطبق بیابیم یا ، با دیدن ان ها بیشتر بر فاصلة زمانی ای که نسبت به تاریخ بنای مورد نظرمان داریم واقف شویم ، برای مرمت آن ، تدبیری متفاوت خواهیم داشت. در هر دو وضعیت، وظیفه ما پاسخ گویی به مسأله ای است که جامعه ای زنده پیش روی ما قرار می دهد.

8-امروزه تضادهای فکری قابل توجهی جو تئوریک مرمت معماری را تحت تإثیر قرار داده‌اند. از یک سوی ، آثار معماری کهن تنها بخاطر این‌که مانع دید مستقیم بازدیدکنندگان یک اثر فرهنگی-معماری بزرگتر می شود تنها مسأله ای نیست که، برای مثال، به عنوان یکی از نتایج تناقض و تضادهای خاص اروپاییان می توان به پیش کشید. امروزة ، هم رها کردن یک بنای قدیمی به حال خود و هم اعمال حد اعلای مداخله در وضع آن برای مساعد کردنش در جوابگویی به نیازهای زمان حال ، دو راه متضاد مقابله با یک بنای تاریخی عرضه می کنند. راه اول، با همة پیوستگی هایش با طبیعت گرایی‌ ، از اتخاذ تصمیم مثبت و سازنده عاجز است و راه دوم- با پذیرفتن اینکه می بایست به هر حال مثبت و سازنده بود – اصل حفاظت به معنای احترام به تجارب و فرهنگ های گذشته را به مخاطره می افکند.

9-از یک سوی می توانیم وجود ریشه هایی از تنفکر رمانتیک را به مثابة دلیل ضعف در نحوة تفکر و پاسخ گویی به مسائل معماری قدیمی در مجموعة آثار معتبرتر اروپاییان پیدا کنیم و ، از سوی دیگر ، پی‌روان تفکر رسیونالیستی را نیز فاقد ان اندازه تهور در مداخله می بینیم که لازمة منطقی صریح و مدلل است در واقع آمیخته ای از اندیشه های قرن هجدهم و ان چه توسط رسیونالیسم -فونکسیونالیسم اروپا به تدریج ساخته و عرضه شده، امروزه ، زمینة کار مرمت معماری را در کشورهای مختلف جهان ، فراهم آورده است. اما ، سوای آن چه به تازگی بر مبنای بینش نو و متکی بر تجارب نهضت معماری مدرن در شرف تدوین است و هنوز طلیعه ای بر یک بینش گسترده و علمی نسبت به فضای معماری به شمار می رود ، محصولات علمی و تجارب گونه گونی که دربارة مرمت فضای ساخته شده به دست داده شده اند ، باید بر پایه نظریه هایی اصولی مورد بررسی قرار گیرند.

بازشناسی معماری قدیمی ، چه آنها که برجسته تر و به عنوان «یادمان»ها ، «منومان»ها یا بناهای تاریخی ارزشمند مورد نظراند وچه بناهایی که تحت عنوان معماری بومی مطرح می شوند ، گذشته از این که خود گشایندة مسائل متعددی در فرهنگ معماری سرزمین ها است، پایة لازم و ابزاری بی جای گزین برای تدوین هر نظریه‌ای است که مبنای روش بازنده سازی معماری قرار می گیرد.

10-بین زمان ساختن یک بنا و زمان های مداخله در وضع آن رابطه ای محسوس و قابل ارزیابی و سنجش دقیق وجود دارد ؛ رابطة بین تولید معماری و باززنده سازی معماری رابطه ای است فرهنگی که معیارها و ویژگی‌هایش در دانش های مردم شناسی فرهنگی ،جامعه شناسی،تکنولوژی معماری-شهرسازی،زیبایی شناسی، تاریخ نگاری،باستان شناسی و بازشناسی ادبیات اقوام بازیافته می شود.

11-«میراث فرهنگی» به طور عادی فاصلة زمانی کم‌تر یا بیش‌تری را به خاطر می‌آورد که طی آن چیزی ، منقول یا غیر منقول ، از صاحب اولیه اش بازمانده است و به دیگری واگذار گردیده. این واژه با آن چه واقعاً در ضمیر مدافعان و فرهنگیان قرون گذشته بود به شکل صحیحی مطابقت داشت.

نظریه ها و شخصیت ها در سیر تکامل تفکر مرمت

12-ریشة تئوری ها یا نظریه های مرمت معماری را باید در نیمة دوم قرن هجدهم جست و جو کرد-زمانی که اولین بنای دانش و نقد معماری تواماً کارگذاشته می شد و زمانی که بحث و انتقاد دربارة سبک ها و معیارهای هنری و معماری با استفاده از تحرک اجتماعی و روابط گسترده و مدام اندیشه مندان ، هر روز بیشتر توسعه می یافت. دراین دوران ، مقاله ها ، تحقیقات و بررسی های تحلیلی‌ایکه روی بناهای کلاسیک و روی سبک هایی که عمرشان به تازگی به سر رسیده بود(مثل باروک و روکوکو) به تدریج در یک جو فرهنگی نوقرار می گرفتند.

13-ویوله لودوک خیلی بیشتر از سایر معماران به مسائل معماری تسلط داشته است و در مباحث ان به کندوکاو پرداخته. مطالب و اندیشه هایی که «لودوک» در زمینة معماری تدوین کرد و رواج داد ، در زمان او نوآوری هایی بارز محسوب می شدند. «پویایی ماده در ساختمان» به معنای متغیر بودن شرایط کار مواد ساختمانی پس از جای گزینی آنها در بنا، یعنی از لحظه ای که ساختمان از راه خطوطی که عناصر مختلف کالبدی اش را به یکدیگر پیوند می دهند به کار می افتند اولین نکته ای است که می توان به آن اشاره کرد.ویوله لودک زمانی به تدوین و ترویج نظریات خود پرداخت که هنوز مبحث سبک ها و سبک شناسی معماری خوب شناخته نشده بودند.

14-دستورالعمل لودک را در زمینة باززنده سازی بناهای قدیمی یا تاریخی می توان در نکات زیر خلاصه کرد :

الف- تمام بخش ها یا عناصری که در زمان های بعد از تاریخ اصلی به بنا افزوده شده‌اند ، باید از بدنة ساختمان حذف شوند ؛

ب- هرگاه بناها ، در اثر تخریب های ناشی از عوامل طبیعی و ماده یی یا خواسته های انسانی بخشی از پیکرة خود را از دست بدهند و حتی زمانی که بنا ، در وحدت کالبدی خود نیز تکمیل نشده و در اصل ساختمان بنا ناتمام باشد ، مرمت کننده باید بنا را تکمیل کند و آن را به صورت اولیه کالبدی ای که باید می بود ، درآورد.

ج- در انجام هریک از این دخالت ها روی موجودیت کالبدی بنا ، مرمت کننده باید خود را به جای سازندة اصلی فرض کند و با توجه به شناخت و درک آن چه او می توانسته است در آن زمان بسازد «مدل منطقی» نمایانگر بنا را در شکل اصیل آن تنظیم و تدوین کند و در لحظة مداخله در وضع بنا مورد استفاده قرار دهد.

15-نویسندة بزرگ انگلیسی و منتقد اجتماعی و هنری ، «جان راسکین» ، به طور مستقیم دربارة مرمت معماری نظریه ها یا دستورالعمل هایی که بتوانند در چهارچوب مرمت معماری قرار گیرند از خود باقی نگذاشته است. اما شخصیت و موقعیت فرهنگی او در انگلستان (و در اروپا) معرف اندیشه هایی است که مایة اصلی کارهای مرمتی به اصطلاح رمانتیک محسوب می شوند. با این همه ، این نویسنده که کتاب های با ارزشی در زمینة معماری نوشته است ، در انتخاب موضوع های مربوط به بناهای قدیمی و در اظهارنظر دربارة آن ها ، جانب داری خود را از کم ترین دخالت در موجودیت کالبدی بناهای قدیمی، به خاطر احترام به ارزش های «فناپذیر» که در آن ها نهفته‌اند ، ابراز داشته است.

16-در تدوین و تحکیم و تشدید نظریات جان راسکین ، محیط فرهنگی و سنت های انگلیسی قرن نوزدهم تأثیر بسیاری داشته‌اند: گرایش به طبیعت و قرار دادن زیبایی های طبیعی فوق ارزش های دیگر ، در عین حال که شخصیت راسکین را یکی از مشروط کنندگان تفکر مرمت معماری معرفی می کند ، سازندة بهترین زیر بنای فکری و قوانین و مقررات برای حفظ فضاهای طبیعی با ارزش سرزمین های خارج شهرها ، مناطق کوهستانی و ساحلی کشور انگلستان نیز هست.

17-در تفکر «راسکین» توجه به سندیت بنا و سرنوشت آن و در عین حال تسلیم و سرسپردگی به طبیعت و پدیده های فرساینده اش ، هستة اصلی نظریه به شمار می آید.«لوکابلترامی» برای رسیدن به هدف «لودوک» در بازسازی اصیل ، راه تازه یا متفاوتی را معرفی می کند. «مرمت تاریخی» عنوان روش پیشنهاد شدة «بلترامی» است که «استناد به مدارک وشواهد تاریخی،به منظور برگشت دادن بنا به صورت اولیة آن» خواه بعد از خراب شدن و فروریختن بناها در اثر جنگ یا زلزله و خواه پس از گذشت زمان و تأثیرهای ناشی از فرسودگی یا آفت و آسیب‌پذیری بنا و غیره … – مبدأ بررسی و شرط اتخاذ هر تصمیم به شمار می‌آید. و «شکل گیری مجدد بنا نیز ، دقیقاً با پی روی از نقشه های به دست آمد، یعنی برابر با شکل و ترکیب اولیة بنا خواهد بود.»

18-افکار کاملیو سیت به دلیل توجه و علاقة خاص او به مجموعه های معماری متعلق به زمان های گذشته ، دارای انعکاس و تداوم محسوسی در فرهنگ و مرمت معماری –شهری است. نکات زیر چکیده ای از افکار وی را به دست می دهند :

الف- ارزش هر بنا به محیط اطراف آن بستگی دارد. موضوع اصلی در این نظریه روابط فضایی موجود بین بنا و محیط آن می باشد ، نه روابط کابردی بناها و فضاهای تهی مجاورشان ؛

ب- جدا کردن بناهای مهم تاریخی از بناهای اطراف به جای کمک به معرفی بنا ، از قدر بازشناسی و از انعکاس هویت آن در محیط خواهد کاست.

پ- میدان ها ، فضاهای باز عمومی شهرها و اندام شهرهای قدیمی ، پس از آن که به صورت لازم مورد مطالعه قرار گرفتند ، می توانند ویژگی هایی را عرضه کنند که رهنمون طراحان معماری و شهرهای جدید باشند.

19-اگر بخواهیم از مجموعه یادداشت ها ، مقاله ها و تجربه های کاملیو بویی تو به استخراج نکته هایی بپردازیم که اساسی و ریشه یی به شمار می‌ایند و وجه تمایز این نظریه پرداز نسبت به سایرین دانسته می شوند ، شاخص های زیر مورد توجه ما قرار خواهند گرفت :

الف- حفظ و نگهداری و نمایاندن وضع قدیمی بنا در زمان اقدام به مرمت ، از طریق هرگونه دخالت تکمیلی ساختمانی ، بازسازی یا تغییرهای ساختمانی موضعی.

ب- اتخاذ تصمیم و قبول مسئولیت از راه مطالعه ، بررسی های علمی و مستند برای جواب گویی به نیازهای زنده ، به جای دخالت هایی که قبلاً از راه کند و کاوهای ذهنی و نتیجه گیری های آزادانه و طراحی های دلخواه صورت می‌گرفتند.

20-از نظر اهمیتی که مجموعه نکات هشت‌گانة پیش نهادی بویی تو دارد ، و نیز به دلیل این که می تواند

اولین نظریة مدون و منظم مرمت معماری را معرفی کند ، آن ها را بازگو می کنیم :

 • فرق گذاشتن بین سبک قدیم (موجود وبه کار رفته در بنا) و نگرش و تدوین فضای تازه ای که در لحظة بازسازی یک بنا به کار می رود.
 • فرق گذاشتن بین مصالح ساختمانی جدید و مصالح ساختمانی که در گذشته ، در بنای موضوع مرمت به کار می‌رفته اند.
 • به کار نبردن کنج‌ها ، زاویه ها و سطوح تزیینی – در بخش های تازه ساز – در بناهای موضوع مرمت.
 • ایجاد نمایشگاه یا موزه ای از عناصر ، بخش ها یا نقطه ای از بنای قدیمی که حین بازسازی یک بخش دوباره به کار گرفته نشده اند ، در مکانی ، داخل یا نزدیک بنای مرمت شده.
 • حک تاریخ آغاز و انجام کار مرمتی در نقطه ای از بنا یا به کار بردن علامتی قراردادی روی بخش ها و عناصری که بازسازی شده اند.
 • نصب مرمتی مربوط به چگونگی های اصلی تاریخی و پذیرفتن مسؤلیتی که به هنگام اقدام مرمتی روی بنای موردنظر صورت گرفته اند.
 • توصیف و توجیه مراحل مختلف کار مرمتی ، همراه با ارائه عکس ها و نقشه ها و قرارداد آن در بنا یا در نزدیکی آن و همچنین اقدام برای بازشناساندن کارهای مرمتی از طریق وسایل ارتباط جمعی.
 • تلاش در شناساندن و معرفی بنای مرمت شده ، در مقیاسی گسترده.

نکات کلیدی

اوژن ويوله لودوك

21-لودوك معمار فرانسوي است كه به عنوان يكي از فعالترين مرمت كنندگان آثار تاريخي در جهان شناخته شده است . وي در كار مرمت به ابعاد اقتصادي و بهداشتي ( نور ، هوا ، … ) توجه داشت. به عقيدة وي ، بناهاي تاريخي بايد از بناهاي اطراف پاك و رها شوند تا بدين ترتيب بتوان به اهميت آنها بيشتر پي برد و بيشتر براي آنها احترام قائل شد . ديدگاه لودوك را مي توان در دو نظريه عمدة ذيل مطرح كرد :

الف – نظرية پويايـي مـاده در ساختمان : لودوك ، ماده را عنصري « بي جان » مي داند كه به كارگيري آن توسط معمار به آن روح مي بخشد . بدين ترتيب اين مادة بي جان براي برخورداري از روح و روان بايد به صورتي به كار گرفته شود كه معمار در نظر دارد.

ب – نظرية سبك و زمان : لودوك ، سبك را مجموعه از قوانين و مقرراتي مي داند كه با توجه به تكنولوژيِ زمان و در زمان تعريف مي شود. وي معتقد است كه مرمت كننده بايد به زماني برگردد كه سازندة اصلي بنا ، آن را ساخته است تا بدين ترتيب بتواند خود را در آن شرايط قرار دهد و مرمت را به شكل اولية خود به پايان رساند.

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه