کد خبر: 1929

تاریخ بروزرسانی : 1396/01/20

سرفصل های درس متون نظم و نثر

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : نظم ونثر

—————————————————————-

فهرست:

بیت های مهم غزل های درس حافظ ( بخش اول)153 غزل                                                                                        

غزل یک تا سی ویک                                                                                                                                   

غزل سی دو تا پنجاه وهشت                                                                                                                         

غزل پنجاه ونه تا نود و نه                                                                                                                            

غزل صد تا صد و پنجاه و سه                                                                                                                        

تست های درس حافظ                                                                                                                               

پاسخنامه درس حافظ                                                                                                                                 

بیت های مهم و لغات مهم درس بوستان                                                                                                                  

دیباچه                                                                                                                                                  

باب اول/ در عدل و تدبیر و رای                                                                                                                     

باب دوم/ در احسان                                                                                                                                   

باب سوم/ در عشق و شور و مستی                                                                                                                  

باب چهارم/ در تواضع                                                                                                                                

باب پنجم/ در رضا                                                                                                                                     

باب ششم/ در قناعت                                                                                                                                  

باب هفتم/ در عالم تربیت                                                                                                                            

باب هشتم/ در شکر بر عافیت                                                                                                                        

باب نهم/ در راه توبه و صواب                                                                                                                        

باب دهم/ در مناجات و ختم کتاب                                                                                                                 

تست های درس بوستان سعدی                                                                                                                    

پاسخنامه درس بوستان سعدی                                                                                                                      

مخزن الاسرار نظامی؛ شرح وتوضیح بیت­های دشوار                                                                                              

در نعت رسول اکرم                                                                                                                                   

نعت اول                                                                                                                                                

نعت سوم                                                                                                                                                

نعت چهارم                                                                                                                                             

درمدح ملک فخرالدین بهرامشاه                                                                                                                     

در توصیف شب وشناختن دل                                                                                                                      

خلوت اول                                                                                                                                               

خلوت دوم                                                                                                                                               

مقالت اول: در آفرینش آدم                                                                                                                          

مقالت هفتم: در فضیلت آدمی بر حیوانات                                                                                                         

مقالت هشتم: در بیان آفرینش                                                                                                                      

مقالت دهم: در نمودار آخر الزّمان                                                                                                                   

مقالت یازدهم: در بی­وفایی دنیا                                                                                                                     

مقالت دوازدهم: در وداع منزل خاک                                                                                                               

مقالت سیزدهم: در نکوهش جهان                                                                                                                  

مقالت شانزدهم: در چابک­روی                                                                                                                      

مقالت هفدهم: در پرستش وتجرید                                                                                                                 

مقالت هجدهم: در نکوهش دورویان                                                                                                               

مقالت نوزدهم: در استقبال آخرت                                                                                                                   

مقالت بیستم: در وقاحت ابنای عصر                                                                                                             

سؤالات مخزن­الاسرار نظامی                                                                                                                       

پاسخ های تشریحی سؤالات                                                                                                                       

شرح و توضیح ابیات دشوار مثنوی معنوی                                                                                                           

شرح و توضیح ابیات دشوار غزلیات ثنایی                                                                                                              

شرح بیت های دشوار 15 قصیده خاقانی شروانی                                                                                                   

نمونه سوالات قصاید خاقانی                                                                                                                        

پاسخ تشریحی سؤالات                                                                                                                             

نکته ها، عبارت ها و جمله های مهم درس گلستان                                                                                            

دیباچه                                                                                                                                                

باب اول –در سیرت پادشاهان                                                                                                                    

باب دوم –در اخلاق درویشان                                                                                                                      

باب سوم-در فضیلت قناعت                                                                                                                       

باب چهارم –در فواید خاموشی                                                                                                                    

باب پنجم-در عشق وجوانی                                                                                                                       

باب ششم-در ضعف وپیری                                                                                                                        

باب هفتم –در تاثیر تربیت                                                                                                                         

باب هشتم –در اداب صحبت                                                                                                                      

لغات مهم                                                                                                                                              

تست های درس گلستان                                                                                                                          

پاسخ نامه تست ها                                                                                                                                   

نکته ها، عبارت ها و جمله های مهم درس چهارمقاله                                                                                         

مقالت اول / در ماهیت دبیری                                                                                                                    

مقالت دوم / در ماهیت  علم شعر                                                                                                                 

مقالت سوم / در  علم طب                                                                                                                         

مقالت چهارم / در   علم نجوم                                                                                                                     

لغات مهم درس چهارمقاله                                                                                                                        

تست های درس چهار مقاله                                                                                                                        

پاسخنامه تست های درس چهار مقاله                                                                                                          

نکته ها، عبارت ها و جمله های مهم درس تاریخ بیهقی                                                                                         

جلد اول / مجلد پنجم                                                                                                                              

جلد دوم / مجلد هفتم                                                                                                                              

جلد دوم / مجلد هشتم                                                                                                                             

شغل ها و مناصب تاریخ بیهقی                                                                                                                   

تست های درس تاریخ بیهقی                                                                                                                     

پاسخنامه تست های درس تاریخ بیهقی                                                                                                         

نکته ها، عبارت ها و جمله های مهم درس کلیله و دمنه                                                                                         

دیباچه                                                                                                                                                 

باب برزویه طبیب                                                                                                                                   

باب شیر و گاو                                                                                                                                        

باب بازجست کار دمنه                                                                                                                             

باب دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو                                                                                                  

باب بوف و زاغ                                                                                                                                        

باب بوزینه و باخه                                                                                                                                   

باب گربه و موش                                                                                                                                     

باب پادشاه و فنزه                                                                                                                                   

باب شیر و شغال                                                                                                                                     

باب تیرانداز و ماده شیر                                                                                                                             

باب پادشاه و برهمنان                                                                                                                              

تست های درس کلیله و دمنه                                                                                                                     

پاسخنامه تست های کلیله و دمنه                                                                                                               

نکات مهم تاریخ جهانگشای جوینی،همراه با معانی لغات دشوار و مفهوم جملات ج1                                           

نکات مهم تاریخ جهانگشای جوینی، همراه با مفهوم جملات و معانی لغات دشوا رج 2                                      

نکات مهم تاریخ جهانگشای جوینی، همراه با مفهوم جملات و معانی لغات دشوارج 3                                       

نمونه سوالات تاریخ جهانگشای جوینی                                                                                                         

پاسخنامه تشریحی سؤالات                                                                                                                         

نکات مهم متن نفثه المصدور همراه با مفهوم جملات و معانی لغات دشوار                                                  

بخش هایی از بسته درسی نظم ونثر

غزل یک تا سی ویک

به بوی نافه یی کاخر صبا زان طره بگشاید   زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها

جعد مشکینش : زلف سیاه و جلوه زیبایی که عاشق را بی تاب کرده است/ خون در دل افتادن: کنایه از غصه خوردن است/ عاشقان حق در آرزوی این که عنایت حق به عشق آنها پاسخی بدهد، غصه ها خورده اند. (ص: 68/ استعلامی)

مرا در منزل­جانان چه امن عیش چون هردم   جرس فریاد می دارد که بربندید محملها

 

بربندید محملها: بستن بارها بر مرکب، آمادگی برای رفتن (ص: 68/ استعلامی)

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل   کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟

سبکباران ساحل ها: کسانی که بر کنار ساحل مانده اند ایمان و اعتقادی دارند اما از عالم عشق بی خبرند. (ص: 69/ استعلامی)

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر
حضوری­گرهمی خواهی­از او غایب­مشو حافظ
  نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل ها
متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

خودکامی: کسی که به فکر آسایش خود است خودکامان نمی توانند عاشق حق باشند دعوی عاشقی را کسی از آن ها نمی پذیرد برای همین رازشان در محفل ها بر سر زبان ها می افتد و بدنام می شوند/ حضوری­: دل مرد حق همواره متوجه حق باشد/ غیبت: فراموشی حق / متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها: هرگاه به آن کسی که او را دوست می داری، رسیدی دنیا را رها کن و آسان بگیر. (ص: 69/ استعلامی) .

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس   کجاست دیر مغان؟ و شراب ناب کجاست؟

دیر مغان: پس از اسقرار اسلام در ایران تولید و فروش شراب را کسانی از زرتشتیان، یهودیان و ترسایان پیشه خود می ساختند و از قرن پنجم هجری دیرمغان با معنایی نزدیک به میخانه و خرابات و نیز با جلوه و جلایی از رندی و آزادگی به کار می رفته است اما باز آن معنای بلندی را که در کلام حافظ و در پناه پیرمغان دارد، نداشته است. (ص: 71/ استعلامی)

چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را   سماع وعظ کجا؟ نغمه رباب کجا؟

سماع: به معنی مطلق شنیدن است و اصطلاح صوفیانه نیست. مصرع دوم تمثیلی برای مصرع اول است هیچ نسبتی میان گوش دادن به سخن یک واعظ و گوش دادن به ساز مطرب نیست در واقع گوش دادن به ساز مطرب بهتر از شنیدن وعظ کسی است که خود به آن عقیده ندارد. (ص: 71/ استعلامی)

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است   کجا همی روی ای دل بدین شتاب؟ کجا؟

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است: افتادن در چاه زنخدان کسی یعنی عاشق او شدن / پیام این بیت این است که عاشق نشو (ص: 72/ استعلامی)

اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را   به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

ترک شیرازی: از روزگاران کهن زیبایان قبایل ترک آسیای مرکزی را به عنوان برده یا خدمتگزار به سرزمین های دیگر  می برده اند و به تدریج ترک به معنی زیباروی و نیز به معنی معشوق به کار رفته است. در غزل فارسی از سیصد سال پیش از حافظ ترک به معنی زیباروی و معشوق به کار رفته است. (ص: 74/ استعلامی)

بده ساقی می باقی­که در جنت نخواهی یافت   کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را

می باقی: باقی مانده می، پیاله آخر / ساقی شراب باقی مانده را هم بیاور که چنین جای مناسبی برای می زدن در بهشت نخواهی یافت(ص: 74/ استعلامی)

اگر دشنام گویی و گر نفرین دعا گویم   جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را

دشنام گویی و گر نفرین: نشانه توجه معشوق است (ص: 75/ استعلامی)

به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر   به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

اهل نظر: عاشق، حافظ کسی نیست که آسان به دام معشوق بیفتد این مرغ دانا را به لطف و خلق می توان گرفت. (ص: 77/ استعلامی)

در آسمان نه عحب گر به گفته حافظ   سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

به گفته حافظ: با خواندن شعر حافظ / زهره با شعر حافظ چنان شوری برپا می کند که عیسای مسیح در فلک چهارم به رقص و پاکوبی برمی خیزد. (ص: 78/ استعلامی)

دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را   دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

این بیت پناه بردن یک عاشق به صاحبدلان کسانی است که عشق را می فهمند است . بگویید چه کنم دل عاشق پیشه را نمی توان از عشق ورزی بازداشت و این راز به زودی آشکار خواهد شد. (ص: 80/ استعلامی)

کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز   باشد که بازبینم دیدار آشنا را

دیدار آشنا: چهره و روی معشوق (ص: 80/ استعلامی)

در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند   گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را

نیک نامی: در کلام حافظ کاربرد ظنزآمیز دارد آن شهرت خوبی که زاهد و صوفی با تظاهر به نیکی و پاکی به دست می آورند و حافظ نمی خواهد او را در کوی نیک نامان راه دهند. (ص: 80/ استعلامی)

حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود   ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

خرقه می آلود: نشانه آن است که حافظ ادعای پرهیزگاری ندارد. / ای شیخ که خود را بی گناه می دانی ما چون تو خرقه صلاح و تقوی به تن نداریم و نمی خواهیم داشته باشیم. (ص: 82/ استعلامی)

چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی   دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را

قیامت نمودن: آزاردادن عاشقان است (ص: 84/ استعلامی)

به خدا که جرعه­یی ده تو به حافظ سحرخیز   که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

جرعه­یی: توجه معشوق به عاشق است. (ص: 84/ استعلامی)

در بزم دور یک دو قدح درکش و برو   یعنی طمع مدار وصال دوام را

بزم دور: بزمی که در آن ساقی به نوبت جام باده را می گرداند، در اینجا دنیاست که هرکسی پنج روز نوبت  اوست/  وصال دوام: وصال همیشگی ، دوام مثل تمام در معنی صفت به کار رفته است. (ص: 86/ استعلامی)

ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش   پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را

پیرانهسرمکنهنریننگونامرا: لازم نیست در پیری برای آبرو و اعتبار جوانی کنی (ص: 86/ استعلامی)

در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند   آدم بهشت روضه دارالسلام را

عیش نقد: خوشی هایی که در این زمان مقدور و مناسب حال است (ص: 86/ استعلامی)

ترسم این قوم که بر دردکشان می خندند   در سر کار خرابات کنند ایمان را

در سر کار خرابات کنند ایمان را:  این مدعیان صلاح و پارسایی هم سرانجام به راه ما خواهند رفت. (ص: 91/استعلامی

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه