کد خبر: 2308

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/14

سرفصل های درس مهندسی رودخانه

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : مهندسی رودخانه

————————————————————————-

فهرست:

فصل اول: مرور کلی مبانی هیدرولیک کانال­های باز

فصل دوم: مرفولوژی رودخانه River morphology

فصل سوم: مکانیسم پیچان رودی شدن (میانبری شدن)

فصل چهارم: پروفیل سطح آب Water surface profile

فصل پنجم: کلیاتی در رابطه با انتقال رسوب در رودخانه ها Sediment transport

فصل ششم: تثبیت دیواره یا کناره رودخانه

فصل هفتم: تثبیت کناره با انحراف جریان

فصل هشتم: روش بیولوژیک

منابع و مآخذ

 بخش هایی از بسته درسی مهندسی رودخانه

 

فصل اول: مرور کلی مبانی هیدرولیک کانال­های باز

انواع جریان ها به دو صورت می باشد:

  • – در لوله­ ها Pipe flow
  • – كانال­هاي باز       Open channel Flow

فرق اساسي: جريان در لوله­ ها تحت­ فشار است در صورتي كه جريان در كانال­هاي باز تحت ­فشار نسبي صفر يا فشار اتمسفريك (Atmospheric Pressure) مي­باشد .لذا در لوله­ها فشار در هر نقطه تحت تاثير فشار جوي نمي­باشد و در اين حالت فشار را اصطلاحاً فشار هيدروليكي  Hydraulics  Pressure  مي­گويند.

– در لوله­ها مي­توان به جريان فشار وارد كرد كه اين نيرو و فشار به حركت تبديل شده وآب به جريان مي­افتد.

– در كانال­هاي باز امكان اعمال فشار وجود ندارد و اگر فشار وارد مي­شود موجب حركت نمي­شود بلكه باعث بالا آمدن مي­گردد و نيروي ثقل است كه حركت در كانال باز باعث مي­شود.

عدد فرود  Froude Number (Fr)

V  یا  uمتوسط سرعت جریان mean flow velocity

 g  شتاب ثقل acceleration due to gravity

 h عمق جریان flow depth

D عمق هیدرولیکی hydraulic depth
 عدد رینولدز Reynolds Number (Re)

n ویسکوزیته سینماتیک   kinematic viscosity

انواع جریان بر مبنای عدد رینولدز:

0<Re<500          جریان خطی     Laminar flow

500<Re<2000       جریان بینابین  Transitional flow

Re>2000        جریان آشفته      Turbulence flow

 hydraulic depth =D عمق هیدرولیکی

=R hydraulic radius  شعاع هیدرولیکی

P  =  محیط خیس شده  Wetted Perimeter

T  = عرض سطح آب     Water surface width

نوع جریان:

شتاب وارد بر ذرات آب در حین حرکت

  نيروهاي موثر بر جريان:  Forces  acting to the flow

  • نيروي لزجت Viscosity force: كه مقاومت ايجاد مي كند.   
  • نيروي ثقل Gravity force: كه ايجاد حركت مي كند.
  • نيروي اينرسي Inertial force: كه نتيجه دو نيروي فوق بوده و ميزان سرعت را  نتيجه مي­دهد

البته در شرايطي نيروي كشش سطحي نيز ممكن است بر جريان تاثير بگذارد كه اهميت آن چندان نيست.

نیروهای عامل حرکت آب در کانال باز = نیروی وزن (ثقل) + نیروی فشار

نیروهای مقاوم در مقابل حرکت آب در کانال باز = نیروی اصطکاک + نیروی لزجت

قوانین سه گانه حاکم بر جریان:

  • قانون پیوستگی Continuity Equation   
  • قانون مومنتم Momentum equation
  • قانون انرژی Energy equation

1) معادله پيوستگي Continuity Equation

مسير جريان: عبارت است از مسيري كه ذره جريان در طي زمان مي پيمايد. به علت پديده ديفيوژن (پخش شدگي) در جريان سيالات بيان حركت هر يك از ذرات در طي زمان مشكل است.

خط جريان: عبارت است از خط پيوسته­اي كه مي­توان در سيال رسم كرد بطوريكه نمايانگر جهت بردار سرعت در هر نقطه باشد.

لوله جريان: عبارت است از لوله­اي فرضي كه بوسيله تمامي خطوط عبور كننده از منحني بسته كوچك ايجاد مي­شود.به عبارت ديگر لوله جريان لوله­اي خيالي است كه سطح جانبي آن از خطوط جريان تشكيل شده است.

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه