کد خبر: 2464

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/11

سرفصل های درس ژئومورفولوژی 2

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : ژئومورفولوژی 2

——————————————————–

فهرست:

ساختمان اولیه کانی ها

مکانیسم تخریب کانی ها و سنگ ها

وضعیت هوازدگی در اقالیم کره زمین

سنگ های رسوبی

طبقه بندی سنگ های رسوبی در ژئومورفولوژی

رس ها

مارن ها

سازندهای رس و مارن در ایران

عوامل مؤثر در تخریب سازندهای رس و مارن

سنگهای رسوبی دانه ای

انواع ماسه سنگ ها

سنگهای همگن رسوبی (آهکی) یا کربناته

انواع رسوبات غارها

چشمه های کارستی

سنگهای آتشفشانی و ناهمواری آن ها (لایه)

آتشفشان ایران

اشکال حاصل از روانه و خاکسترهای روی دامنه ها

اشکال ناهمواری سنگهای آتشفشانی

ژئومورفولوژی ساختمان در سنگهای رسوبی

فرسایش

واریختگی

خندق پدیده ای خطی

عوامل موثر بر حرکات توده ای

ژئومورفولوژی رودخانه

 بخش هایی از بسته درسی ژئومورفولوژی 2

 ساختمان اولیه کانی ها

بیشتر کانی ها جزو کانی سلیکاته هستند و بخش اعظم کانی های موجود در سنگ ها کانی های سلیکاته هستند. به خاطر همین ساختار اولیه کانی ها درجه مقاومت سلیکاته ها در مقاومت سنگ به تخریب برمی گردد. و به دست بنیان سیلیس به اکسیژن برمی گردد.

عوامل مؤثر در تخریب و تجزیه کانی ها

  1. ساختمان کانی ها ترکیب شیمیایی ساختمان بونی هرچه از ساختارهای چهاروجهی و هشت وجهی اشباع شده باشد مقاومت کانی بیشتر است.
نام کانی ترکیب کانی نسبت si به o درجه اشباع نوع ساختمان
کوارتز 2Sio 5/0 اشباع تکتوسیلیکات
فلوسپات 8o4si 5/0 نیمه اشباع تکتو سلیکات
ملیکا 7o3Alsi 25/1 نیمه اشباع ورقه ای
پیروکسن 6o2Si 3/1 کم اسباع زنجیری
اولیوین 4Sio 3/1 غیراشباع منفرد

2- عوامل محیطی: درجه حرارت و رطوبت

عوامل مؤثر در تخریب سنگها:

1- ساختمان سنگ ترکیب نوع کانی ها، جورشدگی، ذرات سیمان سنگ ریزی و درشتی ذرات

2- ویژگی های تکتونیک: میزان درز و شکاف و گسل، جهت و لایه بندی

3- شرایط محیطی: اقلیم (رطوبت و دما)، توپوگرافی

چرا در سنگ ها این عوامل اهمیت دارد؟ چون کانی ها ریز و کوچکی هستند و شکستگی و گسل خوردگی ندارند و سنگ کلی تر است مثلاً دو سنگی که جنس یکسان دارند به عنوان مثال باز است که در دامنه شمالی قرار دادرد یا در دامنۀ جنوبی باز است دامنه شمالی تحت تاثیر عوامل اقلیمی قرار می گیرد و به علت رطوبت بیشتر تحت تاثیر هیدرولیز است.

مکانیسم تخریب کانی ها و سنگ ها

  1. تخریب فیزیکی: تغییر فیزیکی و عدم تغییر جنس. جنس متفاوت سنگ

انجماد سرد و گرم شدن در تبلور نمک از جمله عوامل تخریب است

نتایج تخریب فیزیکی: 1- خرد شدن 2- قطعه قطعه شدن 3- فلسی شدن 4- دانه دانه شدن

سنگ رسوبی: ماسه سنگ. کلنگولرا         حالت دانه دانه می گیرند

آذرین: گرانیت تحرک (آدن) برجاز گور)                دانه دانه می شود و بیشترین تنوع کانی در آذرین گرانیت است 

مثال:

کانی ها موادی از عناصر مختلف هستند که دارای ویژگی فیزیکی و شیمیایی مختلف هستند.

اگر مواد دانه دانه شده از گرانیت حمل شود و فرسایش رخ دهد و در جایی دیگر گذاشته شود و بدون تغییر ماهیت باشد آرن می گویند (کوارتز فله سپات آلبیت و بیوتیت) اگر تحرک نیابد و جای خود باشد گور می گویند.

انجماد در کوهستان های مرتفع ایران بیشتر دیده می شود پوسته پوسته شدن در فله سپات یشل واسلپیت ها وجود دارد. شیل راسلیت ورقه ورقه شدن دیده می شود چون دارای لایه بندی است و آب نفوذ پیدا می کند جدا می شود.

ماسه سنگ ها که دارای فله سپات زیاد دارد بر اثر تخریب پوسته پوسته می شود.

)E× foliation(

فرق پوسته پوسته شدن و ورقه ورقه شدن در جنس و ماهیت کانی است ورقه ورقه شدن باعث ایجاد لایه های افقی می شود و پوسته پوسته شدن حالت گولوله ای هم دارد.

2- تخریب شیمیایی: تغییر جنس مواد

1-هیدارته شدن: جذب آب به شکل فیزیکی و برگشت پذیر و عدم تجریه مولکولی آب و ذرات                 

ایتدریت یا گچ
ژیپس

CaSo4+ 2H2o                Ca So4 +2H2o

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه