کد خبر: 5515

تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت ، 1396

سوالات آزمون دکتری 1396

No votes yet. Please wait…   گروه علوم انسانی  زبان و ادبیات فارسی  دانلود  جغرافیای سیاسی  دانلود جغرافیا برنامه ریزی شهری  دانلود  جغرافیا برنامه ریزی روستایی  دانلود  ژئومورفولوژی  دانلود  آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)  دانلود  سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی  دانلود  زبان و ادبیات عرب  دانلود علوم اقتصادی   دانلود اقتصاد نفت و گاز  […]

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

گروه علوم انسانی
 زبان و ادبیات فارسی دانلود
 جغرافیای سیاسی دانلود
جغرافیا برنامه ریزی شهری دانلود
 جغرافیا برنامه ریزی روستایی دانلود
 ژئومورفولوژی دانلود
 آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) دانلود
 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دانلود
 زبان و ادبیات عرب دانلود
علوم اقتصادی  دانلود
اقتصاد نفت و گاز  دانلود
مدیریت ورزشی  دانلود
فیزیولوژی ورزشی  دانلود
آسیب شناسی ورزشیدانلود
رفتار حرکتیدانلود
بیومکانیک ورزشیدانلود
تاریخ اسلامدانلود
تاریخ ایران دوره اسلامیدانلود
تاریخ ایران قبل اسلامدانلود
 علوم اجتماعیدانلود
جمعیت شناسی دانلود
مددکاری اجتماعی دانلود
 الهیات-علوم قران و حدیثدانلود
الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی دانلود
 الهیات-ادیان و عرفاندانلود
الهیات-تاریخ و تمدن اسلامیدانلود
کلامدانلود
فقه شافعیدانلود
فلسفهدانلود
فلسفه منطقدانلود
فلسفه علمدانلود
فلسفه تعلیم و تربیتدانلود
برنامه ریزی درسیدانلود
مدیریت آموزشیدانلود
روانشناسی تربیتیدانلود
تکنولوژی آموزشیدانلود
آموزش عالیدانلود
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییدانلود
مشاورهدانلود
سنجش و اندازه گیریدانلود
روان شناسیدانلود
علم اطلاعات و دانش شناسیدانلود
 حقوق عمومی دانلود
 حقوق جزاو جرم شناسی دانلود
حقوق بین الملل عمومی دانلود 
حقوق خصوصی دانلود 
حقوق نفت و گازدانلود 
 مجموعه علوم سیاسیدانلود 
 مدیریت بازرگانیدانلود 
 مدیریت دولتیدانلود 
 مدیریت صنعتیدانلود 
مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دانلود 
مدیریت دانلود 
مدیریت فناوری اطلاعات  دانلود 
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانلود  
کارآفرینی دانلود  
گردشگری دانلود  
مالی دانلود  
حسابداری دانلود  
علوم ارتباطات دانلود  
باستان شناسی دانلود  
محیط زیست-برنامه ریزی دانلود  
مطالعات زنان دانلود  
مدرسی معارف اسلامیدانلود  
 گروه علوم پایه
 زمین شناسی فسیل و چینه شناسیدانلود  
زمین شناسی نفت دانلود  
زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی دانلود  
 زمین شناسی آب شناسیدانلود  
زمین شناسی مهندسی دانلود  
 زمین شناسی زیست محیطی دانلود  
زمین شناسی پترولوژی دانلود  
زمین شناسی اقتصادیدانلود  
 زمین شناسی تکتونیک دانلود  
شیمی فیزیک  دانلود  
شیمی آلی  دانلود  
شیمی تجزیه  دانلود  
شیمی معدنی  دانلود  
شیمی کاربردی  دانلود  
شیمی پلیمر  دانلود  
فیتوشیمی  دانلود  
هواشناسی  دانلود  
زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی  دانلود  
 زیست شناسی سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی دانلود  
زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی  دانلود  
زیست شناسی سلولی و ملکولی  دانلود  
زیست شناسی ژنتیک ملکولی  دانلود  
 زیست شناسی میکروبیولوژی دانلود  
 علوم جانوری فیزیولوژی جانوری دانلود  
 علوم جانوری بیوسیستماتیک جانوری دانلود  
علوم جانوری تکوینی دانلود  
بیوشیمی  دانلود  
بیوفیزیک دانلود   
زیست فناوری میکروبی دانلود   
آمار دانلود   
ریاضی محض دانلود   
ریاضی کاربردی دانلود   
فیزیک دریا دانلود   
 زیست شناسی دریادانلود   
علوم و فناوری نانو-نانوفیزیک دانلود   
فیزیک دانلود   
فوتونیک دانلود   
ژئوفیزیک لرزه شناسی دانلود   
 ژئوفیزیک زلزله شناسیدانلود   
ژئوفیزیک الکترومغناطیس دانلود   
ژئوفیزیک گرانی سنجی  دانلود   
 علوم و فناوری نانو- نانوشیمیدانلود    
ریز زیست فناوری دانلود    
بیوانفورماتیک دانلود    
علوم کامپیوتر دانلود    
 علوم شناختیدانلود    
 گروه علوم فنی و مهندسی
 مهنسی برق الکترونیکدانلود    
مهندسی برق مخابرات دانلود    
 مهندسی برق قدرتدانلود 
مهندسی برق کنترل دانلود 
مهندسی عمران سازه دانلود 
 مهندسی عمران زلزلهدانلود 
مهندسی عمران ژئوتکتونیکدانلود 
مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکیدانلود 
مهندسی عمران راه و ترابریدانلود 
مهندسی عمران سواحل ، بنادر وسازه های دریاییدانلود 
 مهندسی عمران مدیریت منابع آبدانلود 
 مهندسی عمران حمل و نقلدانلود 
مهندسی عمران مدیریت ساخت دانلود 
مهندسی عمران محیط زیست دانلود 
 مهندسی نقشه برداری ژئودزیدانلود 
 مهندسی نقشه برداری فتوگرامتریدانلود 
مهندسی نقشه برداری  سنجش از دوردانلود 
مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) دانلود 
مهندسی مکانیک ساخت و تولید دانلود 
 مهندسی مکانیک مکانیک جامداتدانلود 
مهندسی مکانیک دینامیک،کنترل و ارتعاشات دانلود 
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانلود 
 مهندسی دریا دانلود
 مهندسی هوافضا آئرودینامیکدانلود 
 مهندسی هوافضا جلوبرندگیدانلود 
مهندسی هوافضا سازه های هوایی دانلود 
مهندسی هوافضا دینامیک پرواز و کنترل دانلود 
مهندسی معدن اکتشاف دانلود 
 مهندسی معدن استخراجدانلود 
مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی دانلود 
مهندسی معدن مکانیک سنگ دانلود 
مهندسی پلیمر پلیمر دانلود 
 مهندسی پلیمر رنگدانلود 
مهندسی محیط زیست منابع آب دانلود 
 مهندسی محیط زیست آب و فاضلابدانلود 
مهندسی محیط زیست مواد زائد و جامد دانلود 
مهندسی محیط زیست آلودگی هوا دانلود 
مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانلود 
 مهندسی پزشکی بیومکانیکدانلود 
مهندسی پزشکی بیومتریال دانلود 
مهندسی صنایع دانلود 
مهندسی نفت اکتشافدانلود
مهندسی نفتدانلود
مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتمدانلود
مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتریدانلود
مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعیدانلود
مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانشدانلود
مهندسی فناوری اطلاعاتدانلود
مهندسی مواد و متالورژیدانلود
مهنسی شیمیدانلود
مهنسی شیمی بیوتکنولوژیدانلود
فناوری نانو نانومواددانلود
فناوری نانونانوالکتریکدانلود
مهندسی هسته ای کاربرد پرتوهادانلود
مهندسی هسته ای راکتوردانلود
مهندسی هسته ای پرتوپزشکیدانلود
مهندسی هسته ای گداختدانلود
مهندسی نساجی تکنولوژی نساجیدانلود
مهندسی نساجی شیمی نساجی و علوم الیافدانلود
مهندسی سیستم های انرژیدانلود
  گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 محیط زیستدانلود 
 مهندسی مکانیک بیوسیستم دانلود 
مکانیزاسیون کشاورزی دانلود  
علوم و مهندسی باغبانی دانلود  
علوم و مهندسی صنایع غذایی دانلود  
مهندسی اقتصاد کشاورزی دانلود  
فراورده های چندسازه چوب دانلود  
صنایع خمیر و کاغذ دانلود  
مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک دانلود  
مدیریت منابع خاک دانلود 
علوم دامی دانلود  
علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی دانلود  
 علوم و مهندسی آب-سازه های آبیدانلود  
علوم و مهندسی آب-منابع آبدانلود  
علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزیدانلود  
ژنتیک و به نژادی گیاهیدانلود  
زراعتدانلود  
علوم علف های هرزدانلود  
بیوتکنولوژی کشاورزیدانلود  
بوم شناسی زراعیدانلود  
ترویج و آموزش کشاورزیدانلود  
توسعه کشاورزیدانلود  
حشره شناسی کشاورزیدانلود  
بیماری شناسی گیاهیدانلود  
علوم جنگل-جنگلداری و مسائل اقتصادیدانلود  
علوم جنگل-مهندسی جنگلدانلود  
علوم جنگل-جنگل شناسیدانلود  
تکثیر و پرورش آبزیاندانلود  
شیلات-عمل آوریدانلود  
شیلات-تولید و بهره برداریدانلود  
علوم و مهندسی مرتعدانلود  
مدیریت و کنترل بیاباندانلود  
علوم و مهندسی آبخیزداریدانلود  
بیولوژی و آناتومی چوبدانلود  
گروه هنر  
 مدیریت پروژهدانلود  
معماری دانلود  
شهرسازی دانلود  
پژوهش هنر دانلود  
مرمت آثار و اشیای تاریخی دانلود  
مرمت و احیای ابنیه و بناهی تاریخی دانلود  
گروه زبان   
 آموزش زبان فرانسهدانلود  
زبان فرانسه-ادبیات دانلود  
آموزش زبان روسی دانلود  
آموزش زبان آلمانی دانلود  
آموزش زبان انگلیسی دانلود  
زبان و ادبیات انگلیسی دانلود  
ترجمه  دانلود  
زبان شناسی  دانلود  
فرهنگ و زبان های باستانی دانلود  
 زبان و استعداد تحصیلی
زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی گروه علوم انسانیدانلود
زبان عربی واستعدادتحصیلی گروه علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عربیدانلود
زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی گروه علوم پایهدانلود
 زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی گروه  فنی و مهندسیدانلود
 زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی گروه  کشاورزی و منابع طبیعی دانلود
زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی گروه هنردانلود
 زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی گروه دامپزشکیدانلود
 استعدادتحصیلی رشته زبان آلمانیدانلود
استعدادتحصیلی رشته زبان فرانسهدانلود
 استعدادتحصیلی رشته زبان روسیدانلود
 زبان فرانسه-عمومی و زبان آلمانی-عمومیدانلود
  زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی فرهنگ و زبان های باستانیدانلود
 گروه آزمایشی زبان ویژه کدرشته های 2805-2806 -2807-2808 دانلود
ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
حتماً بخوانید   دفترچه تجربیات دوران تحصیل دکتری
ارسال دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.