کد خبر: 10252

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/06

لیست مجلات بین المللی مددکاری اجتماعی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

یکی از نیازهای پژوهشی یافتن مجلات علمی معتبر می باشد. به همین منظور و برای سرعت بخشیدن در دسترسی محققین و دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی لیست مجلات بین المللی معتبر حوزه مددکاری اجتماعی به این شرح زیر می باشد:


Social Work Abstracts

  https://www.ebscohost.com/academic/social-work-abstracts
Social Work In Education

http://www.tandfonline.com/toc/cswe20/current
Social Work In Health Care

http://www.tandfonline.com/toc/wshc20/current
Social Work Practice

http://www.tandfonline.com/toc/cjsw20/current
Qualitative Social Work

  http://qsw.sagepub.com/content/current
Social work

     http://sw.oxfordjournals.org/
Social Work Research and Abstracts

      http://swra.oxfordjournals.org/
Journal of Social Work 

  http://jsw.sagepub.com/
British Journal of Social Work

http://bjsw.oxfordjournals.org/content/current
Clinical Social Work Journal

  http://link.springer.com/journal/10615

مجلات مددکاری اجتماعی  زیر به زبان فارسی که در ایران منتشر می شوند

فصلنامه مددکاری اجتماعی

http://www.socialworkmag.ir/

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

http://rjsw.atu.ac.ir/

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه