کد خبر: 21629

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری آموزش علوم قرانی

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدرسی معارف اسلامی – درس علوم قرانی – منبع دکتری آموزش علوم قرانی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس علوم قرانی کلیک کنید.

سرشناسه : م‍ع‍رف‍ت‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، – ۱۳۰۹
‏عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌ ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ م‍ع‍رف‍ت‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ اب‍وم‍ح‍م‍د وک‍ی‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، – ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ج‌.ج‍دول‌
‏فروست : ([س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌]، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌: ۱۸۲۳۱۱)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛ب‍ه‍ای‌ه‍رج‍ل‍دم‍ت‍ف‍اوت‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛ب‍ه‍ای‌ه‍رج‍ل‍دم‍ت‍ف‍اوت‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛ب‍ه‍ای‌ه‍رج‍ل‍دم‍ت‍ف‍اوت‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ال‍ت‍م‍ه‍ی‍د ف‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ق‍رآن‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ق‍رآن‌ — ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌
‏موضوع : ق‍رآن‌ — ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : وک‍ی‍ل‍ی‌، اب‍وم‍ح‍م‍د، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۶۹‭/م‌۶۷ت‌۸۰۴۱ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۱۱۳۲

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدرسی معارف اسلامی – درس علوم قرانی – منبع دکتری آموزش علوم قرانی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس علوم قرانی کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه