کد خبر: 21934

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/13

معرفی منبع دکتری تحلیل انتقادی گفتمان 

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطات درس روش های پژوهش در علوم ارتباطات – منبع دکتری تحلیل انتقادی گفتمان

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روش های پژوهش در علوم ارتباطات کلیک کنید.

سرشناسه : ف‍رک‍لاف‌، ن‍ورم‍ن‌، – ۱۹۴۱
‎Fairclough, Norman‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌/ ن‍ورم‍ن‌ ف‍رک‍لاف‌؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ف‍اطم‍ه‌ ش‍ای‍س‍ت‍ه‌پ‍ی‍ران‌… [و دی‍گ‍ران‌]؛ وی‍راس‍ت‍اران‌ م‍ح‍م‍د ن‍ب‍وی‌، م‍ه‍ران‌ م‍ه‍اج‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۳۱۰ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-6757-65-0‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6757-65-0‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : اث‍ر ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ق‍الات‍ی‌ از ای‍ن‌ دو ک‍ت‍اب‌ اس‍ت‌:(‎1995‬)‎Critical discourse analysis ‬؛ (‎1989‬)‎Language and power ‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۰۶ – ۲۹۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ — م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زب‍ان‌
‏موضوع : رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ — گ‍ف‍ت‍م‍ان‌
‏موضوع : رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ و زب‍ان‌
‏شناسه افزوده : ش‍ای‍س‍ت‍ه‌پ‍ی‍ران‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۳۹ – ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳ – ، وی‍رای‍ش‍گ‍ر
‏شناسه افزوده : م‍ه‍اج‍ر، م‍ه‍ران‌، ۱۳۴۳ – ، وی‍رای‍ش‍گ‍ر
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : P۳۰۲‭/ف‌۴ت‌۳ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۳۰۶/۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۴۵۳۷

منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطات درس روش های پژوهش در علوم ارتباطات – منبع دکتری تحلیل انتقادی گفتمان

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روش های پژوهش در علوم ارتباطات کلیک کنید.

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه