کد خبر: 20755

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه فلسفهدرس فلسفه غرب– منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فلسفه غرب کلیک کنید.

 

‏سرشناسه : راس‍ل‌، ب‍رت‍ران‍د، ‏‫۱۸۷۲ – ‏۱۹۷۰م.‬
Russell, Bertrand
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌/ ب‍رت‍ران‍د راس‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ج‍ف‌ دری‍اب‍ن‍دری‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ۳؟].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍رواز‏‫، ۱۳۶۵ –
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج.‬
‏فروست : …م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌.
‏شابک : ‏‫۲۲۰۰ ری‍ال‌ (دوره‌)‮ ؛ ‏‫۲۱۰۰۰ ری‍ال‌ (دوره)‮
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭‭History of western philosophy‬.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۴۷ و ۱۳۵۰ ب‍ا ن‍ام‌ “ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌ و رواب‍ط آن‌ ب‍ا اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از ق‍دی‍م‌ ت‍ا ام‍روز” و در س‍ال‌ ۱۳۵۱ ت‍وس‍ط ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ج‍ی‍ب‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۵۱).
‏يادداشت : ج. ۱ و ۲ (چاپ؟: ۱۳۶۵).
‏يادداشت : ج‌. ۲،۱ (چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۷۳).
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : م‍ن‍درج‍ات‌: ج‌. ۱. ک‍ت‍اب‌ اول‌: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍دی‍م‌، ک‍ت‍اب‌ دوم‌: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍رون‌ وس‍طی‌ ..- ج‌. ۲. ک‍ت‍اب‌ س‍وم‌: ۱- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍دی‍د از رن‍س‍ان‍س‌ ت‍ا ه‍ی‍وم‌ ۲- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍دی‍د از روس‍و ت‍ا ام‍روز.
‏عنوان دیگر : ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌ و رواب‍ط آن‌ ب‍ا اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از ق‍دی‍م‌ ت‍ا ام‍روز.
‏موضوع : فلسفه — تاریخ
‏شناسه افزوده : دری‍اب‍ن‍دری‌، ن‍ج‍ف‌،‏‫ ۱۳۰۸ – ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫B۷۲‏‫‬‭/ر۲ت‌۲ ۱۳۶۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی :

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه فلسفهدرس فلسفه غرب– منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فلسفه غرب کلیک کنید.

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه