کد خبر: 20868

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه فلسفه علم درس فلسفه عمومی– منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فلسفه عمومی کلیک کنید.

 

‏سرشناسه : ک‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌، ف‍ردری‍ک‌ چ‍ارل‍ز، ۱۹۰۷ – م‌.
Copleston, Frederick Charles
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌/ ف‍ردری‍ک‌چارلز ك‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍وی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‬‏‫، ۱۳۸۸‬.‬‮
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹ ج.‬‬‮
‏شابک : ‏‫۸۸۰۰۰۰ ریال (دوره، چاپ دوم، شومیز)‬ ؛ ‏‫۱۰۵۰۰۰۰ ریال (دوره، چاپ دوم، گالینگور)‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰۰ ریال (دوره، چاپ ششم، شومیز)‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰۰ ریال (دوره، چاپ ششم، گالینگور)‮‬ ؛ ‏‫دوره‬‬، چاپ هفتم‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭978-964-445-707-4 ‬‬‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱، چاپ پنجم‬‏‫‭978-964-376-281-0 :‬ ؛ ‏‫۸۲۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ ششم، شومیز)‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ ششم، گالینگور)‮‬ ؛ ‏‫۸۸۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ‏ ‫ج.۱‬‬‬‬‬، چاپ هفتم‬ ، شومیز‬ ‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭978-964-445-798-2 ‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ریال (ج.۱ ، چاپ هفتم ، گالینگور)‬‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ هشتم، گالینگور )‬ ؛ ج.۲‏‫‬‮‭978-964-445-897-2 : ؛ ‏‫۱۰۵۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ اول،شومیز)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (ج.۲،چاپ اول، گالینگور)‬ ؛ ‏‫۱۰۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫‫ج. ۲، چاپ دوم‬‬‬‬‬‬‬، شومیز‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭978-964-445-897-2‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ دوم، گالینگور)‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ریال‏‫: ج.۳‬‬، شومیز‏‫‭978-964-445-898-9:‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰۰ریال(ج.۳، گالینگور)‬‬ ؛ ‏‫۶۱۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ‏‫ج.۴ ، چاپ چهارم‬‬‬‬‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭978-964-445-799-9‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۸۸۰۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ پنجم، گالینگور)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال ( ج. ۴ ، چاپ ششم ، گالینگور)‬‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫ج.۵، چاپ ششم ‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭978-964-445-800-2‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۸۸۰۰۰۰ ریال (ج.۵ ، چاپ هفتم ، گالینگور)‬ ؛ ‏‫۶۲۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫ج.۶‬‬‬‬‬‬، چاپ پنجم‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭978-964-445-801-9 ‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال (ج.۶، چاپ ششم، شومیز)‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‬: ‏‫ج.۷‬‬‬‬‬ ، چاپ پنجم‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭978-964-445-802-6 ‬‬‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (ج.۷، چاپ پنجم، گالینگور)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال(ج.۷، چاپ هفتم،گالینگور)‬‬ ؛ ‏‫۸۴۰۰۰ ریال‬‬: ‏‫ج.۸‬‬‬‬‬ ، چاپ پنجم‏‫ :‏ ‫‬‭978-964-445-803-3‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال (ج.۸، چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۳۹۰۰۰۰ ریال(ج.۸،چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫ج. ۹‬‬‬‬‬، چاپ سوم‬‏‫ :‏ ‫‬‭978-964-445-705-0‬‬‬‬ ؛ ‏‫۸۸۰۰۰۰ ریال (ج.۹، چاپ چهارم ، گالینگور)‬ ؛ ‏‫۳۱۰۰۰۰ ریال(ج.۹،چاپ پنجم،گالینگور)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫‬ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭ ‎‭A history of philosophy,1985.‬‬‬‬
‏يادداشت : مترجمان جلد نهم در چاپ پنجم عبدالحسین آذرنگ و سیدمحمودیوسف ثانی میباشند.
‏يادداشت : چاپ قبلی : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ : س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)‏‫ ‏‫، [۱۳۷۵].
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ پنجم : ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ ششم: بهار ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ هشتم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ نهم: ۱۳۹۱) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۱(چاپ دهم: ۱۳۹۳)(فیپا).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ اول: بهار ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ دوم : ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ سوم: ۱۳۹۰).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ چهارم: ۱۳۹۱) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ اول: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج. ۴ (چاپ چهارم و پنجم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ ششم:‌۱۳۹۰).
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ هفتم: ۱۳۹۲)‌ (فیپا).
‏يادداشت : ج‌. ۵ (چ‍اپ‌ ششم‌ و هفتم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۵ (چاپ هشتم: ۱۳۹۲)‌ (فیپا).
‏يادداشت : ج‌.۶ – ۸ (چ‍اپ‌ پنجم‌ : ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۶ (چاپ ششم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۶ (چاپ هفتم: ۱۳۹۱) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۶(چاپ هشتم: ۱۳۹۳)(فیپا).
‏يادداشت : ج.۷ (چاپ سوم تا ششم : ۱۳۹۰).
‏يادداشت : ج.۷ (چاپ هفتم: ۱۳۹۲) .
‏يادداشت : ج.۸ (چاپ ششم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۸ (چاپ هفتم: ۱۳۹۲) .
‏يادداشت : ج.۹ (چاپ سوم و چهارم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۹(چاپ پنجم: ۱۳۹۲).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏مندرجات : ج‌.۱. ی‍ون‍ان‌ و روم‌ / مترجم ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍وی‌.- ج.۲. فلسفه قرون وسطی از آوگوستینوس تا اسکوتوس/ مترجم ابراهیم‌دادجو.- ج.۳. فلسفه اواخر قرون وسطا و دوره رنسانس از اوکام تاسوئارس / مترجم ابراهیم دادجو.- ج‌.۴. از دک‍ارت‌ ت‍ا لای‍ب‌ن‍ی‍ت‍س‌ / مت‍رج‍م غ‍لام‍رض‍ا اع‍وان‍ی‌.- ج‌.۵. ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ از ه‍اب‍ز ت‍ا ه‍ی‍وم‌ / مت‍رج‍م ام‍ی‍رج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ اع‍ل‍م‌.- ج‌.۶. از ول‍ف‌ ت‍ا ک‍ان‍ت‌ / مت‍رج‍م‍ان اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ س‍ع‍ادت‌ و م‍ن‍وچ‍ه‍ر ب‍زرگ‍م‍ه‍ر.- ج‌.۷. از ف‍ی‍ش‍ت‍ه‌ ت‍ا ن‍ی‍چ‍ه‌ / مت‍رج‍م داری‍وش‌ آش‍وری‌.- ج‌.۸. از ب‍ن‍ت‍ام‌ ت‍ا راس‍ل‌/ مت‍رج‍م ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌.- ج‌.۹. از م‍ن‌ دوب‍ی‍ران‌ ت‍ا س‍ارت‍ر / مت‍رج‍م‍ان ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ آذرن‍گ‌، م‍ح‍م‍ود ی‍وس‍ف‌ ث‍ان‍ی‌.
‏موضوع : فلسفه — تاریخ
‏شناسه افزوده : م‍ج‍ت‍ب‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۰۷ – ۱۳۷۸.، مترجم
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‭B۷۲‏‫‬‭‬‭‬‭/ک۲ت۲ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‬‭۱۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۷‎۱‎۹‎۱‎۹‎۳

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه فلسفه علم درس فلسفه عمومی– منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فلسفه عمومی کلیک کنید.

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه