کد خبر: 19299

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری ریاضیات عمومی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مهندسی نانو -نانو الکتریک درس ریاضیات عمومی 1 و 2– منبع دکتری ریاضیات عمومی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضیات عمومی 1 و 2 کلیک کنید.

سرشناسه : م‍ارون‌، ای‍س‍اک‌ آب‍رام‍ووی‍چ‌
Maron, Isaak Abramovich
‏عنوان و نام پديدآور : ری‍اض‍ی‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ای‍س‍اک‌ م‍ارون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ پ‍اری‍اب‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍اری‍اب‌‏‫، ۱۳۷۷.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۲ ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍اری‍اب‌؛۸، ۹ ‏، ۲۹‏‫‏ ، ۳۰‬،۳۴،۵۵، ۵۷‏‫، ۵۸‬، ۶۸‏‫، ۶۹‬،۷۱‏‫، ۷۲‮‬‏‫، ۸۱‬‏‫، ۸۲‬‏‫، ۸۳‬. ری‍اض‍ی‌ – آم‍ار – ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر؛۸، ۹، ۳۰‬،۳۲‏‫، ۳۵‬،۵۲، ۵۳‏‫، ۵۴، ۶۵‏‫، ۶۶،۶۷‏‫، ۶۸‮‬‏‫، ۷۸‏‫، ۷۹‬
‏شابک : دوره‏‫: ‭‎964-6458-14-9‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۱‬‏‫: ‭‎964-6458-12-2‬‬ ؛ ‏‫‎۱۴۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫‎۲۳۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۳۰‬۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ نوزدهم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ بیستم)‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰۰ ریال ( ج. ۱، چاپ بیست و سوم )‬ ؛ ‏‫‬۱۱۰۰۰ ریال‬: ج. ۲‏‫: ‭‎964-6458-13-5‬‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰‬ ریال (ج. ۲، چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫‎۱۶۵۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۲۱۰۰۰‬ ریال (چاپ دوازدهم) ؛ ‏‫۲۳۰۰۰‬ ریال (ج. ۲، چاپ سیزدهم) ؛ ‏‫۲۳۰۰۰‬ ریال (ج. ۲، چاپ پانزدهم) ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۲ ، چاپ نوزدهم‬‏‫: 964-6458-13-0‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ بیستم)‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ بیست و دوم)‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ بیست و چهارم)‮‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ بیست و ششم)‬ ؛ ‏‫۹۹۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ بیست و هفتم)‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭ ‎J. A. Maron. General mathematics‭.‬
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۶۵.
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۸).
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۲).
‏يادداشت : ج. ۱ و۲ (چاپ نوزدهم: ۱۳۸۴).
‏يادداشت : ج. ۱ (چاپ بیستم: آبان ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ بیست و یکم : مرداد ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۱ ( چاپ بیست و سوم : ۱۳۸۸ ).
‏يادداشت : ج.۱(چاپ بیست و هفتم : ۱۳۹۱).
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۸).
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ هشتم: پاییز ۱۳۷۵).
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ج.۲ (چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: ۱۳۸۱).
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ س‍ی‍زده‍م‌ و پانزدهم: ۱۳۸۲).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ بیستم: آبان ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ بیست و دوم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ بیست و چهارم: ۱۳۸۹).‮‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ بیست و ششم:‌ ۱۳۹۰).‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲ (چاپ بیست و هفتم: ۱۳۹۱).‬
‏مندرجات : ج.۱.خ‍لاص‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‌، ۳۸۵ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌، ۱۳۵ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ده‌. – ج.۲.خ‍لاص‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ، ۴۰۰ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌.
‏موضوع : ریاضیات — ‏‫مسایل، تمرین‌ها و غیره (عالی)‬‬
‏شناسه افزوده : پ‍اری‍اب‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ‏‫۱۳۲۴ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭‭QA۴۳‭‮‬‏‫‬‭‭/م‌۲ر۹ ۱۳۷۷‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‬‭‬‭۵۱۰/۷۶‬‭‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۶۵۳۱

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مهندسی نانو -نانو الکتریک درس ریاضیات عمومی 1 و 2– منبع دکتری ریاضیات عمومی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضیات عمومی 1 و 2 کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه