کد خبر: 22419

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت بازرگانی درس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته– منبع دکتری م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته کلیک کنید.

 

‏سرشناسه : روس‍ت‍ا، اح‍م‍د، ‏‫۱۳۲۷ -‮‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د روس‍ت‍ا، داور ون‍وس‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د اب‍راه‍ی‍م‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫، ۱۳۷۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫دوازده‌، ۴۲۰ ص‌.‬: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫؛ ۱۸۱. م‍دی‍ری‍ت‌‏‫؛ ۸.
‏شابک : ‏‫۷۰۰۰ ری‍ال‌‮‬‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰ ری‍ال‌‮‬: چاپ دوم‏‫‭‬‭964-459-181-X :‬‏ ؛ ‏‫۸۶۰۰ ری‍ال‌ (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‮‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‮‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۲۸۵۰۰ ریال (چاپ دهم)‮ ؛ ‏‫۲۹۰۰۰ ریال ‮‬: چاپ یازدهم‏‫‭‭‭978-964-459-181-5 :‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎‭Ahmad Roosta, Davar Venous, Abdol’hamid Ebrahimi. ‭Marketing Management‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۷.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : ‏‫چاپ ششم: تابستان ۱۳۸۱.‬
‏يادداشت : چاپ دهم: تابستان ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ یازدهم: تابستان ۱۳۸۶.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۱۸] – ۴۲۰.
‏موضوع : ب‍ازار ی‍اب‍ی‌
‏موضوع : بازاریابی — مدیریت
‏شناسه افزوده : ون‍وس‌، داور، ‏‫۱۳۲۶ -‏
‏شناسه افزوده : اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، ‏‫۱۳۱۷ -‏
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭HF۵۴۱۵/۱۳‏‫‭/ر۹م۴ ۱۳۷۵‬‏‬‏
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۵۸/۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۱۱۱۴

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت بازرگانی درس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته– منبع دکتری م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته کلیک کنید.

 

 

منبع :   سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه