کد خبر: 9158

تاریخ بروزرسانی : 1396/06/14

نحوه نگارش مراجع در فهرست منابع مقالات انگلیسی

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

ترتيب نوشتن مرجع كتب غیر فارسی:

نام و نام خانوادگي ـ فاصله ـ حروف اول نام كوچك نويسنده ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان كتاب ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

Colson JH, Armour WJ (1989). Sports Injuries and Their Treatment, 2nd ed. London,85-111.

توجه: اگر تعداد نويسنده بيش از يك نفر باشد بين آنها كاما آورده مي شود.

ترتيب نوشتن مرجع مقالات غیر فارسی:

نام خانوادگي نويسنده ـ فاصله ـ حرف اول نام كوچك نويسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ نام مجله ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ شماره مجله ( داخل پرانتز ) ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه
Goate AM, Hayness AR, Owen MJ, Farall M, Lai LY. (1989). Predisposing Locus for Alzheimers Disease on Chromosme 21. Lancet, 11(2), 335-7.

توجه: اگر تعداد نويسنده 6 نفر ( يا بيشتر ) باشد براي بقيه”et al” ذكر مي شود.

توجه: در مورد مقالاتي كه براي انتشار در مجله پذيرفته شده است ولي به چاپ نرسيده است در صورت مشخص بودن شماره مجله ميتوانيم آن را نوشته و در پايان ( بدون ذكر شماره صفحه ) در داخل پرانتز عبارت”In presss” را بياوريم.

نحوه نوشتن مرجع وب سايت ها ( قسمتي از وب سايت ):

مثال:
Lynch, Time.1996. DS9 Trials and Tribble-actions review [On Line].
Peoria IL: Bradley University; Available from http:// www.bradley. edu/compusorg/psiohi/DS9/ep/503r.htm; Internet; accessed 8 October 1997.
International Civil Organization. Convention on International Civil Aviation. 1996 [On Line]. Aviailable From: http: // www.me.titech.ac.jp=@=:www.com.org/icao/takeoff.htm

استفاده از پايان نامه به عنوان مرجع:

نام خانوادگي نويسنده ـ فاصله ـ نام حرف اول كوچك نويسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان تز ( با حروف ايتاليك ) ـ نقطه ـ مقطع تز ـ كاما – دانشگاه مربوطه ـ نقطه

Astor G. (1997). Structural Studies of the Congenital Epilepsies. PhD Dissertation, University of Chicago.

مرجع مقالات ارايه شده در كنگره ها و سمينارها كه به چاپ رسيده اند:

نام خانـوادگي ارايه كننده ـ فاصله ـ حـرف اول نام كوچـك ارايه كنـنده ـ نقطه ـ سال ارايــه ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ كلمه «Inn » ـ دو نقطه ـ عنوان سمينار يا كنگره ( با حروف ايتاليك) ـ كاما ـ ماه و روزهاي برگزاري ـ كاما ـ صفحات چاپ شده در كتاب مجموعه مقالات ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ محل برگزاري ـ دو نقطه ـ نام انتشارات ـ نقطه
Farhadi D. (1999). New advances of researchers of Iran. In: Research advances in third world, June 23-25, (pp. 11-15). Istanbul: University of Istanbul press.

جهت دریافت اطلاعات کامل به سایت www.researcheditor.ir مراجعه نمایید.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه