کد خبر: 9158

تاریخ انتشار: 4 تیر ، 1396

نحوه نگارش مراجع در فهرست منابع مقالات انگلیسی

No votes yet. Please wait… ترتيب نوشتن مرجع كتب غیر فارسی: نام و نام خانوادگي ـ فاصله ـ حروف اول نام كوچك نويسنده ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان كتاب ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر […]

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

ترتيب نوشتن مرجع كتب غیر فارسی:

نام و نام خانوادگي ـ فاصله ـ حروف اول نام كوچك نويسنده ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان كتاب ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

Colson JH, Armour WJ (1989). Sports Injuries and Their Treatment, 2nd ed. London,85-111.

توجه: اگر تعداد نويسنده بيش از يك نفر باشد بين آنها كاما آورده مي شود.

ترتيب نوشتن مرجع مقالات غیر فارسی:

نام خانوادگي نويسنده ـ فاصله ـ حرف اول نام كوچك نويسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ نام مجله ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ شماره مجله ( داخل پرانتز ) ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه
Goate AM, Hayness AR, Owen MJ, Farall M, Lai LY. (1989). Predisposing Locus for Alzheimers Disease on Chromosme 21. Lancet, 11(2), 335-7.

توجه: اگر تعداد نويسنده 6 نفر ( يا بيشتر ) باشد براي بقيه”et al” ذكر مي شود.

توجه: در مورد مقالاتي كه براي انتشار در مجله پذيرفته شده است ولي به چاپ نرسيده است در صورت مشخص بودن شماره مجله ميتوانيم آن را نوشته و در پايان ( بدون ذكر شماره صفحه ) در داخل پرانتز عبارت”In presss” را بياوريم.

نحوه نوشتن مرجع وب سايت ها ( قسمتي از وب سايت ):

مثال:
Lynch, Time.1996. DS9 Trials and Tribble-actions review [On Line].
Peoria IL: Bradley University; Available from http:// www.bradley. edu/compusorg/psiohi/DS9/ep/503r.htm; Internet; accessed 8 October 1997.
International Civil Organization. Convention on International Civil Aviation. 1996 [On Line]. Aviailable From: http: // www.me.titech.ac.jp=@=:www.com.org/icao/takeoff.htm

حتماً بخوانید   موفقیت در آزمون دکتری با قانون جذب

استفاده از پايان نامه به عنوان مرجع:

نام خانوادگي نويسنده ـ فاصله ـ نام حرف اول كوچك نويسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان تز ( با حروف ايتاليك ) ـ نقطه ـ مقطع تز ـ كاما – دانشگاه مربوطه ـ نقطه

Astor G. (1997). Structural Studies of the Congenital Epilepsies. PhD Dissertation, University of Chicago.

مرجع مقالات ارايه شده در كنگره ها و سمينارها كه به چاپ رسيده اند:

نام خانـوادگي ارايه كننده ـ فاصله ـ حـرف اول نام كوچـك ارايه كنـنده ـ نقطه ـ سال ارايــه ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ كلمه «Inn » ـ دو نقطه ـ عنوان سمينار يا كنگره ( با حروف ايتاليك) ـ كاما ـ ماه و روزهاي برگزاري ـ كاما ـ صفحات چاپ شده در كتاب مجموعه مقالات ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ محل برگزاري ـ دو نقطه ـ نام انتشارات ـ نقطه
Farhadi D. (1999). New advances of researchers of Iran. In: Research advances in third world, June 23-25, (pp. 11-15). Istanbul: University of Istanbul press.

جهت دریافت اطلاعات کامل به سایت www.researcheditor.ir مراجعه نمایید.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.