سرفصل های آزمون دکتری مجموعه زیست شناسی گیاهی

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تشریح گیاهان آوندی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی -سلولی و تکوینی  – درس تشریح گیاهان آوندی – منبع دکتری تشریح گیاهان آوندی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس تشریح گیاهان…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری سیستماتیک گیاهی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی -سلولی و تکوینی  – درس سیستماتیک و تکوین گیاهی – منبع دکتری سیستماتیک گیاهی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس سیستماتیک و…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری سیستماتیک گیاهی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی  – درس سیستماتیک و تکوین گیاهی – منبع دکتری سیستماتیک گیاهی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس سیستماتیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیولوژی گیاهی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی  – درس فیزیولوژی گیاهی – منبع دکتری فیزیولوژی گیاهی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیولوژی گیاهی کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیولوژی گیاهی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی  – درس فیزیولوژی گیاهی – منبع دکتری فیزیولوژی گیاهی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیولوژی گیاهی کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری سیستماتیک گیاهی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی -سیستماتیک و بوم شناسی  – درس سیستماتیک و تکوین گیاهی – منبع دکتری سیستماتیک گیاهی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس سیستماتیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری سیستماتیک گیاهی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی  – درس سیستماتیک و تکوین گیاهی – منبع دکتری سیستماتیک گیاهی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیولوژی گیاهی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی  – درس فیزیولوژی گیاهی – منبع دکتری فیزیولوژی گیاهی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیولوژی گیاهی…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیولوژی گیاهی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی  – درس فیزیولوژی گیاهی – منبع دکتری فیزیولوژی گیاهی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیولوژی گیاهی…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری متابولیسم گیاهی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی  – درس متابولیسم گیاهی – منبع دکتری متابولیسم گیاهی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس متابولیسم گیاهی کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری سیستماتیک گیاهی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی  – درس سیستماتیک و تکوین گیاهی – منبع دکتری سیستماتیک گیاهی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس سیستماتیک و تکوبن…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری سیستماتیک گیاهی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی  – درس سیستماتیک و تکوین گیاهی – منبع دکتری سیستماتیک گیاهی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس سیستماتیک و تکوبن…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیولوژی گیاهی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی  – درس فیزیولوژی گیاهی – منبع دکتری فیزیولوژی گیاهی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیولوژی گیاهی کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیولوژی گیاهی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی  – درس فیزیولوژی گیاهی – منبع دکتری فیزیولوژی گیاهی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیولوژی گیاهی کلیک کنید. –…

 • سرفصل های درس اکولوژی پوشش های گیاهی

  نام بسته درسی : اکولوژی پوشش های گیاهی —————————————————————- فهرست: فصل اول-  اکولوژی و پوشش گیاهی – مقدمات اکولوژی گیاهی –  مفاهیم مقدماتی اکولوژی گیاهی اکوسیستم رشته های تخصصی اکولوژی گیاهی تقسیمات اکولوژیکی پارامتر هایی…

 • سرفصل های درس تاکسونومی جدید

  نام بسته درسی : تاکسونومی مدرن ————————————————– فهرست: فصل اول: تاکسونومی و سیستماتیک اجزای اصلی علم سیستماتیک تفاوت بین تاکسونومی تجربی یا سیستماتیک زیستی (بیوسیستماتیک) و تاکسونومی اورتودکس یا کلاسیک رتبه های واحد های رده…

 • سرفصل های آزمون دکتری سیستماتیک گیاهی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل : فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی تاکسونومی جدید اکولوژی پوشش های گیاهی

 • سرفصل های درس زیست شناسی تکوین گیاهی

  نام بسته درسی : زیست شناسی تکوین گیاهی —————————————————————————– فهرست: فصل اول: کلیات تکوین به شکلهای مختلف معرفی شده است رشد ( Growth ) مفهوم رشد در قالب تک سلولی مفهوم رشد در قالب پر…

 • سرفصل های درس تشریح گیاهان آوندی

  نام بسته درسی : تشریح گیاهان آوندی ————————————————————– فهرست: مقدمه سلول گياهي و اندامكها سيتوپلاسم پرتوپلاسم هسته پلاست‌ها  واكوئل  ميتوكندري  شبكه آندوپلاسمي ليزوزيم ريبوزومها اسفروزومها كندريوزومها دستگاه گلژي ديواره سلولي (ديواره اسكلتي) فصل دوم –…

 • سرفصل های آزمون دکتری سلولی و تکوینی گیاهی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل : فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی تشریح گیاهان آوندی یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی مقایسه ای زیست شناسی تکوین گیاهی

 • سرفصل های درس متابولیسم گیاهی

  نام بسته درسی : متابولیسم گیاهی ————————————————————————- فهرست: متابولیسم انواع مسيرهاي متابوليكي مسيرهاي كاتابوليكي مسيرهاي آنابوليكي مسيرهاي آمفي بوليك انرژی آزاد واکنش ترکیبات پرانرژی پتانسیل اکسیداسیون و احیاء نکات مهم فصل دوم آنزیم ها ساختار…

 • سرفصل های درس جذب و انتقال در گیاهان

  نام بسته درسی : جذب و انتقال در گیاهان ————————————————————— فهرست: مقدمه انتقال فعال و غیر فعال پدیده شیمیواسمز انتشار اسمز اسمز غشاهای بیولوژیکی پتانسیل شیمیایی نکات مهم فصل اول مکانیسم جذب یون ها انواع…

 • سرفصل های درس سیستماتیک و تکوین گیاهی

  نام بسته درسی : سیستماتیک و تکوین گیاهی ————————————————————————– فهرست: فصل اول : مولفه های رشد و نمو پیدایش دیواره ترکیب شیمیایی دیواره سلولز همی سلولز پکتین ها پروتئین ها لایه‌های دیواره تیغه میانی دیواره…

 • سرفصل های درس فیزیولوژی گیاهی

  نام بسته درسی : فیزیولوژی گیاهی —————————————————————————- فهرست: فصل اول : تغذیه تغذیه معدنی گیاهان خواص آب خواص فیزیکی خواص شیمیایی رابطه خاک و گیاه بخش آلی خاک خواص فیزیکی خاک آب در خاک شیره…

 • سرفصل های آزمون دکتری فیزیولوژی گیاهی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل : فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی جذب و انتقال در گیاهان متابولیسم گیاهی