سرفصل های آزمون دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی زیست شناسی تکوینی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی – درس زیست شناسی تکوین جانوری – منبع دکتری مبانی زیست شناسی تکوینی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زیست شناسی…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی – درس زیست شناسی سلولی و مولکولی – منبع دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری جانورشناسی 2

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی  – درس جانورشناسی – منبع دکتری جانورشناسی 2   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس جانورشناسی کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- بیوسیستماتیک  – درس زیست شناسی سلولی و مولکولی – منبع دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری جانورشناسی 2

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- بیوسیستماتیک  – درس جانورشناسی – منبع دکتری جانورشناسی 2   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس جانورشناسی کلیک کنید. – سرشناسه : کرمی،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری جانورشناسی 1

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- بیوسیستماتیک  – درس جانورشناسی – منبع دکتری جانورشناسی 1   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس جانورشناسی کلیک کنید. – سرشناسه : کرمی،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیولوژی پزشکی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی  – درس فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی – منبع دکتری فیزیولوژی پزشکی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیولوژی غشا سلول

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی  – درس فیزیولوژی غشا سلولی – منبع دکتری فیزیولوژی غشا سلول   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس غشا سلولی کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زیست شناسی غشا سلول

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی  – درس فیزیولوژی غشا سلولی – منبع دکتری زیست شناسی غشا سلول   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس غشا سلولی کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی  – درس زیست شناسی سلولی و مولکولی – منبع دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اصول بیوشیمی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی  – درس بیوشیمی – منبع دکتری اصول بیوشیمی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس بیوشیمی کلیک کنید. – سرشناسه : ل‍ن‍ی‍ن‍گ‍ر،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری بیوشیمی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی  – درس بیوشیمی – منبع دکتری بیوشیمی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس بیوشیمی کلیک کنید. – سرشناسه : ب‍رگ‌، ج‍رم‍ی‌…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقدمه ای بر فیزیولوژی جانوری

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی  – درس فیزیولوژی جانوری – منبع دکتری مقدمه ای بر فیزیولوژی جانوری   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیولوژی جانوری کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی فیزیولوژی جانوری

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی  – درس فیزیولوژی جانوری – منبع دکتری مبانی فیزیولوژی جانوری   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیولوژی جانوری کلیک کنید. –…

 • سرفصل های درس زیست شناسی جانوری

  نام بسته درسی:زیست تکوینی جانوری ———————————————————— فهرست: فصل اول: تولید مثل جنسی: 1.1.معرفی گامت ماده(اووم یا تخمک): 1.2.معرفی گامت نر (اسپرم): 1.3.ظرفیت پذیری (Capacitation): 1.4.تعیین سلولهای زایای بدوی(PGCs): 1.5.چگونگی تکوین غدد جنسی نر و ماده:…

 • سرفصل های درس جنین شناسی مقایسه ای

  نام بسته درسی:جنین شناسی مقایسه ای ———————————————————— فهرست: بخش اول : جنین شناسی مقایسه ای در مهره داران فصل اول : جنین زایی در ماهی ها (گورخر ماهی) فصل دوم : جنین زایی در دوزیستان…

 • سرفصل های ازمون دکتری تکوین جانوری

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: جانورشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی جنین شناسی مقایسه ای زیست شناسی تکوینی جانوری زیست شناسی سلولی و مولکولی

 • سرفصل های درس قیزیولوژی غشا سلولی

  نام بسته درسی : فيزيولوژي غشا ——————————————————— فهرست: فصل اول : فيزيولوژي غشا فصل دوم : انتقال مواد در غشا فصل سوم : باز جذب در توبول‌هاي كليه فصل چهارم : گوارش ترشح و جذب…

 • سرفصل های درس فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی

  نام بسته درسی : فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی ———————————————————– فهرست: فصل اول : طرح عمومی سیستم عصبی و اعمال پایه سیناپس ها و مواد میانجی 1-1 عناصر سلولی در سیستم عصبی مرکزی 2-1 سلول های…

 • سرفصل های درس فیزیولوژی جانوری

  نام بسته درسی : فیزیولوژی جانوری ———————————————————————— فهرست: فصل اول : بی مهرگان مفاهیم کلی الگوهای تکامل و نمو جانوران ریخت زایی (مورفوژنز)برای توصیف تشکیل شکل جنین تسهیم گاسترولاسیون و تشکیل لایه های زاینده تشکیل…

 • سرفصل های آزمون دکتری فیزیولوژی جانوری

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل:   بیوشیمی زیست شناسی سلولی و مولکولی فیزیولوژی جانوری فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی فیزیولوژی غشا سلولی

 • سرفصل های درس گونه و گونه زایی

  نام بسته درسی : گونه و گونه زائی ———————————————————- فهرست: مقدمه فصل اول- مفاهیم گونه و کاربرد های آن تاریخچه تعاریف گونه مفاهیم گونه انواع مفاهیم گونه مفهوم تیپ شناسی گونه  مفهوم لفظی یا اعتباری…

 • سرفصل های درس بیوسیستماتیک جانوری

  نام بسته درسی : بیوسیستماتیک جانوری —————————————————- فهرست: فصل اول – علم رده بندی جایگاه سیستماتیک در زیست شناسی زیست شناسی کاربردی زیست شناسی نظری نقش تاکسونومی سیستماتیک علم گوناگونی سازوارگان مطالعه تنوع الگودار تاریخ…

 • سرفصل های درس جانورشناسی

  نام بسته درسی : جانور شناسی ————————————————— فهرست: مقدمه شاخه مزوزوا پلاکوزوا رده بندی شاخه کیسه تنان شاخه روتیفرا شاخه نماتودا شاخه نرم تنان اندام و وظایف شاخه طناب داران بخش هایی از بسته درسی…