سرفصل های کنکور دکتری مجموعه مهندسی عمران

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اصول تصفیه آب

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران محیط زیست – درس اصول مهندسی تصفیه اب و فاضلاب – منبع دکتری  اصول تصفیه آب   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اصول مهندسی…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تحلیل سازه ها

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران محیط زیست – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری تحلیل سازه ها   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات   کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقاومت مصالح

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران محیط زیست – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری مقاومت مصالح   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات کلیک کنید. – سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری روش های ساخت پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران مدیریت ساخت – درس روش های ساخت– منبع دکتری روش های ساخت پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روش های ساخت کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری برنامه ریزی و کنترل پروژه

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران مدیریت ساخت – درس برنامه ریزی و کنترل پروژه – منبع دکتری برنامه ریزی و کنترل پروژه   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس برنامه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقاومت مصالح

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران مدیریت ساخت – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری مقاومت مصالح   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات کلیک کنید. – سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تحلیل سازه ها

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران مدیریت ساخت – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری تحلیل سازه ها   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات   کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تحلیل سازه ها

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران حمل و نقل – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری تحلیل سازه ها   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات   کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقاومت مصالح

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران حمل و نقل – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری مقاومت مصالح   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقاومت مصالح

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران مدیریت منابع آب – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری مقاومت مصالح   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تحلیل سازه ها

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران  مدیریت منابع آب – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری تحلیل سازه ها   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات   کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع اصول مهندسی دریا

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران  سواحل، بنادر و سازه های دریایی – درس مبانی هیدرولیک دریا – منبع اصول مهندسی دریا   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مبانی هیدرولیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مهندسی راه و ترابری

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران  راه و ترابری – درس مهندسی ترافیک پیشرفته  – منبع دکتری مهندسی راه و ترابری   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مهندسی ترافیک پیشرفته…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تحلیل سازه ها

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران  راه و ترابری – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری تحلیل سازه ها   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات   کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقاومت مصالح

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران راه و ترابری – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری مقاومت مصالح   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات کلیک کنید.   سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تحلیل سازه ها

    منابع آزمون دکتری تخصصی –مجموعه مهندسی- عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری تحلیل سازه ها   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقاومت مصالح

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری مقاومت مصالح   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مهندسی پی پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران ژئوتکنیک – درس مهندسی پی پیشرفته  – منبع دکتری مهندسی پی پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مهندسی پی پیشرفته کلیک کنید.  –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری دینامیک خاک

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران ژئوتکنیک – درس دینامیک خاک – منبع دکتری دینامیک خاک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس دینامیک خاک کلیک کنید.  –   سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تحلیل سازه ها

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران ژئوتکنیک – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری تحلیل سازه ها   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات کلیک کنید.  –   سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقاومت مصالح

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران ژئوتکنیک – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری مقاومت مصالح   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات کلیک کنید. – سرشناسه : ب‍ی‍ر،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری دینامیک خاک

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران زلزله – درس دینامیک خاک – منبع دکتری دینامیک خاک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس دینامیک خاک کلیک کنید. – سرشناسه : داس‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تحلیل سازه ها

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران زلزله – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری تحلیل سازه ها   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات کلیک کنید. – سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقاومت مصالح

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران زلزله – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری مقاومت مصالح   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات کلیک کنید. – سرشناسه : ب‍ی‍ر،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تحلیل سازه ها

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران سازه – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری تحلیل سازه ها   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات کلیک کنید.  – سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقاومت مصالح

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- عمران سازه – درس مکانیک جامدات – منبع دکتری مقاومت مصالح   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک جامدات کلیک کنید. – سرشناسه : ب‍ی‍ر،…

 • سرفصل های درس طراحی پی پیشرفته

  نام بسته درسی: طراحی پی پیشرفته ————————— فهرست: بخش اول : پی سطحی فصل 1 : ظرفیت باربری خاک برای پی های سطحی فصل 2 : نشست و تغییر شکل خاک زیر پی فصل 3…

 • سرفصل های درس دینامیک خاک

  نام بسته درسی: دینامیک خاک ————————— فهرست: فصل اول- سیستم های ارتعاشی                                                                                                                    سیستم تک جرم                                                                                                                                         خصوصیت ویسکوزیته                                                                                                                                    ارتعاشات آزاد                                                                                                                                             میرایی کوچک                                                                                                                                             میرایی بحرانی                                                                                                                                            ارتعاشات جبری                                                                                                                                          فنر و میراگر معادل                                                                                                                                       راه‌حل با استفاده…

 • سرفصل های درس هيدروليك دريا

  نام بسته درسی: هیدرولیک دریا ———————— فهرست: هیدرولیک دریا مروري بر هيدروديناميك و ديناميك‌برداري قانون بقاي جرم بقاي مومنتوم – معادلات موج – معادله حاكم بر موج – معادلات موج خطي – معادله انتشار:  Dispersion…

 • سرفصل های درس مهندسی ترافیک

  نام بسته درسی: مهندسی ترافیک —————————- فهرست: فصل اول-مقدمه ای برمهندسی ترافیک وبرنامه ریزی حمل ونقل شهری                                                                    مقدمه                                                                                                                                                      تعريف مهندسي حمل و نقل                                                                                                                            تعريف مهندسي ترافيك                                                                                                                                برنامه‌ريزي حمل ونقل شهري                                                                                                                          برنامه‌ريزي پيوسته                                                                                                                                      تهيه…

 • سر فصل های درس اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

  نام بسته درسی: اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب ————————– فهرست: آلودگي آب طبقه بندي آلوده کننده هاي آب زباله هاي متقاضي اکسيژن ( اکسيژن خواه ) عوامل بيماري زا کيفيت آب هاي زيرزميني ،…

 • سرفصل های ازمون دکتری عمران- محیط زیست

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل : اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب انتقال،انتشار و مدل سازی آلاینده ها مکانیک جامدات(مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها) 

12