سرفصل های کنکور دکتری مجموعه مهندسی محیط زیست

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مهندسی کنترل آلودگی هوا

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی محیط زیست آلودگی هوا – درس آلودگی هوا – منبع دکتری مهندسی کنترل آلودگی هوا   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آلودگی هوا کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضی عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی محیط زیست آلودگی هوا – درس ریاضیات عمومی 1 و 2– منبع دکتری ریاضی عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضیات عمومی 1 و…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضیات عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی محیط زیست آلودگی هوا – درس ریاضیات عمومی 1 و 2– منبع دکتری ریاضیات عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضیات عمومی 1 و…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضی عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی محیط زیست مواد زائذ جامد – درس ریاضیات عمومی 1 و 2– منبع دکتری ریاضی عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضیات عمومی 1…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضیات عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد – درس ریاضیات عمومی 1 و 2– منبع دکتری ریاضیات عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضیات عمومی 1…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اصول تصفیه آب

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب – درس آب و فاضلاب– منبع دکتری اصول تصفیه آب   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آب و فاضلاب کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضیات عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب – درس ریاضیات عمومی 1 و 2– منبع دکتری ریاضیات عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضیات عمومی 1…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضی عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب – درس ریاضیات عمومی 1 و 2– منبع دکتری ریاضی عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضیات عمومی 1…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضی عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی محیط زیست منابع آب – درس ریاضیات عمومی 1 و 2– منبع دکتری ریاضی عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضیات عمومی 1 و…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضیات عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی محیط زیست منابع آب – درس ریاضیات عمومی 1 و 2– منبع دکتری ریاضیات عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضیات عمومی 1 و…

 • سرفصل های درس پسماند

  نام بسته درسی : پسماند —————– فهرست: فصل اول : مواد زائد جامد                                                                                                                             کميت و اندازه مواد زائد                                                                                                                            جمع آوري                                                                                                                                             سيستم‌هاي مديريت مواد زائد جامد                                                                                                                  برنامه ريزي مديريت مواد زائد                                                                                                                          توليد مواد زائد…

 • سرفصل های درس منابع آب

  نام بسته درسی : منابع آب ——————— فهرست: بیلان آب مقدمه معادلات بیلان آب نمونه مدل ساده روش‌های محاسبه تبخیر و تعرق محاسبه تبخیر با استفاده از روش‌های مبتنی بر اندازه‌گیری در محل محاسبه تبخیر…

 • سرفصل های درس الودگی هوا

  نام بسته درسی : آلودگی هوا ———————— فهرست: آلودگي هوا هواي غيرآلوده (Unpolluted Air) هواي آلوده (Polluted Air) انواع آلوده­کننده­ها  (Types or Air Pollutants) کربن منوکسيد (Carbon Monoxide)  منابع CO   اهميت CO ناشي از…

 • سرفصل های درس آب و فاضلاب

  نام بسته درسی : آب و فاضلاب ————————– فهرست: آلودگي آب طبقه بندي آلوده کننده هاي آب زباله هاي متقاضي اکسيژن ( اکسيژن خواه ) عوامل بيماري زا کيفيت آب هاي زيرزميني ، ميکروبي مواد…