سرفصل های کنکور دکتری مجموعه مهندسی پزشکی

  • سرفصل های درس مکانیک محیط پیوسته

    نام بسته : مکانیک محیط پیوسته ———————————————————————– فهرست مکانيک محيط پيوسته خاصيت تعويضي دلتاي کرونکر تانسورها قانون کوشنت ماتريس تبديل و فاکتورهاي مقياس تشريح مادي و فضايي جنبش عملگر نابلا  در دستگاه مختصات منحني‌الخط: قضيه…

  • سرفصل های درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

    نام بسته : مقدمه ای بر مهندسی پزشکی ———————————————————————————————— فهرست  مقدمه                                                                                                                                                     تاریخچه                                                                                                                                                  محدودیت ها و مشکلات اندازه پیری در یک سیستم زنده                                                                                       تقویت کننده عملیاتی                                                                                                                                  تفاوت تقویت کننده عملیاتی ایده ال و غیر ایده ال                                                                                              …