سرفصل های کنکور دکتری مجموعه نفت

  • سرفصل های درس خواص سنگ و سیال

    نام بسته درسی: خواص سنگ ها و سیالات مخزن ———————————————- فهرست: خواص سنگ‌های مخزن                                                                                                                               1-1- تخلخل و انواع آن                                                                                                                               1-2- خاصیت ترشوندگی                                                                                                                             1-3- فشار موئینه                                                                                                                                      1-4- تخلیه و آشام                                                                                                                                    1-5- عوامل مؤثر بر شکل نمودارهای…

  • سرفصل های درس زمین شناسی نفت پیشرفته

    نام بسته درسی: زمین شناسی نفت پیشرفته ———————————– فهرست: بخش اول- زمین شناسی نفت بخش دوم – ژئوشیمی نفت بخش سوم- پتروفیزیک بخش چهارم – زمين شناسي كاربردي در اکتشافات نفت و گاز بخش پنجم…