سرفصل های کنکور دکتری علوم دامی

  • سرفصل های درس اصلاح دام

    نام بسته درسی : اصلاح دام ———————————————— فهرست: ژنتیک 1-ژن و کروموزوم 1-1-ناهنجاری های کروموزومی 2-ژنتیک مندلی 2-1-قوانین مندل 2-1-1-قانون اول مندل 2-1-2-قانون دوم مندل 2-2-عوامل تغییر دهنده نسبت های مندلی 2-2-1-غالبیت ناقص و همبارزی…