سرفصل های کنکور دکتری علوم و مهندسی باغبانی

 • سرفصل های درس تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی

  نام بسته درسی : تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی ————————————————————————– فهرست: جذب و خروج عناصر    (Absorption   Exorption): پخش مدل جذب مکانیسم های عامل عناصر موجود در گیاهان و ضرورت آنها نیتروژن معدنی گیاهان اوروئیدی…

 • سرفصل های درس اصلاح گیاهان باغبانی

  نام بسته درسی : اصلاح گیاهان باغبانی ————————————————————————- فهرست: فصل اول : تاریخچه اصلاح نباتات فصل دوم : خود ناسازگاری (self incompatability) فصل سوم : روشهای اصلاحی گیاهان خودگشن فصل چهارم : روشهای اصلاح گیاهان…

 • سرفصل های درس اصول تولید گیاهان باغبانی

  نام بسته درسی : اصول تولید گیاهان باغبانی ————————————————————————— فهرست: بخش گل کاری بخش سبزی کاری بخش میوه کاری آزمون خودسنجی گل کاری با پاسخ آزمون خودسنجی سبزی کاری با پاسخ آزمون خودسنجی میوه کاری…

 • سرفصل های درس فیزیولوژی پس از برداشت

  نام بسته درسی : فیزیولوژی پس از برداشت ————————————————————————- فهرست: فصل اول : مقدمه فصل دوم : ساختار و ترکیب فصل سوم : فیزیولوژی فصل چهارم : اثرهای دما فصل پنجم : از دست دادن…

 • سرفصل های درس فیزیولوژی گیاهی

  نام بسته درسی : فیزیولوژی گیاهی ————————————————————————————————————– فهرست: فصل اول  : سازمان گياهان و سلول گياهي فصل دوم : خواص آب و روابط آبي گياه فصل سوم : نور و رنگدانه‌ها (مقدمه‌اي بر زيست شناسي…

 • سرفصل های آزمون دکتری علوم و مهندسی باغبانی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: ژنتیک فیزیولوژی گیاهی فیزیولوژی پس از برداشت اصول تولید گیاهان باغبانی اصلاح گیاهان باغبانی تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی