سرفصل های کنکور دکتری مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

 • سرفصل های درس ژنتیک مولکولی

  نام بسته درسی : ژنتیک مولکولی ————————————————– فهرست: مقدمه ساختمان DNA ساختار DNA پلی نوکلئوتید (پیوند فسفو دی استری) phosphodiester bond مدارک لازم برای اثبات دو رشته بودن DNA پلی مورفیسم DNA : عوامل موثر…

 • سرفصل های درس کشت سلول و بافت گیاهی

  نام بسته درسی : کشت سلول و بافت گیاهی ————————————————————————- فهرست: کلیات                                                                                                                                               1-1- مقدمه                                                                                                                                       1-2- دورنمای تاریخی                                                                                                                           1-3- پیشرفت‌های کشت بافت و سلول گیاهی در ایران                                                                                    1-4- مزایای کشت بافت و سلول گیاهی                                                                                                      تجهیزات و…

 • سرفصل های درس بیوشیمی پیشرفته

  نام بسته درسی : بیوشیمی پیشرفته —————————————————– فهرست: مقدمه کربوهیدرات ها لیپیدها پروتئین ها اسیدهای نوکلئیک اصول بیوانرژتیک آنزیم ها ویتامین ها و کوانزیم ها متابولیسم قندها متابولیسم لیپیدها انتقال الکترون و فسفوریلاسیون اکسیداتیو فتوسنتز…

 • سرفصل های درس اکوفیزیولوژی علف های هرز

  نام بسته درسی : اکوفیزیولوژی علف های هرز ———————————————————————————————————- فهرست: فصل اول: گل دهی نمووتاثیر دوران رسیدن بذر برجوانه زنی علفهای هرز یکساله                                                          مقدمه                                                                                                                                                      گل‌دهی                                                                                                                                                     الف-خرفه                                                                                                                                                 ب-تاج خروس                                                                                                                                             ج-سلمک                                                                                                                                                 د)نتایج                                                                                                                                                     مراحل نمو ورسیدن…

 • سرفصل های درس فیزیولوژی علف کش ها

  نام بسته درسی : فیزیولوژی علف کش ها ——————————————————– فهرست: اکولوژی علف های هرز تداخل رقابت نسبت برابری LER اللوپاتی(دگر آسیبی) گیاهان انگلی(پارازیت) خانوادۀ انگل ها مبارزۀ زراعی: تناوب پراکنش علف های هرز پراکنش در…

 • سرفصل های درس مدیریت علف های هرز

  نام بسته درسی : مدیریت علف های هرز —————————————————————— فهرست: فصل اول :علفهای هرز و مدیریت آنها علت وجودی و رهیافتها تعریف علف هرز علت موفقیت علفهای هرز اثرات علفهای هرز مدیریت علفهای هرز راهبردهای…

 • سرفصل های آزمون دکتری علوم علف های هرز

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: آمار طرح آزمایش ها ژنتیک زراعت مدیریت علف های هرز فیزیولوژی علف کش ها اکوفیزیولوژی علف های هرز

 • سرفصل های درس اکولوژی گیاهان زراعی

  نام بسته درسی : اکولوژی گیاهان زراعی ———————————————————– فهرست: روابط وقوانین در اکولوژی عوامل موثر بر کیفیت و کمیت گیاهان زراعی فراوانی کشت یا شاخص کشت تفاوت پوشش گیاهی زمین های آیش توزیع مکانی مزارع…

 • سرفصل های درس فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی

  نام بسته درسی : فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی ——————————————————————— فهرست: مقدمه ساختمان داخلي گياهان اجزاء متشکله دیواره متابولیسم و کاتابولیسم پروتئین ها نوكلئوتيدها قندها روزنه مهمترين عوامل موثر در بازو بسته شدن روزنه‌ها مكانيزم عمل…

 • سرفصل های درس زراعت تکمیلی

  نام بسته درسی : زراعت تکمیلی ————————————————————- فهرست: -ارزیابی عملکرد محصولات -بررسی تکنیک‌های پیشرفته در دیم‌کاری -استفاده از ایزوتوپ‌ها در کشاورزی -بهره برداری از اراضی کم بازده و شیب دار نظیر maljinal land  -کشاورزی ارگانیک…

 • سرفصل های درس زراعت

  نام بسته درسی : زراعت —————————————————- فهرست: فصل اول- مقدمه                                                                                                                                       نکات کلیدی فصل اول                                                                                                                                 فصل دوم- گروه­بندی گیاهان زراعی                                                                                                                 نکات کلیدی فصل دوم                                                                                                                                فصل سوم- اندام­های گیاه                                                                                                                             نکات کلیدی فصل سوم                                                                                                                                خودآزمایی1(تست­های مرتبط با فصول1،…

 • سرفصل های آزمون دکتری زراعت

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: آمار طرح آزمایش ها ژنتیک زراعت زراعت تکمیلی فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی اکولوژی گیاهان زراعی

 • سرفصل های درس بیومتری

  نام بسته درسی : بیومتری ——————————————————- فهرست: بيومتري و اصلاح نبات صفات پلي ژني ارزيابي تنوع پلي ژنها تجزيه متروگليف و آماره D2 همبستگي در اصلاح نبات تجزيه ضريب عليت تكنيك تابع تشخيص وراثت پذيري…

 • سرفصل های درس اصلاح نباتات تکمیلی

  نام بسته درسی : اصلاح نباتات تکمیلی ————————————————————————– فهرست: فصل اول: Germ Plasm resources & Conservations فصل دوم:  مروری بر مبانی اصلاح نباتات فصل سوم:  تنوع در تعداد کروموزوم فصل چهارم:  Induced mitation فصل پنجم:…

 • سرفصل های درس ژنتیک کمی

  نام بسته درسی : ژنتیک کمی ————————————————- فهرست: صفات کمی ساختار ژنتیکی یک جمعیت عوامل تغییر دهنده فراوانی ها شرایط لازم برای برقراری تعال هاردی واینبرگ دریک جمعیت آزمون تعادل کاربرد قانون هاردی واینبرگ تعادل…

 • سرفصل های درس اصلاح نباتات

  نام بسته درسی : اصلاح نباتات —————————————————— فهرست: فصل اول : اهداف اصلاح نباتات فصل دوم : تولیدمثل در گیاهان فصل سوم :ژنتیک کمی فصل چهارم : فراوانی ژنی وژنوتیپی فصل پنجم : وراثت‌پذیری فصل…

 • سرفصل های درس ژنتیک

  نام بسته درسی : ژنتیک ————————————————– فهرست: مقدمه تاریخچه ژنتیک انواع رشته های ژنتیک تقسیم بندی ژنتیک از لحاظ ارگانیسم سلول شناسی ژنتیک مندلی(کروموزومی) یا کلاسیک تشخیص لینکاژ ژنتیک مولکولی خصوصیات فیزیکی DNA  از نظر…

 • سرفصل های درس طرح آزمایش ها

  نام بسته درسی : طرح آزمایش ها ———————————————————- فهرست: فصل اول –  مفاهیم و اصطلاحات پایه                                                                                                              تعاریف و اصطلاحات                                                                                                                                    میانگین                                                                                                                                                     واریانس                                                                                                                                                    ارتباط بین درجۀ آزادی و فرمول ss ها                                                                                                               اشتباه آزمايشي                                                                                                                                         طرح های…

 • سرفصل های درس آمار

  نام بسته درسی : آمار ————————————————– فهرست: فصل اول: آمار توصيفي                                                                                                                                علم آمار                                                                                                                                                   جامعه آماري                                                                                                                                               مقياس                                                                                                                                                     نمونه                                                                                                                                                        آماره                                                                                                                                                        پارامتر                                                                                                                                                     نمونه‌گيري                                                                                                                                                انواع ميانگين                                                                                                                                              مد يا نما (MO                                                                                                                                        ميانه Md) يا (Me                                                                                                                                   …