سرفصل های کنکور دکتری مجموعه علوم خاک

 • سرفصل های درس ارزیابی تناسب اراضی

  نام بسته درسی : ارزیابی تناسب اراضی ——————————————————————- فهرست: فصل اول: مفاهیم پایه در ارزیابی اراضی تعریف ارزیابی اراضی واحد اراضی استفاده از اراضی خصوصیات و کیفیات اراضی احتیاجات نوع استفاده و محدودیت­ها عملیات اصلاح…

 • سرفصل های درس پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته

  نام بسته درسی : پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته ———————————————————————– فهرست: فصل اول : تشکیل و تکامل خاک خاک تخریب فیزیکی تخریب شیمیایی تخریب بیولوژیکی فرایندهای تشکیل و تکامل خاک فاکتورهای بیرونی خاکسازی نکات…

 • سرفصل های درس فیزیک خاک پیشرفته

  نام بسته درسی : فیزیک خاک پیشرفته ——————————————————————– فهرست: مقدمه ساختمان خاک آب خاک انرژی آب در خاک روش اندازه گیری پتانسیل آب خاک مدل های تعیین منحنی رطوبتی خاک حرکت آب در خاک توزیع…

 • سرفصل های آزمون دکتری مدیریت منابع خاک

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: شیمی خاک حاصلخیزی خاک فیزیک خاک رده بندی و ارزیابی خاک فیزیک خاک پیشرفته پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته ارزیابی تناسب اراضی

 • سرفصل های درس روابط زیستی خاک و گیاه

  نام بسته درسی : روابط زیستی خاک و گیاه ———————————————————————— فهرست: فصل اول : خصوصیات آب و محلول ها فصل دوم : خاک و برخی خصوصیات آن فصل سوم : حالات و چگونگی آب در…

 • سرفصل های درس حاصلخیزی خاک پیشرفته

  نام بسته درسی : حاصلخیزی خاک پیشرفته ———————————————————————— فهرست: تثبیت بیوشیمیایی عناصر ضرورت تعادل عناصر در خاک و گیاه قابلیت جذب عناصر کم مصرف نقش آهن در کنترل فیزیولوژی گیاه عدم توانایی ریشه در مصرف…

 • سرفصل های درس شیمی خاک پیشرفته

  نام بسته درسی : شیمی خاک پیشرفته ——————————————————————- فهرست: فاز جامد فاز مايع تعامل يونها با هم ديگر در محلول‌هاي آبي غلظت زوج يون و يون كمپلكس زوج يوني محاسبه غلظت گونه‌هاي محلول كيليت تعامل…

 • سرفصل های درس رده بندی و ارزیابی خاک

  نام بسته درسی : رده بندی و ارزیابی خاک ——————————————————————— فهرست: فصل اول : تشکیل و تکامل خاک خاک تخریب فیزیکی تخریب شیمیایی تخریب بیولوژیکی فرایندهای تشکیل و تکامل خاک فاکتورهای بیرونی خاکسازی نکات مهم…

 • سرفصل های درس فیزیک خاک

  نام بسته درسی : فیزیک خاک —————————————————– فهرست: فصل اول- بافت فصل دوم- ساختمان خاک فصل سوم- روابط آب و خاک فصل چهارم- پتانسیل و حرکت آب در خاک نکات کلیدی فصل اول و دوم…

 • سرفصل های درس حاصلخیزی خاک

  نام بسته درسی : حاصلخیزی خاک ———————————————————– فهرست: فصل اول- مقدمه نکات کلیدی فصل اول فصل دوم- تجزیه خاک مسائل نمونه این فصل فصل سوم- ازت نکات کلیدی فصل سوم فصل چهارم- فسفر نکات کلیدی…

 • سرفصل های درس شیمی خاک

  نام بسته درسی : شیمی خاک ———————————————————- فهرست: فصل اول- مفاهیم کلیدی در شیمی خاک اثر متقابل آب و املاح یونهای کمپلکس و جفت یونها بررسی قدرت کاتیونهای فلزات واسطه در تشکیل کمپلکس توانایی لیگاندها…