سرفصل های کنکور دکتری مهندسی اقتصاد کشاورزی

 • سرفصل های درس اقتصاد کلان تکمیلی

  نام بسته درسی : اقتصاد کلان تکمیلی —————————————————————————- فهرست: فصل اول- GNP تحقق یافته و بالقوه: نوسانات و رشد                                                                                          توسعه اقتصاد کلان                                                                                                                                      محصول تحقق یافته و بالقوه                                                                                                                            برخی از اشارات و دلالت‌های تئوری اقتصاد…

 • سرفصل های درس اقتصاد توسعه کشاورزی

  نام بسته درسی : اقتصاد توسعه کشاورزی ——————————————————————————————– فهرست: فصل اول : ویژگی های اقتصادی و کشاورزی کشورهای در حال توسعه نکات مهم آزمون خودسنجی با پاسخ فصل  دوم : رشد جمعیت و توسعه اقتصادی…

 • سرفصل های درس اقتصاد سنجی و تکمیلی 1

  نام بسته درسی : اقتصاد سنجی و تکمیلی 1 —————————————————————————————– فهرست: فصل اول- استنباط آماري و استخراج تجربی توزیع های نمونه گیری                                                                        مقدمه                                                                                                                                                                  مفاهیم اساسی استنباط آماری                                                                                                                                  ماهیت استنباط آماری                                                                                                                                      توزیع‌های نمونه‌گیری                  …

 • سرفصل های درس اقتصاد خرد و تکمیلی

  نام بسته درسی : اقتصاد خرد و تکمیلی ——————————————————————— فهرست: فصل اول _ مفاهیم اساسی                                                                                                                           خصوصیت تابع مطلوبیت                                                                                                                               منحنی‌های بی‌تفاوتی                                                                                                                                        نرخ جانشینی کالاها                                                                                                                                     به حداکثر رسانیدن مطلوبیت                                                                                                                               انتخاب شاخص مطلوبیت                                                                                                                    …