گروه آزمایشی دامپزشکی

  • سرفصل های درس بیوشیمی 1و 2

    درس: بیوشیمی 1 و 2 فهرست: مقدمه کربوهیدرات ها لیپیدها پروتئین ها اسیدهای نوکلئیک اصول بیوانرژتیک آنزیم ها ویتامین ها و کوانزیم ها متابولیسم قندها متابولیسم لیپیدها انتقال الکترون و فسفوریلاسیون اکسیداتیو فتوسنتز متابولیسم ترکیبات…