سرفصل های کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری Research methods in education‬

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه آموزش زبان انگلیسی – درس روش تحقیق در مسائل آموزش زبان – منبع دکتری Research methods in education   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روش…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری Research methods in Applied linguistics

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه آموزش زبان انگلیسی – درس روش تحقیق در مسائل آموزش زبان – منبع دکتری Research methods in Applied linguistics   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری Essential introductory linguistics

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه آموزش زبان انگلیسی – درس زبان شناسی – منبع دکتری Essential introductory linguistics   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زبان شناسی کلیک کنید.   ‏شماره…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری The Study of Language

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه آموزش زبان انگلیسی – درس زبان شناسی – منبع دکتری The Study of Language   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زبان شناسی کلیک کنید.  …

 • سرفصل های درس اصول و روش تدریس

  نام بسته درسی : اصول و روش تدریس ————————————————————————— فهرست: Chapter One: Approaches to the Study of Language Preview The Traditional Approach The Structural Approach The Generative Approach 1.4. The Functional Approach 1.5. Formalists Approach…

 • سرفصل های درس روش تحقیق در مسائل آموزش زبان

  نام بسته درسی : روش تحقیق در مسائل آموزش زبان —————————————————————————————– فهرست: Chapter One : General Principles of  Research Chapter Two  : Fundamentals of Quantitative Research Chapter Three  : Qualitative Data Collection Techniques Chapter Four…

 • سرفصل های درس آزمون سازی زبان

  نام بسته درسی : آزمون سازی زبان ———————————————————- فهرست: Part 1 Measurement, test, evaluation Uses of language tests Testing in Language Programs Characteristics of Normal Distributions Communicative Language Ability Test Method Reliability Validation Some Persistent…

 • سرفصل های درس زبان شناسی

  نام بسته درسی : زبانشناسی ———————————————————- فهرست: Chapter 1: Writing Chapter 2 :Phonetics and phonology Chapter 3:Word-formation and Morphology Chapter 4 :Semantics & Pragmatics M.A Questions: state – run University M.A Questions: Islamic Azad University…