سرفصلهای دکتری گروه آزمایشی علوم انسانی

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

  – معرفی رشته حقوق جزا و جرم شناسی رشته حقوق جزا و جرم شناسی در گروه علوم انسانی قرار گرفته است. مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی گرایش های…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته حقوق خصوصی

  – معرفی رشته حقوق خصوصی رشته حقوق خصوصی در گروه علوم انسانی قرار گرفته است. مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی گرایش های حقوق، فقه و مبانی حقوق میتوانند در…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی

  – معرفی رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی در گروه علوم انسانی قرار گرفته و دارای گرایش های زیر می باشد. 1.مدیریت بازاریابی 2.مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3.رفتار سازمانی و مدیریت…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته مدیریت دولتی

  – معرفی رشته مدیریت دولتی رشته مدیریت دولتی در گروه علوم انسانی قرار گرفته و دارای گرایش های زیر می باشد. 1.تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2.مدیریت تطبیقی و توسعه 3.رفتار سازمانی 4.مدیریت…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته مدیریت صنعتی

  – معرفی رشته مدیریت صنعتی رشته مدیریت صنعتی در گروه علوم انسانی قرار گرفته و دارای گرایش های زیر می باشد. 1.تولید و عملیات 2.تحقیق در عملیات 3.مدیریت سیستم ها 4.استراتژی صنعتی 5.مدیریت مالی مطابق…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته جمعیت شناسی

    معرفی رشته جمعیت شناسی رشته علوم اجتماعی در گروه علوم انسانی مجموعه علوم اجتماعی قرار گرفته است. مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های علوم اجتماعي (تمامي…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته علوم اجتماعی

    معرفی رشته علوم اجتماعی رشته علوم اجتماعی در گروه علوم انسانی قرار گرفته و شامل گرایش های زیر می باشد. 1.جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2.جامعه شناسی فرهنگی 3.جامعه شناسی گروه های های اجتماعی…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته تاریخ اسلام

    معرفی رشته تاریخ اسلام رشته تاریخ اسلام در گروه علوم انسانی مجموعه تاریخ قرار گرفته و شامل گرایش زیر می باشد. تاریخ اسلام مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته بیومکانیک ورزشی

    معرفی رشته بیومکانیک ورزشی رشته بیومکانیک ورزشی در گروه علوم انسانی مجموعه تربیت بدنی قرار گرفته است. مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های تربيت بدني…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته آسیب شناسی ورزشی

    معرفی رشته آسیب شناسی ورزشی رشته آسیب شناسی ورزشی در گروه علوم انسانی مجموعه تربیت بدنی قرار گرفته و شامل گرایش های زیر می باشد. 1.حرکات اصلاحی 2.امدادگر ورزشی 3.تربیت بدنی ویژه مطابق اعلام…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته فیزیولوژی ورزشی

    معرفی رشته فیزیولوژی ورزشی رشته فیزیولوژی ورزشی در گروه علوم انسانی مجموعه تربیت بدنی قرار گرفته است. مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های تربيت بدني…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته مدیریت ورزشی

    معرفی رشته مدیریت ورزشی رشته مدیریت ورزشی در گروه علوم انسانی مجموعه تربیت بدنی قرار گرفته است. مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های تربيت بدني…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته اقتصاد نفت و گاز

    معرفی رشته اقتصاد نفت و گاز رشته اقتصاد نفت و گاز در گروه علوم انسانی قرار گرفته و شامل گرایش های زیر می باشد: 1.حقوق قراردادهای نفت و گاز 2.بازار ها و مالیه نفت…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته علوم اقتصادی

    معرفی رشته علوم اقتصادی رشته علوم اقتصادی در گروه علوم انسانی قرار گرفته و شامل گرایش های زیر می باشد: 1.اقتصاد بیمه 2.اقتصاد سنجی 3.اقتصاد پولی 4.اقتصاد اسلامی 5.اقتصاد بخش عمومی 6.توسعه اقتصادی 7.اقتصاد…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

  – معرفی رشته مدیریت فناوری اطلاعات رشته مدیریت فناوری اطلاعات در گروه علوم انسانی قرار گرفته و دارای گرایش های زیر می باشد: 1.کسب و کار هوشمند 2.مدیریت خدمات و توسعه فناوری مطابق اعلام سازمان…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته گردشگری

  – معرفی رشته گردشگری رشته گردشگری در گروه علوم انسانی قرار گرفته است. مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته های علوم انسانی  میتوانند در کنکور دکتری گردشگری شرکت کنند  …

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته مالی

  – معرفی رشته مالی رشته مالی در گروه علوم انسانی قرار گرفته و دارای گرایش های زیر می باشد: 1.مهندسی مالی 2.بانکداری 3.مالی بین الملل 4.بیمه 5.حقوق مالی مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته حسابداری

  – معرفی رشته حسابداری رشته حسابداری در گروه علوم انسانی قرار گرفته است. مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی گرایش های حسابداری، مدیریت مالی و علوم مالی، تمامی…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته علوم ارتباطات

  – معرفی رشته علوم ارتباطات رشته علوم ارتباطات در گروه علوم انسانی قرار گرفته است. مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی گرایش های ارتباطات اجتماعی، تبلیغ و ارتباطات…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته باستان شناسی

  – معرفی رشته باستان شناسی رشته باستان شناسی در گروه علوم انسانی قرار گرفته و شامل گرایش زیر می باشد: 1.پیش از تاریخ 2.دوران تاریخی 3.دوران اسلامی مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته مطالعات زنان

  – معرفی رشته مطالعات زنان رشته مطالعات زنان در گروه علوم انسانی قرار گرفته و شامل گرایش زیر می باشد: 1.حقوق زن در قرآن مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته زبان و ادبیات عرب

    معرفی رشته زبان و ادبیات عرب رشته زبان و ادبیات عرب در گروه علوم انسانی قرار گرفته و شامل گرایش های 1.زبان و ادبیات عرب 2.مطالعات ترجمه عربی است . مطابق اعلام سازمان سنجش…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته آب و هواشناسی

  معرفی رشته آب و هواشناسی رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) در گروه علوم انسانی مجموعه جغرافیا قرار گرفته است . مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته ژئومورفولوژی

  معرفی رشته ژئومورفولوژی رشته ژئومورفولوژی در گروه علوم انسانی مجموعه جغرافیا قرار گرفته است . مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های علوم جغرافيايي (تمامي رشته ها)، زمين شناسي(علوم…

 • معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

  معرفی جامع و تخصصی رشته جغرافیای سیاسی

  معرفی رشته جغرافیای سیاسی رشته جغرافیای سیاسی در گروه علوم انسانی مجموعه جغرافیا قرار گرفته است . مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های علوم جغرافيايي (تمامي رشته…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مدیریت تولید و عملیات 

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مدیریت صنعتی – درس مدیریت تولید و عملیات پیشرفته – منبع دکتری مدیریت تولید و عملیات   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مدیریت تولید و…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مدیریت تولید و عملیات نوین

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مدیریت صنعتی – درس مدیریت تولید و عملیات پیشرفته – منبع دکتری مدیریت تولید و عملیات نوین   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مدیریت تولید…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تحقیق در عملیات پیشرفته

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مدیریت صنعتی – درس تحقیق در عملیات پیشرفته– منبع دکتری تحقیق در عملیات پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس تحقیق در عملیات پیشرفته کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍لام‍ی‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مدیریت صنعتی – درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام– منبع دکتری م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍لام‍ی‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اصول و مبانی مدیریت…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍لام‍ی‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مدیریت صنعتی – درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام– منبع دکتری م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍لام‍ی‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اصول و مبانی مدیریت…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مدیریت صنعتی – درس مبانی سازمان و مدیریت– منبع دکتری م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مبانی سازمان و مدیریت کلیک کنید.   ‏سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی سازمان و مدیریت

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مدیریت صنعتی – درس مبانی سازمان و مدیریت– منبع دکتری مبانی سازمان و مدیریت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مبانی سازمان و مدیریت کلیک…