سرفصل های کنکور دکتری زبان و ادبیات فارسی

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری معانی٬ بیان و بلاغت

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زبان و ادبیات فارسی – درس بلاغت – منبع دکتری معانی،بیان و بلاغت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس بلاغت کلیک کنید.   سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ش‍ا

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زبان و ادبیات فارسی – درس کلیات ادبی – منبع دکتری تاریخ جهانگشا   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کلیات ادبی کلیک کنید.   سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زبان و ادبیات فارسی – درس کلیات ادبی – منبع دکتری عروض فارسی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کلیات ادبی کلیک کنید.   سرشناسه…

 • سرفصل های درس بلاغت

  نام بسته درسی : بلاغت ——————————————————————– فهرست: تعريف فصاحت و انواع آن بلاغت فن اول- علم معاني باب اول- اسناد خبري باب دوم- در احوال مسنداليه باب سوم- در احوال مسند باب چهارم- در احوال…

 • سرفصل های درس متون نظم و نثر

  نام بسته درسی : نظم ونثر —————————————————————- فهرست: بیت های مهم غزل های درس حافظ ( بخش اول)153 غزل                                                                                         غزل یک تا سی ویک                                                                                                                                    غزل سی دو تا پنجاه وهشت                                                                                                                          غزل پنجاه ونه تا…

 • سرفصل های درس زبان عربی

  نام بسته درسی : زبان عربی —————————————————- فهرست: بخش نحو فصل اول : باب الاسم بخش اول : منصوبات المفعول المطلق مفعول به تعدی الفعل الی اکثر من مفعول اسم الفعل اسم فاعل و صیغه…

 • سرفصل های درس کلیات ادبی

  نام بسته درسی : کلیات ادبی ————————————————————————————– فهرست: سبک شناسی نثر برگرفته از سبک شناسی بهار آزمون خود سنجی سبک شناسی نثر وتاریخ ادبیات سبک شعرفارسی از ابتدا تا قرن ششم سبک شعر فارسی ازقرن…

 • سرفصل های آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی: کلیات ادبی(تاریخ ادبیات،دستور،عروض وقافیه،نقد و نظریه های ادبی معاصر)  زبان عربی متون نظم ونثر  بلاغت