سرفصل های کنکور دکتری مجموعه حقوق

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حقوق تجارت

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق خصوصی – درس حقوق تجارت – منبع دکتری حقوق تجارت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حقوق تجارت کلیک کنید.   ‏سرشناسه : یداله‌زاده،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شرح لمعه

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق خصوصی – درس متون فقه – منبع دکتری شرح لمعه   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس متون فقه  کلیک کنید.   سرشناسه : ش‍ی‍روان‍ی‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حقوق سازمان‌های بین‌المللی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق بین الملل عمومی – درس حقوق سازمان های بین المللی – منبع دکتری حقوق سازمان‌های بین‌المللی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حقوق سازمان…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حقوق بین‌الملل عمومی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق بین الملل عمومی – درس حقوق بین الملل عمومی – منبع دکتری حقوق بین‌الملل عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حقوق بین الملل…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شرح لمعه

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق بین الملل عمومی – درس متون فقه – منبع دکتری شرح لمعه   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس متون فقه  کلیک کنید.   سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری جرم‌شناسی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی – درس جرم شناسی – منبع دکتری جرم‌شناسی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس جرم شناسی  کلیک کنید.   سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حقوق جزای عمومی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی – درس حقوق جزای عمومی – منبع دکتری حقوق جزای عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حقوق جزای عمومی …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آیین دادرسی کیفری

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی – درس ایین دادرسی کیفری – منبع دکتری آیین دادرسی کیفری   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ایین دادرسی کیفری …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آیین دادرسی کیفری

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی – درس ایین دادرسی کیفری – منبع دکتری آیین دادرسی کیفری   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ایین دادرسی کیفری …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شرح لمعه

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی – درس متون فقه – منبع دکتری شرح لمعه   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس متون فقه  کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری کلیات حقوق اساسی ایران

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق عمومی – درس حقوق اساسی– منبع دکتری کلیات حقوق اساسی ایران   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حقوق اساسی  کلیک کنید.   ‏شابک :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ب‍ای‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق عمومی – درس حقوق اساسی– منبع دکتری ب‍ای‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حقوق اساسی  کلیک کنید.   شابک : ‏‫۲۰۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫:‭‎964-5997-27-5‬‮‬…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حقوق اداری

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق عمومی – درس حقوق اداری– منبع دکتری حقوق اداری   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حقوق اداری  کلیک کنید.   ‏سرشناسه : مدنی، جلال‌الدین،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حقوق اداری

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق عمومی – درس حقوق اداری– منبع دکتری حقوق اداری   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حقوق اداری  کلیک کنید.   سرشناسه : طباطبائی موتمنی،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شرح لمعه

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق عمومی – درس متون فقه – منبع دکتری شرح لمعه   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس متون فقه  کلیک کنید.   سرشناسه : ش‍ی‍روان‍ی‌،…

 • سرفصل های درس حقوق اساسي

  نام بسته درسی: حقوق اساسی —————————– فهرست: کلیّات حقوق اساسی                                                                                                                                     تقسیمات حقوق- موضوع حقوق اساسی                                                                                                              منابع حقوق اساسی                                                                                                                                       ضمانت اجرای قانون اساسی                                                                                                                            اقسام قانون اساسی                                                                                                                                      تعریف دولت و عناصر تشکیل دهنده آن                                                                                                           اقسام…

 • سرفصل درس حقوق اداری

  نام بسته درسی:حقوق اداری ——————— فهرست: فصل اول: کلیات                                                                                                                                  تعریف حقوق                                                                                                                                        ویژگیهای حقوق اداری                                                                                                                             ویژگی‌ها و مشخصات رشته حقوق اداری                                                                                                      مقایسه حقوق اساسی و اداری                                                                                                                  حقوق اداری                                                                                                                                       مقامات عالی سازمان اداری کشور                                                                                                             …

 • سرفصل های درس متون فقه

  نام بسته درسی:متون فقه ————————– فهرست: باب نکاح نکاح عقد نکاح اسباب حرمت نکاح و مسایل مربوط به آن نکاح متعه مهریه عیوب و تدلیس قسم و نشوز و شقاق باب طلاق ارکان طلاق اقسام…

 • سرفصل های درس حقوق تجارت

  نام بسته درسی: حقوق تجارت ———————————– فهرست: تعریف حقوق تجارت                                                                                                                              منابع حقوق تجارت                                                                                                                                اعمال تجارتی – تجار                                                                                                                              اعمال  تجارتی موضوعی                                                                                                                          دفاتر تجارتی و نحوۀ تنظیم و نگهداری آنها                                                                                                    انواع دفاتر تجارتی                                                                                                                                  قرارداد حمل…

 • سرفصل های درس حقوق مدنی

  نام بسته درسی:حقوق مدنی —————————– فهرست: شخص طبیعی حقوق مربوط به شخصیت شخص حقوقی مفهوم شخص حقوقی اقسام شخص حقوقی ممیزات شخص حقوقی وضع حقوقی شخص حقوقی مفهوم حجر اهلیت تعریف،انواع و اوصاف حجر اسباب…

 • سرفصل های درس متون فقه (معاملات)

  نام بسته درسی:متون فقه (معاملات) ———————————– فهرست: باب نکاح نکاح عقد نکاح اسباب حرمت نکاح و مسایل مربوط به آن نکاح متعه مهریه عیوب و تدلیس قسم و نشوز و شقاق باب طلاق ارکان طلاق…

 • سرفصل های درس حقوق سازمانهاي بين المللي

  نام بسته درسی: حقوق سازمانهای بین المللی ————————————— فهرست: فصل اول: سازمانهای بین الملل فصل دوم:سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل فصل سوم: مسئولیت بین المللی فصل چهارم:اعتبار قطعنامه های سازمانهای بین الملل فصل…

 • سرفصل های درس حقوق بين الملل عمومي

  نام بسته درسی: حقوق بین الملل عمومی —————————— فهرست: مفهوم حقوق بین الملل                                                                                                                           حقوق بین الملل و جامعه بین المللی                                                                                                          الف : تعریف حقوق بین الملل                                                                                                                   ب:حقوق بین الملل…

 • سرفصل های درس متون فقه (جهاد)

  نام بسته درسی: متون فقه-جهاد —————————— فهرست: باب نکاح نکاح عقد نکاح اسباب حرمت نکاح و مسایل مربوط به آن نکاح متعه مهریه عیوب و تدلیس قسم و نشوز و شقاق باب طلاق ارکان طلاق…

 • سرفصل های درس حقوق جزای عمومی

  نام بسته : حقوق جزای عمومی ——————————————————————— فهرست : فصل اول: کلیات 1.مفهوم جرم کیفری 2.منابع حقوق کیفری الف .منابع اصلی ب.منابع مکمل 3.محتوای حقوق کیفری الف.حقوق کیفری عمومی ب .حقوق کیفری اختصاصی ج.آیین دادرسی…

 • سرفصل های درس حقوق جزای اختصاصی

  نام بسته درسی :  حقوق جزای اختصاصی ———————————————————— فهرست: حقوق کیفری اختصاصی 1(جرایم علیه اشخاص) حقوق کیفری اختصاصی 2 ( جرایم علیه اموال و مالکیت ) حقوق جزای اختصاصی 3 ( جرایم علیه امنیت و…

 • سرفصل های درس جرم شناسی

  نام بسته درسی:جرم شناسی ———————————————————————- فهرست: فصل اول : تعریف جرم شناسی و موضوعات آن فصل دوم: رابطه جرم شناسی و سایر علم کیفری فصل سوم: هدف و فایده جرم شناسی فصل چهارم: سیر تحول…

 • سرفصل های درس متون فقه جزائی

  نام بسته درسی: متون فقه جزائی ——————————————————————————— فهرست: دادرسی شرایط قاضی چگونگی صدور حکم خواهان و خوانده شرایط دعوا گواه حدود دزدی محاربه ارتداد قصاص دیه ها عاقله کفاره —————————————————————————– بخشی از بسته درسی متون…

 • سرفصل های درس آئین دادرسی کیفری

  نام بسته درسی: آئین دادرسی کیفری ———————————————- فهرست: دفتر اول : قانون اساسی قضا در قانون اساسی دفتر دوم : آئین دادرسی کیفری قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب باب اول : کشف جرم…

12