سرفصل های کنکور دکتری مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری نظریه‌های مددکاری اجتماعی در عمل

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مددکاری اجتماعی– درس نظریه های مددکاری اجتماعی– منبع دکتری نظریه‌های مددکاری اجتماعی در عمل   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه های مددکاری اجتماعی کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری نظریه‌های مددکاری اجتماعی‏‫

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مددکاری اجتماعی– درس نظریه های مددکاری اجتماعی– منبع دکتری نظریه‌های مددکاری اجتماعی‏‫   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه های مددکاری اجتماعی کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه جمعیت شناسی – درس روش های مقدماتی تحلیل جمعیت– منبع دکتری روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روش های مقدماتی تحلیل جمعیت…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری درآمدی بر تحقیق کیفی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم اجتماعی – درس روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی– منبع دکتری درآمدی بر تحقیق کیفی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روش تحقیق پیشرفته…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری نظریه جامعه‌شناسی مدرن

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم اجتماعی– درس نظریه های جامعه شناسی– منبع دکتری نظریه جامعه‌شناسی مدرن   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه های جامعه شناسی کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم اجتماعی– درس نظریه های جامعه شناسی– منبع دکتری نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه های جامعه شناسی کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم اجتماعی– درس جامعه شناسی ادبیات– منبع دکتری درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس جامعه شناسی ادبیات کلیک کنید.   سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم اجتماعی– درس جامعه شناسی ادبیات– منبع دکتری ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس جامعه شناسی ادبیات کلیک کنید.   ‏سرشناسه : گ‍ول‍دم‍ان‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم اجتماعی– درس جامعه شناسی توسعه– منبع دکتری ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس جامعه شناسی توسعه کلیک کنید.   سرشناسه : ازک‍ی‍ا،…

 • سرفصل های درس روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت

  نام بسته درسی: روش های مقدماتی تحلیل جمعیت ——————————————— فهرست:  فصل اول : کلیات فصل دوم : تحلیل جمعیت ، بازسازی  و مقایسه داده ها فصل سوم : شناخت و تبیین مرگ و میر فصل…

 • سرفصل های درس باروري و مرگ و مير

  نام بسته درسی: باروری و مرگ و میر —————————— فهرست: فصل 1- ملاحظات مقدماتی فصل 2- مرگ و میر فصل 3-جدول عمر فصل 4- باروری بخشی از بسته درسی باروری و مرگ و میر: جمعیت…

 • سرفصل های درس نظريه هاي جامعه شناسي

  نام بسته درسی: نظریه جامعه شناسی ——————————– فهرست: فصل اول : کلیّات فصل دوم : مثبت گرایی فصل سوم : تطور گرایی فصل چهارم  : ساخت گرایی فصل پنجم : کارکردگرایی فصل ششم : پدیدار…

 • سرفصل های درس جامعه شناسی سیاسی

  نام بسته درسی: جامعه شناسی سیاسی ———————————– فهرست: بخش اول : جامعه­ شناسی و علم سیاست بخش دوم :چارچوبهای نظری در جامعه شناسی سیاسی بخش سوم: الگوی اولیه جامعه شناسی سیاسی در اندیشه مارکس بخش…

 • سرفصل های درس بررسی مسائل اجتماعی ایران

  نام بسته درسی: بررسی مسایل اجتماعی ایران ——————————— فهرست: طرح مسائل اجتماعی در ایران تحول جمعیتی  و پیامدهای مسئله آفرین آن ریشه یابی علل غیراقتصادی نابسامانی اقتصادی  (در آستانه برنامه سوم) چالش های اشتغال و…

 • سرفصل های درس جامعه شناسی روستایی

  نام بسته درسی: جامعه شناسی روستایی ———————————– فهرست: فصل اول-ده و ویژگی های آن                                                                                                                       جامعه شناسی روستایی ورابطه آن با علوم دیگر                                                                                                     تعریف و موضوع جامعه‌شناسی روستایی                                                                                                             تاریخچه‌جامعه شناسی روستایی                                                                                                                      نقش های جامعه ‌شناس…

 • سرفصل های درس جامعه شناسی ادبیات

  نام بسته درسی:جامعه شناسی ادبیات ——————————- فهرست: جامعه‏ شناسی ادبیات یا جامعه‏ شناسی ادبی؟                                                                                                        جامعه ‏شناسی آفرینش و جامعه ‏شناسی آثار ادبی                                                                                                   جامعه‏ شناسی خواندن                                                                                                                                    جامعه‏ شناسی ادبیات و بنیانگذاران آن                                                                                                               نقد اجتماعی                                                                                                                                            …

 • سرفصل های درس جامعه شناسي توسعه

  نام بسته درسی:جامعه شناسی توسعه ——————————- فهرست: فصل اول : مفاهیم و اصطلاحات توسعه تغییر اجتماعی                                                      توسعه نیافتگی جهان سوم                                                                                                            کشورهای در حال توسعه یا کشورهای رشد یابنده                                                                                                 کشورهای توسعه نیافته                                                                                                                            …

 • سرفصل های ازمون دکتری علوم اجتماعی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل:   جامعه شناسي توسعه جامعه شناسی ادبیات جامعه شناسی روستایی بررسی مسائل اجتماعی ایران جامعه شناسی سیاسی نظريه هاي جامعه شناسي آمار روش تحقیق

 • سرفصل های درس نظریه های مددکاری اجتماعی

  نام بسته درسی: نظریه های مددکاری اجتماعی ————————————— فهرست: سیر تاریخی مددکاری اجتماعی اصول و مبانی مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی اهداف و موضوع مددکاری اجتماعی نظریه­ها و فرضیه­های مددکاری اجتماعی اصول و ارزشهای اساسی در مددکاری…

 • سرفصل های درس آسیب شناسی اجتماعی

  نام بسته درسی:  اسیب  شناسی اجتماعی ———————————- فهرست: فصل اول : آسیب شناسی اجتماعی فصل دوم : کج رفتاری اجتماعی فصل سوم : کج رفتاریهای اقتصادی فصل چهارم : خشونت فصل پنجم : خودکشی فصل…