سرفصل ها کنکور دکتری مجموعه نفت و گاز

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حقوق و قراردادهای نفت و گاز

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز – درس حقوق قراردادهای نفت و گاز – منبع دکتری حقوق و قراردادهای نفت و گاز   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس…

 • معرفی منابع دکتری

   معرفی منبع دکتری حقوق قراردادهای بین المللی نفت

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز – درس حقوق قراردادهای نفت و گاز – منبع دکتری حقوق قراردادهای بین المللی نفت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس قراردادهای…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حقوق تجارت

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه حقوق نفت و گاز – درس حقوق تجارت بین الملل – منبع دکتری حقوق تجارت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حقوق تجارت بین الملل…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه اقتصاد نفت و گاز – درس اقتصاد خرد و کلان– منبع دکتری اقتصاد خرد و اقتصاد کلان   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اقتصاد خرد…

 • سرفصل های درس حقوق تجارت بین الملل

  نام بسته درسی : حقوق تجارت بین الملل ——————————————— فهرست: فصل اول: تجارت بین الملل فصل دوم:  حقوق تجارت بین­ الملل فصل سوم:  منابع حقوق تجارت بین­ الملل فصل چهارم: سازمان تجارت جهانی فصل پنجم:…

 • سرفصل های درس حقوق قراردادهای نفت و گاز

  نام بسته درسی : حقوق قراردادهای نفت و گاز —————————————————————- فهرست: قراردادهای اولیه نفت خاورمیانه تغییرات در اصول اولیه قراردادها تعریف حقوق نیمه بین­المللی انواع قراردادها پیشینه تاریخی قراردادهای بیع متقابل پیشینه تاریخی درایران ویژگی…

 • سرفصل های درس حقوق مدنی

  نام بسته درسی : حقوق مدنی —————————————————– فهرست: اشخاص طبیعی وجود اشخاص طبیعی شرایط اعطای شخصّیت طول مدّت شخصّیت تردید نسبت به ادامه شخصیت تمییز و تشخیص هر شخص از اشخاص دیگر نام قیومیت اموال…

 • سرفصل های درس اقتصاد نفت و گاز

  نام بسته درسی : اقتصاد نفت و گاز ———————————————————————— فهرست: منابع انرژی وضعیت گاز طبیعی در جهان نفت در سرزمین های غیر اوپک روند عرضه و تقاضای انرژی در جهان مروری بر نظریه قیمت گذاری…

 • سرفصل های درس اقتصاد خرد و کلان

  نام بسته درسی : اقتصاد خرد و کلان ———————————————————————————– فهرست: فصل اول مقدمه مصرف کننده منحنی انبساط درآمد منحنی تقاضا تابع مطلوبیت غیر مستقیم تابع مخارج نظریه رجحال های اظهار شده نکات مهم  و کلیدی…