سرفصل های ازمون دکتری مجموعه فیزیک و فوتونیک

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیک مدرن

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه فتونیک – درس فیزیک مدرن – منبع دکتری فیزیک مدرن   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیک مدرن کلیک کنید. – سرشناسه : گ‍وات‍رو، رون‍ال‍د ‎Gautreau, Ronald‬…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیک جدید

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه فتونیک – درس فیزیک مدرن – منبع دکتری فیزیک جدید   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیک مدرن کلیک کنید. – سرشناسه : کاتنل، جان Cutnell, John…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اشنایی با الکترودینامیک

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه فتونیک – درس الکترودینامیک – منبع دکتری اشنایی با الکترودینامیک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس الکترودینامیک کلیک کنید. – سرشناسه : گ‍ری‍ف‍ی‍ت‍س‌، دی‍وی‍د ج‍ف‍ری‌، م‌…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری الکترومغناطیس 2

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه فتونیک – درس الکترودینامیک – منبع دکتری الکترومغناطیس 2   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس الکترودینامیک کلیک کنید. – ‏شابک : ‏‫۲۴۰۰۰ ریال‬‏‫:‭978-600-5671-69-8 ‏شماره کتابشناسی ملی :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری الکترومغناطیس 2

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه فیزیک – درس الکترودینامیک – منبع دکتری الکترومغناطیس 2   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مدیریت تولید و عملیات پیشرفته کلیک کنید. – ‏شابک : ‏‫۲۴۰۰۰ ریال‬‏‫:‭978-600-5671-69-8…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اشنایی با الکترودینامیک

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه فیزیک – درس الکترودینامیک – منبع دکتری اشنایی با الکترودینامیک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس الکترودینامیک کلیک کنید. – سرشناسه : گ‍ری‍ف‍ی‍ت‍س‌، دی‍وی‍د ج‍ف‍ری‌، م‌ –…

 • سرفصل های درس فیزیک مدرن

  نام بسته درسی:فیزیک مدرن ——————– فهرست: بخش اول : حرکت شناسی نسبیتی تبدیلات گالیله تبدیلات مکان تبدیلات سرعت و شتاب گالیله ای آزمایش مایکلسون مورلی آزمون خودسنجی مبحث آزمایش مایکلسون مورلی تبدیلات لورنتس ( نسبیت…