سرفصل های کنکور دکتری مجموعه شیمی

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی آلی پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- فیتوشیمی – درس شیمی آلی پیشرفته – منبع دکتری شیمی آلی پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی آلی پیشرفته کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی تجزیه پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی کاربردی – درس شیمی تجزیه پیشرفته  – منبع دکتری شیمی تجزیه پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی تجزیه پیشرفته  کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی تجزیه پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی کاربردی – درس شیمی تجزیه پیشرفته  – منبع دکتری شیمی تجزیه پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی تجزیه پیشرفته  کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری طیف سنجی در شیمی معدنی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی معدنی – درس طیف سنجی در شیمی معدنی – منبع دکتری طیف سنجی در شیمی معدنی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس طیف سنجی…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی معدنی پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی معدنی – درس شیمی معدنی پیشرفته – منبع دکتری شیمی معدنی پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی معدنی پیشرفته کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی معدنی پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی معدنی – درس شیمی معدنی پیشرفته – منبع دکتری شیمی معدنی پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی معدنی پیشرفته کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اسپکتروسکوپی تجزیه ای

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی تجزیه – درس اسپکتروسکوپی تجزیه ای – منبع دکتری اسپکتروسکوپی تجزیه ای   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اسپکتروسکوپی تجزیه ای کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری الکتروشیمی تجزیه ای

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی تجزیه – درس الکتروشیمی تجزیه ای  – منبع دکتری الکتروشیمی تجزیه ای   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس الکتروشیمی تجزیه ای کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری الکتروشیمی تجزیه ای

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی تجزیه – درس الکتروشیمی تجزیه ای  – منبع دکتری الکتروشیمی تجزیه ای   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس الکتروشیمی تجزیه ای کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی تجزیه پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی تجزیه – درس شیمی تجزیه پیشرفته  – منبع دکتری شیمی تجزیه پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی تجزیه پیشرفته  کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی تجزیه پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی تجزیه – درس شیمی تجزیه پیشرفته  – منبع دکتری شیمی تجزیه پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی تجزیه پیشرفته  کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی آلی پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی آلی – درس شیمی آلی پیشرفته – منبع دکتری شیمی آلی پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی آلی پیشرفته کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی کوانتومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی فیزیک – درس شیمی کوانتومی– منبع دکتری شیمی کوانتومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی کوانتومی کلیک کنید. – شابک : ‏‫‬‮‭978-600-7104-33-0 ‏شماره…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ترمودینامیک آماری

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی فیزیک – درس ترمودینامیک آماری 1 – منبع دکتری ترمودینامیک آماری   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ترمودینامیک آماری 1 کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ترمودینامیک آماری

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی فیزیک – درس ترمودینامیک آماری 1 – منبع دکتری ترمودینامیک آماری   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ترمودینامیک آماری 1 کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی فیزیک

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی فیزیک – درس  شیمی فیزیک – منبع دکتری شیمی فیزیک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی فیزیک کلیک کنید. – شابک : ‏‫دوره‬‏‫…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی فیزیک

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه شیمی- شیمی فیزیک – درس  شیمی فیزیک – منبع دکتری شیمی فیزیک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی فیزیک کلیک کنید. – ‏سرشناسه : آل‍ب‍رت‍ی‌،…

 • سرفصل های درس الكتروشيمي تجزيه اي

  نام بسته درسی: الکتروشیمی تجزیه ———————– فهرست: فصل اول 1-1-مقدمه: 1-1-1-دلايل انجام اندازه گيري‌هاي الکتروشيميايي 1-2-انواع الکتروليت‌ها 1-3-نماد مختصر نويسي جهت بيان ساختار سل‌ها 1-4-نيمه واکنش‌ها 1-5-انواع روشهاي الکتروشيمي 1-5-1-روشهاي ايستا 1-5-2-روشهاي پويا 1-5-3-جریان فاراده…

 • سرفصل های درس اسپكتروسكوپي تجزيه اي

  نام بسته درسی: اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1 ———————————– فهرست:    فصل اول 1-1-مقدمه 1-2-قواعد انتخاب 1-3-عوامل موثر بر شدت یک خط 1-4-تعداد انتقالات جذب   1-5-رابطه ی بین شدت نور و دانسیته تشعشع 1-6-دلایل پهن…

 • سرفصل های درس شیمی تجزیه ای پیشرفته

  نام بسته درسی: شیمی‌تجزیه پیشرفته ———————————– فهرست: 1-1-آمار 1-2-کاربردهای آمار در شیمی: 1-3-خطاها در شیمی 1-3-1-خطاهای درشت 1-3-2-خطای سیستماتیک 1-3-3-خطا‌های تصادفی 1-4- ارزیابی خطای اتفاقی: 1-4-1-  دقت 1-4-2-  صحت 1-4-3-انحراف استاندارد 1-4-4-خطای نسبی 1-4-5-  خطای…

 • سرفصل های درس سينتيك ،ترموديناميك و مكانيزم واكنشهاي معدني

  نام بسته درسی: سینیتیک، ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی ————————————————– فهرست: مقدمه سينتيك شيميايي فرايند همگن و غيرهمگن آناليز نتايج واكنش فاكتورهاي مؤثر در سرعت واكنش اندازه‌گيري سرعت واكنش مكانيسم، سينتيك و تعادل مشخصات عمومي…

 • سرفصل های درس شيمي معدني پيشرفته

  نام بسته درسی:شیمی معدنی پیشرفته ——————- فهرست: فصل اول : تقارن مولکولی و نظریة گروه                                                                                                            عناصر تقارن و اعمال تقارنی                                                                                                                           خواص جدول ضرب گروه‌های نقطه‌ای                                                                                                                تعاریف و قضایای نظریة گروه                                                                                                                          طبقه‌بندی مولکول‌ها به…

 • سرفصل های ازمون دکتری شیمی معدنی

  دروس عمومی شامل:   زبان انگلیسی        استعداد تحصیلی دروس تخصصی: شيمي معدني پيشرفته طيف سنجي در شيمي معدني سينتيك ترموديناميك و مكانيزم واكنشهاي معدني  

 • سرفصل های درس شیمی فیزیک پلیمرها

  نام بسته درسی: شیمی فیزیک پلیمرها —————————————— فهرست: فصل اول : مباني علم پليمر فصل دوم : ريز ساختار و شکل نهايي زنجير پليمر فصل سوم : وزن مولکولي و ابعاد زنجير فصل چهارم: محلول…

 • سرفصل های درس واكنش گاههاي شيميايي

  نام بسته درسی: واکنش گاه های شیمیایی ———————————– فهرست: مقدمات طرح راکتور تقسیم بندی واکنش های شیمیایی راکتورهای منفرد کامل         طرح راکتور برای واکنشها متعدد واکنشهای اتوکاتالیزوری سیستم های چند راکتوری طراحی راکتور برای واکنش…

 • سرفصل های درس گسترش شيمي از آزمايشگاه به صنعت

  نام بسته درسی: گسترش شیمی ازآزمایشگاه به صنعت ———————————— فهرست: فصل اول : مقدمه و مفاهیم اولیه فناوري و مفاهيم آن ارزش­گذاری فناوری فن بازار (Techno Market) فصل دوم : تجاری سازی تعاریف و اصول…

 • سرفصل های درس كنترل دستگاهها

  نام بسته درسی: کنترل دستگاه ها ————————— فهرست: فصل اول: سیستم کنترل فصل دوم:تبديل لاپلاس فصل سوم:معکوس گيري توسط کسرهاي جزئي فصل چهارم : خواصل ديگر تبديلات فصل پنجم : Response of First Order Systems…

 • سرفصل های درس شيمي تجزيه پيشرفته

  نام بسته درسی: شیمی‌تجزیه پیشرفته ———————— فهرست: 1-1-آمار 1-2-کاربردهای آمار در شیمی: 1-3-خطاها در شیمی 1-3-1-خطاهای درشت 1-3-2-خطای سیستماتیک 1-3-3-خطا‌های تصادفی 1-4- ارزیابی خطای اتفاقی: 1-4-1-  دقت 1-4-2-  صحت 1-4-3-انحراف استاندارد 1-4-4-خطای نسبی 1-4-5-  خطای…

 • سرفصل های آزمون دکتری شیمی کاربردی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی: شيمي تجزيه پيشرفته كنترل دستگاهها گسترش شيمي از آزمايشگاه به صنعت واكنش گاههاي شيميايي

 • سرفصل های درس ترمودینامیک آماری

  نام بسته درسی: ترمودینامیک آماری ————————- فهرست: فصل اول– مبانی و کاربردهای مقدماتی                                                                                                            ضرایب بسط دو جمله‌ای و چند جمله‌ای                                                                                                            تقریب استرلینگ                                                                                                                                         روش ضرایب لاگرانژ                                                                                                                                      روش جمله‌ی ماکزیمم                                                                                                                                   مجموعه و محاسبه‌ی…

 • سرفصل های درس شیمی کوانتوم

  نام بسته درسی: شیمی کوانتوم ———————– فهرست: شیمی کوانتومی                                                                                                                                          زمینة تاریخی مکانیک کوانتومی                                                                                                                      معادلة وابسته به زمان شرودینگر                                                                                                                       معادلة مستقل از زمان شرودینگر                                                                                                                     اعداد مختلط                                                                                                                                               معادلات دیفرانسیل                                                                                                                                    ذرة آزاد در یک بعد                                                                                                                                     عملگرها                                                                                                                      …

 • سرفصل های درس شیمی فیزیک

  نام بسته درسی:شیمی فیزیک ———————— فهرست: واکنش های مرتبه صفر                                                                                            واکنش های مرتبه اول واکنشهای مرتبه دوم واکنش مرتبه سوم واکنشهای پیچیده: Complex Reactions واکنشهای برگشت پذیر مرتبه اول واکنشهای متوالی: Conescutive Reaetions واکنشهای…

12