آبهای زیرزمینی پیشرفته

  • سرفصل ازمون دکتری عمران-مدیریت منابع آب

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل :  آبهای زیرزمینی پیشرفته هیدرولوژی مهندسی پیشرفته مکانیک جامدات(مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها)