آبهای شور

  • سرفصل های درس بوم شناسی پیشرفته دریا

    نام بسته درسی : بوم شناسی پیشرفته دریا ——————————————————————— فهرست: فصل اول: تعریف اکولوژی واکوسیستم آبی انواع اکوسیستم آبی ویژگی های آب دریا اطلاعات اساسی شیمیایی آب اطلاعات اساسی آب مولکول آب: ظرفیت گرمایی: چگالی…