آب شستگی

  • سرفصل های درس هیدرولیک پیشرفته

    نام بسته درسی: هيدروليک پيشرفته ———————– فهرست: مروری بر هیدرولیک وضعیت جریان قانون بقا انرژی قانون بقا اندازه حرکت روابط حاکم بر جریان یکنواخت رابطه مانینگ تخليه رسوب‌هاي سد لايه مرزي و نيم رخ سرعت…