آدرس دبیرخانه

  • ISNM

    جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سلامت

    موضوعات برتر این جشنواره خود مراقبتی و سبک زندگی سالم می باشد. جهت ارسال آثار خود شما می بایست از طریق وب سایت در بخش مورد نظر (جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سفیران سلامت و…