آرشیوی

  • مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی

        JACM یک نشریه آرشیوی سه ماهه است که با هدف ارائه یک انجمن بین المللی برای تبادل کارهای تحلیلی، محاسباتی و تجربی در همه موضوعات مرتبط با علوم و مهندسی مکانیک فعالیت دارد…