آزمون اختصاصی

  • جزئیات شیوه نامه اجرائی مصاحبه آزمون دکتری

    شیوه نامه اجرائی مصاحبه آزمون دکتری به منظور ایجاد وحدت رویه در پذیرش دانشجوی دکتری تهیه شده است.پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دارای دو مرحله است که مرحله اول به سنجش علمی مربوطه می شود…