آزمون جامع دکتری سراسری

  • آزمون جامع در دکترا

    آزمون به طور هماهنگ برگزار خواهد شد. دانشجویان مشمول آزمون جامع که در ترم جاری درس فوق را اخذ نموده اند، با معرفی استاد راهنما و تایید رئیس بخش و ارسال اسامی توسط معاون آموزشی…