آزمون حرفه ای سازمان نظام مهندسی

  • بازارکار و آینده شغلی مهندسی شهرسازی

      زمینه های کاری مهندس شهرسازی در کشور بسیار متفاوت و متنوع است. مهندس شهرسازی می تواند در سازمانهای وابسته به مسائل سکونتی و شهری از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای…