آزمون دکتری تاریخ ملل اسلامی،منابع تخصصی تاریخ و تمدن ملل اسلامی،دکتری الهیات